A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Lukáš 231
A veškeré množství jich povstalo a zavedli ho k Pilátovi.
2
I počali ho obžalovávat a říkat: Shledali jsme, že tento převrací náš národ a brání dávat císaři daně a říká, že on je Kristus, Král.
3
A Pilát se ho otázal, pravě: Ty jsi ten Král Židů? A on mu v odpověď děl: Ty pravíš.
4
A Pilát řekl k velekněžím a davům: Na tomto člověku neshledávám žádné viny.
5
Oni však dotírali, říkajíce: Pobuřuje lid, vyučuje po celém Júdsku, počav od Galileje, až sem.
6
Pilát se však, uslyšev o Galilei, otázal, zda ten člověk je Galilejec,
7
a když se dověděl, že je z oblasti pravomoci Héródovy, postoupil ho Héródovi; ten byl v těch dnech sám také v Jerúsalémě.
8
A když Héródés Ježíše uviděl, velmi se zaradoval, neboť si ho již delší čas uvidět přál, protože o něm mnoho slyšel, a doufal uvidět, jak se od něho bude dít nějaké znamení.
9
I dotazoval se ho značně mnoha slovy, on mu však nic neodpovídal;
10
a velekněží a písmaři tam stáli a horlivě ho obžalovávali.
11
A Héródés se svou družinou si ho znevážil a ztropil si z něho posměch; oblékl ho ve skvělý úbor a poslal ho Pilátovi zpět.
12
A Pilát a Héródés se v týž den stali navzájem přáteli; předtím totiž vůči sobě trvali v nepřátelství.
13
I svolal si Pilát velekněží a hodnostáře a lid a
14
řekl k nim: Tohoto člověka jste mi přivedli, jako by sváděl lid, a hle, já jsem ho před vámi vyšetřil, i neshledal jsem na tomto člověku žádné viny stran těch věcí, pro něž proti němu podáváte žalobu,
15
ba ani Héródés - vždyť jsem vás na něho odkázal, a hle, nespáchal nic hodného smrti.
16
Potrestám ho tedy a propustím.
17
(A byl nucen jednoho jim ve svátek propouštět.)
18
Oni však hromadně vykřikovali, říkajíce: Pryč s tímto a propusť nám Barabbu; to byl jeden,
19
jenž byl uvržen do vězení pro jakési povstání, k němuž ve městě došlo, a pro vraždu.
20
Pilát je tedy opět oslovil, neboť by byl rád Ježíše propustil,
21
oni však v odpověď zvolali, říkajíce: Ukřižuj, ukřižuj ho!
22
A on k nim promluvil potřetí: Copak tento učinil zlého? Neshledal jsem na něm nic, proč by zasluhoval smrt; potrestám ho tedy a propustím.
23
Oni však silnými hlasy naléhali, vyprošujíce si, by byl ukřižován, a hlasy jejich [a velekněží] nabývaly převahy.
24
I vynesl Pilát rozsudek, by se stalo podle jejich prosby,
25
a propustil toho, jenž byl uvržen do vězení pro povstání a vraždu, jehož si vyprošovali, Ježíše pak vydal jejich vůli.
26
A jak ho odváděli, chytili jakéhosi Šimona, Kyréňana, přicházejícího z pole, a naložili na něho kříž, by jej za Ježíšem nesl.
27
A šel za ním početný zástup lidu, i žen, jež pro něho bědovaly a naříkaly.
28
A Ježíš, obrátiv se k nim, řekl: Dcery Jerúsaléma, neplačte nade mnou, nýbrž plačte samy nad sebou a nad svými dětmi,
29
protože, hle, přicházejí dni, v nichž budou říkat: Blažené neplodné, a útroby, jež nerodily, a prsy, jež nekrmily.
30
Tehdy počnou říkat horám: Padněte na nás, a pahrbkům: Zastřete nás;
31
protože konají-li se na zelené dřevině tyto věci, co se bude dít na suché?
32
I byli s ním vedeni i dva jiní zločinci, by byli odpraveni;
33
a když přišli na to místo, jež se nazývá Lebka, ukřižovali ho tam, i ty zločince, jednoho zprava a jednoho zase zleva.
34
A Ježíš pravil: Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí. A při rozdělování jeho šatstva mezi sebe vrhali los;
35
a lid stál a díval se, a [s nimi] se jízlivě pošklebovali i hodnostáři, říkajíce: Druhé zachraňoval, nechť zachrání sám sebe, je-li tento KRISTUS, Boží vyvolený.
36
A posmívali se mu i vojáci, přistupujíce, podávajíce mu ocet
37
a říkajíce: Jsi-li ty ten Král Židů, zachraň sám sebe.
38
A také byl nad ním nadpis [, nadepsaný] řeckými a římskými a hebrejskými písmeny: Toto je ten Král Židů.
39
I spílal mu jeden z těch zločinců, kteří byli pověšeni, a pravil: Nejsi ty KRISTUS? Zachraň sám sebe i nás!
40
Ten druhý mu však v odpověď domlouval, pravě: Nebojíš se Boha ani ty, jenž jsi pod týmž soudem?
41
A my ovšem spravedlivě, neboť se nám dostává odplaty hodné těch věcí, jež jsme napáchali, tento však nespáchal nic nemístného.
42
I pravil Ježíšovi: Vzpomeň si na mne [, Pane], až přijdeš ve svém království.
43
A Ježíš mu řekl: Věru, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.
44
A bylo okolo šesté hodiny, i nastala po celé zemi tma až do hodiny deváté;
45
a slunce bylo zatemněno a opona chrámu se uprostřed roztrhla.
46
A Ježíš zvolal silným hlasem a řekl: Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha. A pověděv toto, skonal.
47
A setník, když uviděl, co se stalo, oslavil Boha, pravě: Skutečně byl tento člověk spravedlivý.
48
A všechny davy, spolu přibyvší na tuto podívanou, když zpozorovaly ty věci, jež se staly, vracely se zpět, tlukouce se do [svých] hrudí.
49
A všichni jeho známí stáli zdaleka, i ty ženy, jež za ním spolu přišly od Galileje a viděly tyto věci.
50
A hle, muž jménem Josef, jenž byl členem rady, muž dobrý a spravedlivý,
51
(ten nebyl srozuměn s jejich rozhodnutím a skutkem,) z Arimatheje, města Židů, jenž [sám také] očekával Boží království -
52
ten přistoupil k Pilátovi a vyprosil si Ježíšovo tělo,
53
i sňal je a zavinul je do plátna a uložil ho v hrobce do skály vysekané, v níž ještě nikdo neležel.
54
A byl den Přichystávání a nastával sobotní soumrak.
55
A ty ženy, jež s ním přišly z Galileje, se daly v patách za ním a podívaly se na tu hrobku a jak bylo jeho tělo uloženo.
56
A vrátivše se zpět, připravily vonná koření a masti, a v sobotu sice podle příkazu zachovaly klid,Lukáš 23:1

