A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Matouš 81
A když z té hory sestoupil, vydaly se za ním početné davy;
2
a hle, přistoupil jeden malomocný, klaněl se mu a pravil: Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.
3
I vztáhl ruku, sáhl na něho a pravil: Chci, buď očištěn. A hned byl od svého malomocenství očištěn;
4
a Ježíš mu praví: Hleď, bys to nikomu neříkal, ale jdi, ukaž se knězi a přines dar, jejž nařídil Mojžíš - na svědectví jim.
5
A když vstoupil do Kafarnaúmu, přistoupil k němu jeden setník, jenž ho snažně prosil
6
a pravil: Pane, můj sluha leží v domě ochrnut v hrozném utrpení.
7
A Ježíš mu praví: Přijdu já a uzdravím ho.
8
A ten setník mu děl v odpověď: Pane, nejsem způsobilý, abys vstoupil pod můj krov, nýbrž pověz jen slovo a můj sluha bude vyléčen.
9
Vždyť i já jsem člověk pod pravomocí a mám pod sebou vojáky, i pravím tomuto: Odeber se, a ubírá se; a dalšímu: Pojď, a přichází; a svému nevolníku: Vykonej toto, a koná.
10
A Ježíš, uslyšev to, se podivil a řekl těm, kteří šli za ním: Věru, pravím vám: Ani v Israélovi jsem nenašel tak veliké víry.
11
Pravím vám však, že mnozí od východu a západu přijdou a ulehnou s Abrahamem a Isákem a Jakóbem v království nebes ke stolu,
12
ale synové království budou vyhnáni do zevnější tmy; tam bude pláč a zatínání zubů.
13
A tomu setníkovi Ježíš řekl: Jdi a nechť se ti stane, jak jsi uvěřil. A ten jeho sluha byl v oné hodině vyléčen.
14
A když Ježíš přišel do domu Petrova, uviděl jeho tchyni, jak leží a má horečku.
15
I sáhl na její ruku a horečka ji opustila, i vstala a obsluhovala ho.
16
A když nastal večer, přivedli mu mnoho ovládaných démony, i vyhnal ty duchy slovem a uzdravil všechny, kdo se měli zle,
17
aby tak bylo splněno to, co bylo řečeno skrze Isaiáše, proroka, jenž praví: On sám přijal naše slabosti a vzal na sebe choroby.
18
A Ježíš, vida okolo sebe početné davy, poručil odplout na druhý břeh.
19
I přistoupil jeden písmař a řekl mu: Učiteli, půjdu za tebou, kamkoli odcházíš.
20
A Ježíš mu praví: Lišky mají doupata a ptáci nebe hřadoviště, Syn člověka však nemá, kde by pokládal hlavu.
21
Jiný z jeho učedníků mu však řekl: Pane, povol mi nejprve odejít a pohřbít svého otce.
22
Ježíš mu však řekl: Pojď za mnou a pohřbívat své mrtvé nechej mrtvým.
23
I nastoupil do lodi a jeho učedníci se dali za ním.
24
A hle, na moři nastalo veliké rozbouření, takže loď byla zaplavována vlnami; on však spal.
25
A učedníci přistoupili a vzbudili ho, říkajíce: Pane, pomoz, hyneme!
26
I praví jim: Co jste ustrašeni, malověrní? Tu vstal a okřikl větry a moře, i nastalo veliké uklidnění,
27
ti lidé však byli jati údivem a říkali: Co je toto za člověka, že jsou ho poslušny i větry i moře?
28
A když připlul na druhý břeh, do kraje Gergesanů, potkali se s ním dva ovládaní démony, vycházející z hrobek, náramně nebezpeční, takže onou cestou nebyl nikdo schopen přecházet.
29
A hle, dali se do křiku a říkali: Co je ti do nás, Boží Synu? Přišel jsi sem předčasně nás mučit?
30
I bylo daleko od nich stádo mnoha vepřů, jež se páslo,
31
a ti démonové ho snažně prosili, říkajíce: Vyháníš-li nás, odešli nás do toho stáda vepřů.
32
I řekl jim: Jděte. A oni vyšli a odešli do toho stáda vepřů, a hle, celé stádo [vepřů] se zřítilo po srázném svahu do moře, i uhynuli ve vodách.
33
Ti však, kdo je pásli, prchli, a odešedše do města, vše ohlásili, i ty věci o těch, kteří bývali ovládáni démony.
34
A hle, celé město vyšlo Ježíšovi v ústrety, a když ho uviděli, jali se ho snažně prosit, tak, aby od jejich hranic přešel jinam.Matouš 8:1
Matouš 8:2
Matouš 8:3
Matouš 8:4
Matouš 8:5
Matouš 8:6
Matouš 8:7
Matouš 8:8
Matouš 8:9
Matouš 8:10
Matouš 8:11
Matouš 8:12
Matouš 8:13
Matouš 8:14
Matouš 8:15
Matouš 8:16
Matouš 8:17
Matouš 8:18
Matouš 8:19
Matouš 8:20
Matouš 8:21
Matouš 8:22
Matouš 8:23
Matouš 8:24
Matouš 8:25
Matouš 8:26
Matouš 8:27
Matouš 8:28
Matouš 8:29
Matouš 8:30
Matouš 8:31
Matouš 8:32
Matouš 8:33
Matouš 8:34


Matouš 1 / Ma 1
Matouš 2 / Ma 2
Matouš 3 / Ma 3
Matouš 4 / Ma 4
Matouš 5 / Ma 5
Matouš 6 / Ma 6
Matouš 7 / Ma 7
Matouš 8 / Ma 8
Matouš 9 / Ma 9
Matouš 10 / Ma 10
Matouš 11 / Ma 11
Matouš 12 / Ma 12
Matouš 13 / Ma 13
Matouš 14 / Ma 14
Matouš 15 / Ma 15
Matouš 16 / Ma 16
Matouš 17 / Ma 17
Matouš 18 / Ma 18
Matouš 19 / Ma 19
Matouš 20 / Ma 20
Matouš 21 / Ma 21
Matouš 22 / Ma 22
Matouš 23 / Ma 23
Matouš 24 / Ma 24
Matouš 25 / Ma 25
Matouš 26 / Ma 26
Matouš 27 / Ma 27
Matouš 28 / Ma 28