A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Marek 91
A pravil jim: Věru, pravím vám: Z těch, kdo zde stojí, jsou někteří tací, že nikterak neokusí smrti, než uvidí Boží království přišedší v moci.
2
A po šesti dnech s sebou Ježíš bere Petra a Jakuba s Janem a vyvádí je samotné na vysokou horu do ústraní. A byl před nimi přeměněn
3
a jeho šatstvo se stalo třpytivým, běloskvoucím [jako sníh], jak je valchář na zemi nemůže vybělit.
4
I ukázal se jim Eliáš s Mojžíšem, a mluvili s Ježíšem.
5
A Petr v odpověď Ježíšovi praví: RABBI, je dobré, že jsme zde. I zřiďme tři stany, tobě jeden a Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden.
6
Nevěděl totiž, co by měl promluvit, neboť byli jati velikou bázní.
7
I objevil se oblak, zastiňující je, a z toho oblaku zazněl hlas: Tento je můj milovaný Syn - jemu naslouchejte.
8
A pojednou, rozhlédnuvše se, již při sobě neviděli nikoho, nýbrž Ježíše samotného.
9
A když z té hory sestupovali, napomenul je důtklivě, aby nikomu nevypravovali, co uviděli, leč až Syn člověka vstane zprostřed mrtvých.
10
A toho výroku se chopili, dohadujíce se mezi sebou, co je to vstát zprostřed mrtvých.
11
I dotazovali se ho, pravíce: Proč říkají písmaři, že nejprve musí přijít Eliáš?
12
A on jim v odpověď řekl: Eliáš, přijda ovšem nejprve, napravuje všechny věci; a jak je psáno o Synu člověka, že musí mnoho vytrpět a ne být uznán za nic;
13
pravím vám však, že Eliáš i přišel a učinili mu, cokoli se jim zachtělo, podle toho, jak je o něm psáno.
14
A když přišel k učedníkům, uviděl okolo nich početný dav a písmaře s nimi se dohadující.
15
A hned, když ho uviděli, všechen dav, se velmi zarazili, a přibíhajíce zdravili ho.
16
I otázal se jich: Co se s nimi dohadujete?
17
A jeden z davu mu odpověděl: Učiteli, přivedl jsem k tobě svého syna, jenž má němého ducha;
18
a kdekoli ho uchvátí, trhá jím, i tvoří se mu pěna a skřípe svými zuby a chřadne. A řekl jsem tvým učedníkům, aby ho vyhnali, a nedokázali to.
19
On však jim v odpověď praví: Ó, nevěřící pokolení, dokdy budu u vás? Dokdy vás budu snášet? Veďte ho ke mně.
20
I přivedli ho k němu, a když ho ten duch uviděl, hned jím zalomcoval, i padl na zemi a válel se a tvořila se mu pěna.
21
I otázal se jeho otce: Jak je tomu dávno, co se mu to stalo? A on řekl: Od útlého dětství,
22
a mnohokrát ho hodil i do ohně i do vod, aby ho zahubil; ale můžeš-li co, ustrň se nad námi a pomoz nám.
23
A Ježíš mu řekl: To to můžeš-li je: můžeš-li uvěřit; tomu, kdo věří, jsou všechny věci možné.
24
A ten otec toho hošíka hned vykřikl a pravil [se slzami]: Věřím, buď nápomocen mé nevěře!
25
Ježíš však, vida, že se tam sbíhá dav, toho nečistého ducha pokáral, pravě mu: Ty němý a hluchý duchu, nařizuji ti já: Vyjdi z něho a již do něho nevstupuj!
26
A vykřiknuv a velice [jím] zalomcovav, vyšel, i stal se jakoby mrtvým, takže většinou říkali, že umřel;
27
Ježíš však, chopiv se jeho ruky, ho pozvedl, i vstal.
28
A když vstoupil do domu, dotazovali se ho stranou jeho učedníci: Proč se ho nepodařilo vyhnat nám?
29
I řekl jim: Tento druh nemůže vyjít nijak jinak než skrze modlitbu a půst.
30
A vyšli odtamtud a ubírali se Galileou, i nepřál si, aby kdo zvěděl;
31
vyučovalť své učedníky a říkal jim: Dochází k vydání Syna člověka do rukou lidí, i zabijí ho, a až bude zabit, po třech dnech opět vstane.
32
Oni však tomu výroku nerozuměli a otázat se ho báli.
33
A přišel do Kafarnaúmu, a když se stal o, že byl doma, dotazoval se jich: O čem jste na cestě rozmlouvali?
34
A oni mlčeli; byli totiž na cestě mezi sebou měli rozmluvu stran toho, kdo je nej větší.
35
I usedl a zavolal těch dvanáct a praví jim: Přeje-li si kdo být první, bude poslední ze všech a posluhou všech.
36
A vzav jedno děťátko, postavil je v jejich středu, objal je a řekl jim:
37
Kdokoli přijme jedno z takovýchto děťátek v mém jménu, přijímá mne, a kdokoli přijme mne, přijímá ne mne, nýbrž toho, jenž mě vyslal.
38
A Jan mu odpověděl, pravě: Učiteli, uviděli jsme kohosi, jenž nechodí s námi, ve tvém jménu vyhánět démony, a bránili jsme mu, protože s námi nechodí.
39
Ježíš však řekl: Nebraňte mu, není přece nikoho, kdo v mém jménu vykoná zázrak a brzy nato bude moci o mně špatně promluvit;
40
vždyť kdo není proti nám, je při nás.
41
Ano, kdokoli vás napojí pohárem vody v [mém] jménu, protože jste Kristovi, věru, pravím vám: Nikterak své odměny neztratí.
42
A kdokoli zavdá jednomu z malých, kteří věří [ve mne], příčinu k úrazu, bylo by pro něho lepší, kdyby okolo jeho šíje visel [veliký] mlýnský kámen a on kdy by byl hozen do moře.
43
A bude-li ti zavdávat příčinu k úrazu tvá ruka, utni ji; je pro tebe lepší, bys zmrzačen vstoupil do života, než a bys, maje dvě ruce, odešel do pekla, do toho neuhasitelného ohně,
44
[kde jejich červ neskonává a oheň nehasne].
45
A bude-li ti zavdávat příčinu k úrazu tvá noha, utni ji; je pro tebe lepší, bys do života vstoupil chromý, než a bys byl, maje dvě nohy, hozen do pekla, do toho neuhasitelného ohně,
46
[kde jejich červ neskonává a oheň nehasne].
47
A bude-li ti zavdávat příčinu k úrazu tvé oko, vyhoď je; je pro tebe lepší, bys jednooký vstoupil do Božího království, než a bys byl, maje dvě oči, hozen do ohnivého pekla,
48
kde jejich červ neskonává a oheň nehasne.
49
Budeť každý osolen ohněm a každá oběť bude osolena solí.
50
Sůl je dobrá, stane-li se však sůl neslanou, čím ji napravíte? Mějte sůl sami v sobě a zachovávejte mezi sebou pokoj.Marek 9:1

