A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Matouš 231
Tu Ježíš promluvil k davům a k svým učedníkům,
2
i pravil: Písmaři a farizeové zasedli na Mojžíšově sedadle;
3
všechny věci tedy, kterékoli vám povědí, konejte a dodržujte, podle jejich činů však nejednejte, neboť mluví a nejednají,
4
svazují však těžká a neúnosná břemena a nakládají je na ramena lidí, ale sami nejsou ochotni jimi pohnout ani svým prstem.
5
A všechny své činy konají, aby byli pozorováni lidmi - vždyť rozšiřují své modlitební řemínky a zvětšují třepení [svého šatstva],
6
a mají rádi přední místo na hostinách a přední sedadla v synagogách
7
a pozdravy na tržištích a od lidí se dát nazývat RABBI, RABBI.
8
Vy se však nedávejte nazývat RABBI, neboť váš mistr je jeden a vy všichni jste bratři,
9
a nikoho na zemi nenazývejte svým otcem, neboť váš Otec je jeden, jenž je v nebesích,
10
aniž se dávejte nazývat mistry, neboť váš mistr je jeden, KRISTUS.
11
Ten však, kdo je z vás nej větší, bude vaším posluhou,
12
a kdokoli sám sebe povýší, bude ponížen, a kdokoli sám sebe poníží, bude povýšen.
13
Běda však vám, písmaři a farizeové, pokrytci, protože zamykáte království nebes před lidmi - ano, sami nevstupujete, aniž necháváte vstoupit ty, kdo vstupují.
14
-
15
Běda vám, písmaři a farizeové, pokrytci, protože obcházíte moře i souš, byste jednoho učinili přistoupilcem, a když se jím stane, činíte ho synem pekla, dvakrát takovým jako vy.
16
Běda vám, slepí vodiči, kteří říkáte: Kdokoli přisáhne při chrámu, není to nic, kdokoli však přisáhne při zlatě chrámu, je povinen.
17
Pošetilci a slepci - copak je větší: zlato či chrám, jenž zlato posvěcuje?
18
A: Kdokoli přisáhne při oltáři, není to nic, kdokoli však přisáhne při daru, jenž je na něm, je povinen.
19
[Pošetilci a] slepci - copak je větší: dar či oltář, jenž dar posvěcuje?
20
Kdo tedy přisáhne při oltáři, přísahá při něm i při všech věcech, jež na něm jsou,
21
a kdo přisáhne při chrámu, přísahá při něm i při tom, jenž v něm sídlí,
22
a kdo přisáhne při nebi, přísahá při Božím trůnu i při tom, jenž na něm sedí.
23
Běda vám, písmaři a farizeové, pokrytci, protože odvádíte desátky z máty a z anýzu a z kmínu a zanedbali jste závažnější věci zákona - právo a soucit a víru; tyto věci bylo záhodno uskutečnit a oněch nezanedbávat.
24
Slepí vodiči, kteří komára cedíte, velblouda však polykáte!
25
Běda vám, písmaři a farizeové, pokrytci, protože čistíte zevnějšek poháru a talíře, zevnitř však jsou napěchovány loupeží a nevázaností.
26
Slepý farizeji, vyčisť nejprve vnitřek poháru a talíře, aby se i jejich zevnějšek stal čistým.
27
Běda vám, písmaři a farizeové, pokrytci, protože se podobáte obíleným hrobům, jež se sice zevně jeví krásnými, zevnitř však jsou napěchovány kostmi mrtvých a veškerou nečistotou.
28
Tak se i vy sice zevně lidem jevíte spravedlivými, zevnitř však jste vrchovatě plni pokrytectví a bezzákonnosti.
29
Běda vám, písmaři a farizeové, pokrytci, protože budujete hroby proroků a zdobíte hrobky spravedlivých
30
a říkáte: Kdybychom byli bývali ve dnech svých otců, nebyli bychom bývali jejich společníky v krvi proroků.
31
Sami sobě tudíž podáváte svědectví, že jste synové těch, kteří proroky povraždili;
32
a vy - naplňte míru svých otců.
33
Hadi, zplozeňata zmijí, jak byste unikli odsouzení do pekla?
34
Pro tuto příčinu, hle, já k vám vysílám proroky a mudrce a písmaře, a některé z nich zabijete a ukřižujete a některé z nich budete bičovat v svých synagogách a štvát od města k městu
35
tak, aby na vás přišla veškerá na zemi vylévaná spravedlivá krev, od krve spravedlivého Abela po krev Zachariáše, syna Barachiova, jehož jste zavraždili mezi chrámem a oltářem.
36
Věru, pravím vám: Tyto všechny věci přijdou na toto pokolení.
37
Jerúsaléme, Jerúsaléme, město, jež zabíjí proroky a kamenuje ty, kdo jsou k němu vysláni, kolikrát jsem tvé děti chtěl svolat tak jako slepice svolává svá kuřátka pod křídla, a nechtěli jste!
38
Hle, váš dům se vám zanechává pustý,
39
neboť vám pravím: Od nynějška mě již nikterak neuvidíte, než řeknete: Požehnán budiž ten, jenž přichází ve jménu PÁNĚ.Matouš 23:1

Matouš 23:2

Matouš 23:3

Matouš 23:4

Matouš 23:5

Matouš 23:6

Matouš 23:7

Matouš 23:8

Matouš 23:9

Matouš 23:10

Matouš 23:11

Matouš 23:12

Matouš 23:13

Matouš 23:14

Matouš 23:15

Matouš 23:16

Matouš 23:17

Matouš 23:18

Matouš 23:19

Matouš 23:20

Matouš 23:21

Matouš 23:22

Matouš 23:23

Matouš 23:24

Matouš 23:25

Matouš 23:26

Matouš 23:27

Matouš 23:28

Matouš 23:29

Matouš 23:30

Matouš 23:31

Matouš 23:32

Matouš 23:33

Matouš 23:34

Matouš 23:35

Matouš 23:36

Matouš 23:37

Matouš 23:38

Matouš 23:39Matouš 1 / Ma 1

Matouš 2 / Ma 2

Matouš 3 / Ma 3

Matouš 4 / Ma 4

Matouš 5 / Ma 5

Matouš 6 / Ma 6

Matouš 7 / Ma 7

Matouš 8 / Ma 8

Matouš 9 / Ma 9

Matouš 10 / Ma 10

Matouš 11 / Ma 11

Matouš 12 / Ma 12

Matouš 13 / Ma 13

Matouš 14 / Ma 14

Matouš 15 / Ma 15

Matouš 16 / Ma 16

Matouš 17 / Ma 17

Matouš 18 / Ma 18

Matouš 19 / Ma 19

Matouš 20 / Ma 20

Matouš 21 / Ma 21

Matouš 22 / Ma 22

Matouš 23 / Ma 23

Matouš 24 / Ma 24

Matouš 25 / Ma 25

Matouš 26 / Ma 26

Matouš 27 / Ma 27

Matouš 28 / Ma 28