A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Lukáš 231
A veškeré množství jich povstalo a zavedli ho k Pilátovi.
2
I počali ho obžalovávat a říkat: Shledali jsme, že tento převrací náš národ a brání dávat císaři daně a říká, že on je Kristus, Král.
3
A Pilát se ho otázal, pravě: Ty jsi ten Král Židů? A on mu v odpověď děl: Ty pravíš.
4
A Pilát řekl k velekněžím a davům: Na tomto člověku neshledávám žádné viny.
5
Oni však dotírali, říkajíce: Pobuřuje lid, vyučuje po celém Júdsku, počav od Galileje, až sem.
6
Pilát se však, uslyšev o Galilei, otázal, zda ten člověk je Galilejec,
7
a když se dověděl, že je z oblasti pravomoci Héródovy, postoupil ho Héródovi; ten byl v těch dnech sám také v Jerúsalémě.
8
A když Héródés Ježíše uviděl, velmi se zaradoval, neboť si ho již delší čas uvidět přál, protože o něm mnoho slyšel, a doufal uvidět, jak se od něho bude dít nějaké znamení.
9
I dotazoval se ho značně mnoha slovy, on mu však nic neodpovídal;
10
a velekněží a písmaři tam stáli a horlivě ho obžalovávali.
11
A Héródés se svou družinou si ho znevážil a ztropil si z něho posměch; oblékl ho ve skvělý úbor a poslal ho Pilátovi zpět.
12
A Pilát a Héródés se v týž den stali navzájem přáteli; předtím totiž vůči sobě trvali v nepřátelství.
13
I svolal si Pilát velekněží a hodnostáře a lid a
14
řekl k nim: Tohoto člověka jste mi přivedli, jako by sváděl lid, a hle, já jsem ho před vámi vyšetřil, i neshledal jsem na tomto člověku žádné viny stran těch věcí, pro něž proti němu podáváte žalobu,
15
ba ani Héródés - vždyť jsem vás na něho odkázal, a hle, nespáchal nic hodného smrti.
16
Potrestám ho tedy a propustím.
17
(A byl nucen jednoho jim ve svátek propouštět.)
18
Oni však hromadně vykřikovali, říkajíce: Pryč s tímto a propusť nám Barabbu; to byl jeden,
19
jenž byl uvržen do vězení pro jakési povstání, k němuž ve městě došlo, a pro vraždu.
20
Pilát je tedy opět oslovil, neboť by byl rád Ježíše propustil,
21
oni však v odpověď zvolali, říkajíce: Ukřižuj, ukřižuj ho!
22
A on k nim promluvil potřetí: Copak tento učinil zlého? Neshledal jsem na něm nic, proč by zasluhoval smrt; potrestám ho tedy a propustím.
23
Oni však silnými hlasy naléhali, vyprošujíce si, by byl ukřižován, a hlasy jejich [a velekněží] nabývaly převahy.
24
I vynesl Pilát rozsudek, by se stalo podle jejich prosby,
25
a propustil toho, jenž byl uvržen do vězení pro povstání a vraždu, jehož si vyprošovali, Ježíše pak vydal jejich vůli.
26
A jak ho odváděli, chytili jakéhosi Šimona, Kyréňana, přicházejícího z pole, a naložili na něho kříž, by jej za Ježíšem nesl.
27
A šel za ním početný zástup lidu, i žen, jež pro něho bědovaly a naříkaly.
28
A Ježíš, obrátiv se k nim, řekl: Dcery Jerúsaléma, neplačte nade mnou, nýbrž plačte samy nad sebou a nad svými dětmi,
29
protože, hle, přicházejí dni, v nichž budou říkat: Blažené neplodné, a útroby, jež nerodily, a prsy, jež nekrmily.
30
Tehdy počnou říkat horám: Padněte na nás, a pahrbkům: Zastřete nás;
31
protože konají-li se na zelené dřevině tyto věci, co se bude dít na suché?
32
I byli s ním vedeni i dva jiní zločinci, by byli odpraveni;
33
a když přišli na to místo, jež se nazývá Lebka, ukřižovali ho tam, i ty zločince, jednoho zprava a jednoho zase zleva.
34
A Ježíš pravil: Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí. A při rozdělování jeho šatstva mezi sebe vrhali los;
35
a lid stál a díval se, a [s nimi] se jízlivě pošklebovali i hodnostáři, říkajíce: Druhé zachraňoval, nechť zachrání sám sebe, je-li tento KRISTUS, Boží vyvolený.
36
A posmívali se mu i vojáci, přistupujíce, podávajíce mu ocet
37
a říkajíce: Jsi-li ty ten Král Židů, zachraň sám sebe.
