A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Matouš 11
Kniha rodu Ježíše Krista, Syna Davidova, Syna Abrahamova.
2
Abraham zplodil Isáka; a Isák zplodil Jakóba; a Jakób zplodil Júdu a jeho bratry;
3
a Júdas zplodil Faresa a Zaru z Thamary; a Fares zplodil Esróma; a Esróm zplodil Arama;
4
a Aram zplodil Aminadaba; a Aminadab zplodil Nássóna; a Nássón zplodil Salmóna;
5
a Salmón zplodil Bóza z Raaby; a Bóz zplodil Óbéda z Rúth; a Óbéd zplodil Jessaje;
6
a Jessaj zplodil Davida, krále. A David zplodil Šalomouna z té, jež byla ženou Úrie;
7
a Šalomoun zplodil Roboama; a Roboam zplodil Abiu; a Abia zplodil Asu;
8
a Asa zplodil Jósafata; a Jósafat zplodil Jórama; a Jóram zplodil Oziu;
9
a Ozias zplodil Jóathama; a Jóatham zplodil Achaza; a Achaz zplodil Ezekiu;
10
a Ezekias zplodil Manasséa; a Manassés zplodil Amóna; a Amón zplodil Jósiu;
11
a Jósias zplodil Jechoniu a jeho bratry za přestěhování do Babylóna.
12
A po přestěhování do Babylóna zplodil Jechonias Salathiéla; a Salathiél zplodil Zorobabela;
13
a Zorobabel zplodil Abiúda; a Abiúd zplodil Eliakíma; a Eliakím zplodil Azóra;
14
a Azór zplodil Sadóka; a Sadók zplodil Achíma; a Achím zplodil Eliúda;
15
a Eliúd zplodil Eleazara; a Eleazar zplodil Matthana; a Matthan zplodil Jakóba;
16
a Jakób zplodil Josefa, muže Marie, z níž se zrodil Ježíš, jemuž se říká Kristus.
17
Všechna tedy pokolení od Abrahama po Davida: čtrnáct pokolení; a od Davida po přestěhování do Babylóna: čtrnáct pokolení; a od přestěhování do Babylóna po KRISTA: čtrnáct pokolení.
18
Zrození Ježíše KRISTA pak bylo takto: Když totiž byla jeho matka Marie zasnoubena Josefovi, byla, dříve než se sešli, shledána těhotnou ze Svatého Ducha.
19
Josef však, její muž, jsa člověk spravedlivý, jenž by ji byl nerad vystavil veřejné hanbě, se rozhodl propustit ji potají;
20
když si však tyto věci rozvažoval, hle, zjevil se mu ve snu anděl PÁNĚ a pravil: Josefe, synu Davidův, neboj se vzít Marii, svou ženu, k sobě, neboť to, co bylo v ní zplozeno, je ze Svatého Ducha.
21
I porodí syna a jeho jméno nazveš Ježíš, neboť ten zachrání svůj lid od jejich hříchů.
22
Toto celé pak se událo, aby bylo splněno to, co bylo od PÁNA řečeno skrze proroka, jenž praví:
23
Hle, otěhotní ta, jež je panna, a porodí syna, a jeho jméno nazvou Emmanúél; to je v překladu: S námi Bůh.
24
I zachoval se Josef, procitnuv ze spánku, jak mu anděl PÁNĚ nařídil, i vzal svou ženu k sobě
25
a nepoznával ji dotud, než porodila svého prvorozeného syna; i nazval jeho jméno Ježíš.Matouš 1:1

Matouš 1:2

Matouš 1:3

Matouš 1:4

Matouš 1:5

Matouš 1:6

Matouš 1:7

Matouš 1:8

Matouš 1:9

Matouš 1:10

Matouš 1:11

Matouš 1:12

Matouš 1:13

Matouš 1:14

Matouš 1:15

Matouš 1:16

Matouš 1:17

Matouš 1:18

Matouš 1:19

Matouš 1:20

Matouš 1:21

Matouš 1:22

Matouš 1:23

Matouš 1:24

Matouš 1:25Matouš 1 / Ma 1

Matouš 2 / Ma 2

Matouš 3 / Ma 3

Matouš 4 / Ma 4

Matouš 5 / Ma 5

Matouš 6 / Ma 6

Matouš 7 / Ma 7

Matouš 8 / Ma 8

Matouš 9 / Ma 9

Matouš 10 / Ma 10

Matouš 11 / Ma 11

Matouš 12 / Ma 12

Matouš 13 / Ma 13

Matouš 14 / Ma 14

Matouš 15 / Ma 15

Matouš 16 / Ma 16

Matouš 17 / Ma 17

Matouš 18 / Ma 18

Matouš 19 / Ma 19

Matouš 20 / Ma 20

Matouš 21 / Ma 21

Matouš 22 / Ma 22

Matouš 23 / Ma 23

Matouš 24 / Ma 24

Matouš 25 / Ma 25

Matouš 26 / Ma 26

Matouš 27 / Ma 27

Matouš 28 / Ma 28