Lukáš 23:2

Lukáš 23:3

Lukáš 23:4

Lukáš 23:5

Lukáš 23:6

Lukáš 23:7

Lukáš 23:8

Lukáš 23:9

Lukáš 23:10

Lukáš 23:11

Lukáš 23:12

Lukáš 23:13

Lukáš 23:14

Lukáš 23:15

Lukáš 23:16

Lukáš 23:17

Lukáš 23:18

Lukáš 23:19

Lukáš 23:20

Lukáš 23:21

Lukáš 23:22

Lukáš 23:23

Lukáš 23:24

Lukáš 23:25

Lukáš 23:26

Lukáš 23:27

Lukáš 23:28

Lukáš 23:29

Lukáš 23:30

Lukáš 23:31

Lukáš 23:32

Lukáš 23:33

Lukáš 23:34

Lukáš 23:35

Lukáš 23:36

Lukáš 23:37

Lukáš 23:38

Lukáš 23:39

Lukáš 23:40

Lukáš 23:41

Lukáš 23:42

Lukáš 23:43

Lukáš 23:44

Lukáš 23:45

Lukáš 23:46

Lukáš 23:47

Lukáš 23:48

Lukáš 23:49

Lukáš 23:50

Lukáš 23:51

Lukáš 23:52

Lukáš 23:53

Lukáš 23:54

Lukáš 23:55

Lukáš 23:56Lukáš 1 / Luk 1

Lukáš 2 / Luk 2

Lukáš 3 / Luk 3

Lukáš 4 / Luk 4

Lukáš 5 / Luk 5

Lukáš 6 / Luk 6

Lukáš 7 / Luk 7

Lukáš 8 / Luk 8

Lukáš 9 / Luk 9

Lukáš 10 / Luk 10

Lukáš 11 / Luk 11

Lukáš 12 / Luk 12

Lukáš 13 / Luk 13

Lukáš 14 / Luk 14

Lukáš 15 / Luk 15

Lukáš 16 / Luk 16

Lukáš 17 / Luk 17

Lukáš 18 / Luk 18

Lukáš 19 / Luk 19

Lukáš 20 / Luk 20

Lukáš 21 / Luk 21

Lukáš 22 / Luk 22

Lukáš 23 / Luk 23

Lukáš 24 / Luk 24