A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Marek 101
A vstav odtamtud, přichází na území Júdska a na druhý břeh Jordánu. A opět se k němu scházejí davy a opět je, jak měl obyčej, vyučoval.
2
A přistoupili farizeové a otázali se ho, aby ho pokoušeli: Je muži dovoleno propustit ženu?
3
On však jim v odpověď řekl: Co vám přikázal Mojžíš?
4
A oni řekli: Mojžíš povolil napsat list rozvodu a propustit.
5
A Ježíš jim v odpověď řekl: Tento příkaz vám napsal vzhledem k vaší tvrdosti srdce,
6
od počátku stvoření je však Bůh učinil mužským a ženským pohlavím;
7
následkem toho člověk opustí svého otce i matku a bude sloučen se svou ženou,
8
i stanou se ti dva jedním masem, takže již nejsou dva, nýbrž jedno maso.
9
Co tedy spojil Bůh, nechť člověk nerozlučuje.
10
A doma se ho učedníci stran toho opět otázali,
11
i praví jim: Kdokoli propustí svou ženu a uzavře sňatek s druhou, cizoloží proti ní,
12
a jestliže žena propustí svého muže a uzavře sňatek s druhým, cizoloží.
13
I přinášeli mu děťátka, aby se jich dotýkal, učedníci však okřikovali ty, kdo je přinášeli.
14
Ježíš však, vida to, tím byl nemile dotčen a řekl jim: Nechejte děťátka ke mně přicházet, nebraňte jim, neboť takových je Boží království.
15
Věru, pravím vám: Kdokoli nepřijme Boží království tak jako děťátko, nikterak do něho nevstoupí.
16
A poobjímav je, žehnal jim, kladouc na ně ruce.
17
A když se ubíral ven na cestu, přiběhl jeden, a padnuv před ním na kolena, dotazoval se ho: Dobrý Učiteli, co mám vykonat, abych zdědil věčný život?
18
Ježíš mu však řekl: Co mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, leč jeden - Bůh.
19
Příkazy znáš: Necizolož, nevraždi, nekraď, nesvědč křivě, nešiď, cti svého otce a matku.
20
A on mu v odpověď řekl: Učiteli, tyto všechny věci jsem zachoval od svého mládí.
21
A Ježíš, zahleděv se na něho, si ho zamiloval a řekl mu: Chybí ti jedno: jdi, prodej, cokoli máš, a dej chudým, a budeš mít poklad v nebi, a pojď, [chop se kříže a] ber se za mnou.
22
On se však při tomto slově zachmuřil a odešel smutný, neboť měl veliká jmění.
23
A Ježíš, rozhlédnuv se, praví svým učedníkům: Jak ztěžka vniknou ti, kdo mají statky, do Božího království!
24
A učedníci nad jeho slovy trnuli úžasem; a Ježíš jim v odpověď opět praví: Děti, jak těžké je, by do Božího království vnikli ti, kdo na statky spoléhají!
25
Snadnější je velbloudu proniknout otvorem jehly než boháči vniknout do Božího království.
26
A oni upadali v převeliké ohromení a říkali k sobě navzájem: A kdo může být zachráněn?
27
Ježíš však, zahleděv se na ně, praví: Lidem nemožno, ale ne Bohu, neboť Bohu jsou možné všechny věci.
28
Petr mu počal říkat: Hle, my jsme zanechali všechny věci a vydali jsme se za tebou.
29
Ježíš v odpověď řekl: Věru, pravím vám: Není nikoho, kdo zanechal dům nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku [nebo ženu] nebo děti nebo polnosti pro mne a pro blahou zvěst,
30
aby nedostal nyní, v této době, stonásobek - domy a bratry a sestry a matky a děti a polnosti, s pronásledováními, a v nastávajícím věku věčný život.
31
Mnozí první však budou posledními a ti, kdo jsou poslední, prvními.
32
I byli na cestě, vystupujíce do Jerúsaléma, a Ježíš se bral před nimi, i byli zaraženi, a jdouce za ním, báli se. A vzav k sobě opět těch dvanáct, počal jim říkat, co se s ním brzy bude dít:
33
Hle, vystupujeme do Jerúsaléma a Syn člověka bude vydán velekněžím a písmařům, i odsoudí ho k smrti a vydají ho národům,
34
a učiní ho předmětem posměchu a zbičují ho a naplivají na něho a zabijí ho, a po třech dnech opět vstane.
35
I přikračují k němu Jakub a Jan, ti synové Zebedeovi, a praví [mu]: Učiteli, přejeme si, abys nám učinil, cokoli si od tebe vyžádáme.
36
A on jim řekl: Co si přejete, bych vám učinil?
37
A oni mu řekli: Dej nám, abychom usedli, jeden po tvé pravici a jeden po tvé levici, v tvé slávě.
38
A Ježíš jim řekl: Nevíte, co si žádáte. Můžete pít kalich, jejž piji já, nebo být pokřtěni křtem, jímž jsem křtěn já?
39
A oni mu řekli: Můžeme. A Ježíš jim řekl: Kalich, jejž piji já, pít budete, a křtem, jímž jsem křtěn já, pokřtěni budete,
40
ale dát usednout po mé pravici nebo po mé levici není věc má, nýbrž to patří těm, jimž je to připraveno.
41
A když to uslyšelo těch deset, počali být vůči Jakubovi a Janovi plni nevole;
42
Ježíš však, přivolav si je, jim praví: Víte, že ti, kteří platí za vládce národů, nad nimi panují, a velicí mezi nimi vykonávají nad nimi pravomoc.
43
Mezi vámi však takto není, nýbrž kdokoli si přeje stát se mezi vámi velikým, bude vaším posluhou,
44
a kdokoli si přeje stát se prvním z vás, bude nevolníkem všech.
45
Vždyť an i Syn člověka nepřišel dát si posluhovat, nýbrž sám posloužit a dát své žití jako výkupné za mnohé.
46
I přicházejí k Jerichu, a když se ubíral on i jeho učedníci a značně veliký dav z Jericha ven, seděl u cesty Timeův syn, Bartimeus, slepec, a žebral.
47
A uslyšev, že to je Ježíš, ten Nazareťan, počal křičet a říkat: Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou!
48
A mnozí ho okřikovali, aby umlkl, on však křičel mnohem více: Synu Davidův, smiluj se nade mnou!
49
A Ježíš, zůstav stát, řekl, by byl zavolán. I volají toho slepce, říkajíce mu: Buď dobré mysli, vstávej, volá tě!
50
A on, odhodiv svůj přehoz, vyskočil a přišel k Ježíšovi.
51
A Ježíš mu v odpověď praví: Co si přeješ, bych ti učinil? A ten slepec mu řekl: RABBÚNI, abych prohlédl!
52
A Ježíš mu řekl: Jdi, vyhojila tě tvá víra. I prohlédl hned a šel na cestě za ním.Marek 10:1