Marek 9:2

Marek 9:3

Marek 9:4

Marek 9:5

Marek 9:6

Marek 9:7

Marek 9:8

Marek 9:9

Marek 9:10

Marek 9:11

Marek 9:12

Marek 9:13

Marek 9:14

Marek 9:15

Marek 9:16

Marek 9:17

Marek 9:18

Marek 9:19

Marek 9:20

Marek 9:21

Marek 9:22

Marek 9:23

Marek 9:24

Marek 9:25

Marek 9:26

Marek 9:27

Marek 9:28

Marek 9:29

Marek 9:30

Marek 9:31

Marek 9:32

Marek 9:33

Marek 9:34

Marek 9:35

Marek 9:36

Marek 9:37

Marek 9:38

Marek 9:39

Marek 9:40

Marek 9:41

Marek 9:42

Marek 9:43

Marek 9:44

Marek 9:45

Marek 9:46

Marek 9:47

Marek 9:48

Marek 9:49

Marek 9:50Marek 1 / Mar 1

Marek 2 / Mar 2

Marek 3 / Mar 3

Marek 4 / Mar 4

Marek 5 / Mar 5

Marek 6 / Mar 6

Marek 7 / Mar 7

Marek 8 / Mar 8

Marek 9 / Mar 9

Marek 10 / Mar 10

Marek 11 / Mar 11

Marek 12 / Mar 12

Marek 13 / Mar 13

Marek 14 / Mar 14

Marek 15 / Mar 15

Marek 16 / Mar 16