A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

4 Mojžíšova 71
A v den Mojžíšova dokončení vztyčování obydlí, když je pomazal a posvětil je, i všechna jeho zařízení, i oltář a všechna náčiní k němu, také je pomazal a posvětil je, se stalo,
2
že náčelníci Isráélovi - oni byli hlavami domů svých otců, oni byli náčelníky větví, již stáli nad těmi, již byli podrobeni přehlídce - předložili
3
a před tvář Hospodinovu dopravili své obětní dary: šest krytých vozů a dvanáct kusů skotu, vůz za dva náčelníky a hovězí dobytče jednoho; i přivezli je blíže k průčelí stanu setkávání.
4
A Hospodin k Mojžíšovi pronesl výrok:
5
Vezmi je od nich, a ť jsou k sloužení službou stanu setkávání, a dej je Lévíovcům, každému podle povahy jeho služby.
6
A Mojžíš ty vozy a ten skot vzal a dal je Lévíovcům:
7
dva vozy a čtyři kusy skotu dal synům Géršónovým podle povahy jejich služby,
8
a čtyři vozy a osm kusů skotu dal synům Merárího podle povahy jejich služby pod správou Íthámára, syna Áróna, kněze.
9
A synům Keháthovým nedal, neboť jejich byla služba svatyně; nosili na ramenou.
10
A náčelníci předložili dary k odevzdání oltáře v den jeho pomazání, totiž před oltář předložili náčelníci každý svůj obětní dar.
11
A Hospodin k Mojžíšovi řekl: Každý náčelník k svému dni; tak budou předkládat každý svůj obětní dar.
12
Ten, jenž svůj obětní dar v první den předkládal, tedy byl Nachšón, syn Ammínádávův, patřící k větvi Júdově,
13
a jeho obětní dar: jedna mísa ze stříbra, její váha třicet a sto šeklů, jeden okřín ze stříbra, sedmdesát šeklů podle šeklu svatyně, obojí plné jemné mouky, zadělané olejem, k oběti daru,
14
jedna pánvice z deseti šeklů zlata, plná kouřidla,
15
jeden mladý býk, jeden beran, jeden roční beránek k vzestupné oběti,
16
jeden chlupatec z koz k oběti za hřích
17
a k oběti pokojných hodů dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů, pět ročních beránků; toto byl obětní dar Nachšóna, syna Ammínádávova.
18
V druhý den předložil Nathaneél, syn Cúarův, náčelník Jissáschárův;
19
předložil svůj obětní dar: jednu mísu ze stříbra, její váha třicet a sto šeklů, jeden okřín ze stříbra, sedmdesát šeklů podle šeklu svatyně, obojí plné jemné mouky, zadělané olejem, k oběti daru,
20
jednu pánvici z deseti šeklů zlata, plnou kouřidla,
21
jednoho mladého býka, jednoho berana, jednoho ročního beránka k vzestupné oběti,
22
jednoho chlupatce z koz k oběti za hřích
23
a k oběti pokojných hodů dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů, pět ročních beránků; toto byl obětní dar Nathaneéla, syna Cúarova.
24
V třetí den náčelník synů Zevulúnových Elíáv, syn Chélónův;
25
jeho obětní dar: jedna mísa ze stříbra, její váha třicet a sto šeklů, jeden okřín ze stříbra, sedmdesát šeklů podle šeklu svatyně, obojí plné jemné mouky, zadělané olejem, k oběti daru,
26
jedna pánvice z deseti šeklů zlata, plná kouřidla,
27
jeden mladý býk, jeden beran, jeden roční beránek k vzestupné oběti,
28
jeden chlupatec z koz k oběti za hřích
29
a k oběti pokojných hodů dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů, pět ročních beránků; toto byl obětní dar Elíáva, syna Chélónova.
30
Ve čtvrtý den náčelník synů Reúvénových Elícúr, syn Šedeúrův;
31
jeho obětní dar: jedna mísa ze stříbra, její váha třicet a sto šeklů, jeden okřín ze stříbra, sedmdesát šeklů podle šeklu svatyně, obojí plné jemné mouky, zadělané olejem, k oběti daru,
32
jedna pánvice z deseti šeklů zlata, plná kouřidla,
33
jeden mladý býk, jeden beran, jeden roční beránek k vzestupné oběti,
34
jeden chlupatec z koz k oběti za hřích
35
a k oběti pokojných hodů dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů, pět ročních beránků; toto byl obětní dar Elícúra, syna Šedeúrova.
36
V pátý den náčelník synů Šimeónových Šelumíél, syn Cúríšaddájův;
37
jeho obětní dar: jedna mísa ze stříbra, její váha třicet a sto šeklů, jeden okřín ze stříbra, sedmdesát šeklů podle šeklu svatyně, obojí plné jemné mouky, zadělané olejem, k oběti daru,
38
jedna pánvice z deseti šeklů zlata, plná kouřidla,
39
jeden mladý býk, jeden beran, jeden roční beránek k vzestupné oběti,
40
jeden chlupatec z koz k oběti za hřích
41
a k oběti pokojných hodů dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů, pět ročních beránků; toto byl obětní dar Šelumíéla, syna Cúríšaddájova.
42
V šestý den náčelník synů Gádových Eljásáf, syn Deúélův;
43
jeho obětní dar: jedna mísa ze stříbra, její váha třicet a sto šeklů, jeden okřín ze stříbra, sedmdesát šeklů podle šeklu svatyně, obojí plné jemné mouky, zadělané olejem, k oběti daru,
44
jedna pánvice z deseti šeklů zlata, plná kouřidla,
45
jeden mladý býk, jeden beran, jeden roční beránek k vzestupné oběti,
46
jeden chlupatec z koz k oběti za hřích
47
a k oběti pokojných hodů dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů, pět ročních beránků; toto byl obětní dar Eljásáfa, syna Deúélova.