38
A také byl nad ním nadpis [, nadepsaný] řeckými a římskými a hebrejskými písmeny: Toto je ten Král Židů.
39
I spílal mu jeden z těch zločinců, kteří byli pověšeni, a pravil: Nejsi ty KRISTUS? Zachraň sám sebe i nás!
40
Ten druhý mu však v odpověď domlouval, pravě: Nebojíš se Boha ani ty, jenž jsi pod týmž soudem?
41
A my ovšem spravedlivě, neboť se nám dostává odplaty hodné těch věcí, jež jsme napáchali, tento však nespáchal nic nemístného.
42
I pravil Ježíšovi: Vzpomeň si na mne [, Pane], až přijdeš ve svém království.
43
A Ježíš mu řekl: Věru, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.
44
A bylo okolo šesté hodiny, i nastala po celé zemi tma až do hodiny deváté;
45
a slunce bylo zatemněno a opona chrámu se uprostřed roztrhla.
46
A Ježíš zvolal silným hlasem a řekl: Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha. A pověděv toto, skonal.
47
A setník, když uviděl, co se stalo, oslavil Boha, pravě: Skutečně byl tento člověk spravedlivý.
48
A všechny davy, spolu přibyvší na tuto podívanou, když zpozorovaly ty věci, jež se staly, vracely se zpět, tlukouce se do [svých] hrudí.
49
A všichni jeho známí stáli zdaleka, i ty ženy, jež za ním spolu přišly od Galileje a viděly tyto věci.
50
A hle, muž jménem Josef, jenž byl členem rady, muž dobrý a spravedlivý,
51
(ten nebyl srozuměn s jejich rozhodnutím a skutkem,) z Arimatheje, města Židů, jenž [sám také] očekával Boží království -
52
ten přistoupil k Pilátovi a vyprosil si Ježíšovo tělo,
53
i sňal je a zavinul je do plátna a uložil ho v hrobce do skály vysekané, v níž ještě nikdo neležel.
54
A byl den Přichystávání a nastával sobotní soumrak.
55
A ty ženy, jež s ním přišly z Galileje, se daly v patách za ním a podívaly se na tu hrobku a jak bylo jeho tělo uloženo.
56
A vrátivše se zpět, připravily vonná koření a masti, a v sobotu sice podle příkazu zachovaly klid,Lukáš 23:1
Lukáš 23:2
Lukáš 23:3
Lukáš 23:4
Lukáš 23:5
Lukáš 23:6
Lukáš 23:7
Lukáš 23:8
Lukáš 23:9
Lukáš 23:10
Lukáš 23:11
Lukáš 23:12
Lukáš 23:13
Lukáš 23:14
Lukáš 23:15
Lukáš 23:16
Lukáš 23:17
Lukáš 23:18
Lukáš 23:19
Lukáš 23:20
Lukáš 23:21
Lukáš 23:22
Lukáš 23:23
Lukáš 23:24
Lukáš 23:25
Lukáš 23:26
Lukáš 23:27
Lukáš 23:28
Lukáš 23:29
Lukáš 23:30
Lukáš 23:31
Lukáš 23:32
Lukáš 23:33
Lukáš 23:34
Lukáš 23:35
Lukáš 23:36
Lukáš 23:37
Lukáš 23:38
Lukáš 23:39
Lukáš 23:40
Lukáš 23:41
Lukáš 23:42
Lukáš 23:43
Lukáš 23:44
Lukáš 23:45
Lukáš 23:46
Lukáš 23:47
Lukáš 23:48
Lukáš 23:49
Lukáš 23:50
Lukáš 23:51
Lukáš 23:52
Lukáš 23:53
Lukáš 23:54
Lukáš 23:55
Lukáš 23:56


Lukáš 1 / Luk 1
Lukáš 2 / Luk 2
Lukáš 3 / Luk 3
Lukáš 4 / Luk 4
Lukáš 5 / Luk 5
Lukáš 6 / Luk 6
Lukáš 7 / Luk 7
Lukáš 8 / Luk 8
Lukáš 9 / Luk 9
Lukáš 10 / Luk 10
Lukáš 11 / Luk 11
Lukáš 12 / Luk 12
Lukáš 13 / Luk 13
Lukáš 14 / Luk 14
Lukáš 15 / Luk 15
Lukáš 16 / Luk 16
Lukáš 17 / Luk 17
Lukáš 18 / Luk 18
Lukáš 19 / Luk 19
Lukáš 20 / Luk 20
Lukáš 21 / Luk 21
Lukáš 22 / Luk 22
Lukáš 23 / Luk 23
Lukáš 24 / Luk 24