A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Marek 81
V oněch dnech, když opět byl pohromadě početný dav a když neměli, čeho by pojedli, si přivolal své učedníky a praví jim:
2
Mám niterný soucit vůči davu, protože při mně zůstávají již tři dni a nemají, čeho by pojedli,
3
a propustím-li je do jejich domova s postem, omdlí na cestě, vždyť někteří z nich přišli zdaleka.
4
A jeho učedníci mu odpověděli: Odkud kdo bude moci tyto nasytit chlebem zde v pustotě?
5
I tázal se jich: Kolik chlebů máte? A oni řekli: Sedm.
6
I povelel davu usadit se na zemi, a vzav těch sedm chlebů a poděkovav, rozlámal je a podával svým učedníkům, aby jim je předkládali, i předložili je davu.
7
A měli několik rybek, i řekl, požehnav je, by byly předloženy i ty.
8
I pojedli a byli nasyceni, a posbírali zbytky úlomků, sedm košů.
9
A bylo jich asi čtyři tisíce, i propustil je.
10
A on hned se svými učedníky nastoupil do lodi a připlul do končin Dalmanuthy.
11
I vyšli farizeové a počali se s ním dohadovat, vyhledávajíce při něm znamení z nebe, aby ho pokoušeli.
12
A pozvednuv ve svém duchu, praví: Co toto pokolení vyhledává znamení? Věru, pravím vám: Znamení tomuto pokolení nikterak dáno nebude.
13
A zanechav je, nastoupil opět do lodi a odplul na druhý břeh.
14
I zapomněli vzít chléb a neměli s sebou v lodi než jeden bochník.
15
I napomínal je důtklivě, říkaje: Varujte se, chraňte se před kvasem farizeů a kvasem Héródovým.
16
I domlouvali se mezi sebou [, říkajíce]: Protože nemáme chleba.
17
A Ježíš, poznav to, jim praví: Co se domlouváte, protože nemáte chleba? Ještě nerozumíte, aniž chápete? [Ještě] máte své srdce zatvrzelé?
18
Oči majíce, nevidíte, a uši majíce, neslyšíte a nepamatujete si?
19
Když jsem těch pět chlebů rozlámal pro těch pět tisíc, kolik košíků plných úlomků jste nasbírali? Praví mu: Dvanáct.
20
A když těch sedm pro ty čtyři tisíce, kolik košů jste naplnili nasbíranými úlomky? A oni řekli: Sedm.
21
I pravil jim: Jak to, že ještě nechápete?
22
A přichází do Béthsaidy; i přivádějí mu jednoho slepce a snažně ho prosí, aby na něho sáhl.
23
I chopil se ruky toho slepce, vyvedl ho ze vsi ven, a plivnuv do jeho očí, položil na něho ruce a dotazoval se ho, zda co vidí.
24
I vzhlédl a pravil: Vidím lidi, protože je zřím jako stromy, chodící.
25
Nato opět na jeho oči položil ruce, i nabyl zřetelného vidění a byl zase uveden do žádoucího stavu, i viděl na veškeré věci jasně.
26
I odeslal ho do jeho domu, pravě: Aniž do té vsi vstup, aniž to v té vsi komu pověz.
27
A Ježíš vyšel, i jeho učedníci, do vsí Césareje Filipovy a na cestě se svých učedníků dotazoval, pravě jim: Kdo praví lidé, že jsem já?
28
A oni mu odpověděli, pravíce: Že Jan, křtitel, a druzí, že Eliáš, další však, že jeden z proroků.
29
A on se jich dotazoval: Kdo však vy pravíte, že jsem? A Petr mu v odpověď praví: Ty jsi KRISTUS.
30
I napomenul je důrazně, aby o něm nikomu neříkali,
31
a počal je vyučovat, že Syn člověka musí mnoho věcí vytrpět a být zamítnut od starších a velekněží a písmařů, a být zabit a po třech dnech opět vstát,
32
a mluvil o té věci otevřeně. A Petr, vzav si ho k sobě, mu počal domlouvat,
33
on však, obrátiv se a uzřev své učedníky, domluvil Petrovi, pravě: Kliď se za mne, Satane, protože nemáš na mysli věci Boží, nýbrž věci lidí.
34
A přivolav si dav se svými učedníky, řekl jim: Kdo chce přijít za mnou, zřekni se sám sebe a chop se svého kříže a následuj mě.
35
Kdokoli totiž bude chtít zachránit své žití, ztratí je, kdokoli však své žití pro mne a blahou zvěst ztratí, zachrání je.
36
Copak bude člověku platné, jestliže získá celý svět a utrpí škodu na své duši?
37
Copak by člověk dal výměnou za svou duši?
38
Ano, kdokoli se v tomto cizoložném a hříšném pokolení zastydí za mne a za slova má, zastydí se za něho i Syn člověka, až přijde v slávě svého Otce se svatými anděly.Marek 8:1

Marek 8:2

Marek 8:3

Marek 8:4

Marek 8:5

Marek 8:6

Marek 8:7

Marek 8:8

Marek 8:9

Marek 8:10

Marek 8:11

Marek 8:12

Marek 8:13

Marek 8:14

Marek 8:15

Marek 8:16

Marek 8:17

Marek 8:18

Marek 8:19

Marek 8:20

Marek 8:21

Marek 8:22

Marek 8:23

Marek 8:24

Marek 8:25

Marek 8:26

Marek 8:27

Marek 8:28

Marek 8:29

Marek 8:30

Marek 8:31

Marek 8:32

Marek 8:33

Marek 8:34

Marek 8:35

Marek 8:36

Marek 8:37

Marek 8:38Marek 1 / Mar 1

Marek 2 / Mar 2

Marek 3 / Mar 3

Marek 4 / Mar 4

Marek 5 / Mar 5

Marek 6 / Mar 6

Marek 7 / Mar 7

Marek 8 / Mar 8

Marek 9 / Mar 9

Marek 10 / Mar 10

Marek 11 / Mar 11

Marek 12 / Mar 12

Marek 13 / Mar 13

Marek 14 / Mar 14

Marek 15 / Mar 15

Marek 16 / Mar 16