Marek 10:2

Marek 10:3

Marek 10:4

Marek 10:5

Marek 10:6

Marek 10:7

Marek 10:8

Marek 10:9

Marek 10:10

Marek 10:11

Marek 10:12

Marek 10:13

Marek 10:14

Marek 10:15

Marek 10:16

Marek 10:17

Marek 10:18

Marek 10:19

Marek 10:20

Marek 10:21

Marek 10:22

Marek 10:23

Marek 10:24

Marek 10:25

Marek 10:26

Marek 10:27

Marek 10:28

Marek 10:29

Marek 10:30

Marek 10:31

Marek 10:32

Marek 10:33

Marek 10:34

Marek 10:35

Marek 10:36

Marek 10:37

Marek 10:38

Marek 10:39

Marek 10:40

Marek 10:41

Marek 10:42

Marek 10:43

Marek 10:44

Marek 10:45

Marek 10:46

Marek 10:47

Marek 10:48

Marek 10:49

Marek 10:50

Marek 10:51

Marek 10:52Marek 1 / Mar 1

Marek 2 / Mar 2

Marek 3 / Mar 3

Marek 4 / Mar 4

Marek 5 / Mar 5

Marek 6 / Mar 6

Marek 7 / Mar 7

Marek 8 / Mar 8

Marek 9 / Mar 9

Marek 10 / Mar 10

Marek 11 / Mar 11

Marek 12 / Mar 12

Marek 13 / Mar 13

Marek 14 / Mar 14

Marek 15 / Mar 15

Marek 16 / Mar 16