48
V sedmý den náčelník synů Efrájimových Elíšámá, syn Ammíhúdův;
49
jeho obětní dar: jedna mísa ze stříbra, její váha třicet a sto šeklů, jeden okřín ze stříbra, sedmdesát šeklů podle šeklu svatyně, obojí plné jemné mouky, zadělané olejem, k oběti daru,
50
jedna pánvice z deseti šeklů zlata, plná kouřidla,
51
jeden mladý býk, jeden beran, jeden roční beránek k vzestupné oběti,
52
jeden chlupatec z koz k oběti za hřích
53
a k oběti pokojných hodů dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů, pět ročních beránků; toto byl obětní dar Elíšámy, syna Ammíhúdova.
54
V osmý den náčelník synů Menaššéových Gamliél, syn Pedáhcúrův;
55
jeho obětní dar: jedna mísa ze stříbra, její váha třicet a sto šeklů, jeden okřín ze stříbra, sedmdesát šeklů podle šeklu svatyně, obojí plné jemné mouky, zadělané olejem, k oběti daru,
56
jedna pánvice z deseti šeklů zlata, plná kouřidla,
57
jeden mladý býk, jeden beran, jeden roční beránek k vzestupné oběti,
58
jeden chlupatec z koz k oběti za hřích
59
a k oběti pokojných hodů dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů, pět ročních beránků; toto byl obětní dar Gamliéla, syna Pedáhcúrova.
60
V devátý den náčelník synů Benjámínových Avídán, syn Gideóního;
61
jeho obětní dar: jedna mísa ze stříbra, její váha třicet a sto šeklů, jeden okřín ze stříbra, sedmdesát šeklů podle šeklu svatyně, obojí plné jemné mouky, zadělané olejem, k oběti daru,
62
jedna pánvice z deseti šeklů zlata, plná kouřidla,
63
jeden mladý býk, jeden beran, jeden roční beránek k vzestupné oběti,
64
jeden chlupatec z koz k oběti za hřích
65
a k oběti pokojných hodů dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů, pět ročních beránků; toto byl obětní dar Avídána, syn Gideóního.
66
V desátý den náčelník synů Dánových Achíezer, syn Ammíšaddájův;
67
jeho obětní dar: jedna mísa ze stříbra, její váha třicet a sto šeklů, jeden okřín ze stříbra, sedmdesát šeklů podle šeklu svatyně, obojí plné jemné mouky, zadělané olejem, k oběti daru,
68
jedna pánvice z deseti šeklů zlata, plná kouřidla,
69
jeden mladý býk, jeden beran, jeden roční beránek k vzestupné oběti,
70
jeden chlupatec z koz k oběti za hřích
71
a k oběti pokojných hodů dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů, pět ročních beránků; toto byl obětní dar Achíezera, syna Ammíšaddájova.
72
V jedenáctý den byl den náčelníka synů Ášérových Pageíéla, syna Ochranova;
73
jeho obětní dar: jedna mísa ze stříbra, její váha třicet a sto šeklů, jeden okřín ze stříbra, sedmdesát šeklů podle šeklu svatyně, obojí plné jemné mouky, zadělané olejem, k oběti daru,
74
jedna pánvice z deseti šeklů zlata, plná kouřidla,
75
jeden mladý býk, jeden beran, jeden roční beránek k vzestupné oběti,
76
jeden chlupatec z koz k oběti za hřích
77
a k oběti pokojných hodů dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů, pět ročních beránků; toto byl obětní dar Pageíéla, syna Ochranova.
78
V dvanáctý den byl den náčelníka synů Naftálího Áchíry, syna Énánova;
79
jeho obětní dar: jedna mísa ze stříbra, její váha třicet a sto šeklů, jeden okřín ze stříbra, sedmdesát šeklů podle šeklu svatyně, obojí plné jemné mouky, zadělané olejem, k oběti daru,
80
jedna pánvice z deseti šeklů zlata, plná kouřidla,
81
jeden mladý býk, jeden beran, jeden roční beránek k vzestupné oběti,
82
jeden chlupatec z koz k oběti za hřích
83
a k oběti pokojných hodů dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů, pět ročních beránků; toto byl obětní dar Áchíry, syna Énánova.
84
Toto byly dary k odevzdání oltáře v den jeho pomazání od náčelníků Isráélových: dvanáct mis ze stříbra, dvanáct okřínů ze stříbra, dvanáct pánvic ze zlata;
85
jedna mísa ze stříbra třicet a sto šeklů a jeden okřín sedmdesát; všeho stříbra nádob dva tisíce a čtyři sta, podle šeklu svatyně;
86
dvanáct pánvic ze zlata, plných kouřidla, pánvice po deseti podle šeklu svatyně; všeho zlata pánvic dvacet a sto.
87
Všeho skotu k vzestupné oběti: dvanáct býků, dvanáct beranů, dvanáct ročních beránků a oběť dar u k nim; a dvanáct chlupatců z koz k oběti za hřích;
88
a všeho skotu k oběti pokojných hodů: dvacet a čtyři býci, šedesát beranů, šedesát kozlů, šedesát ročních beránků. Toto byly dary k odevzdání oltáře po jeho pomazání.
89
A kdykoli Mojžíš vešel do stanu setkávání mluvit s ním, tu slýchal hlas mluvícího k němu ze slitovnice, jež byla na skříňce svědectví, zprostřed dvou kerúbů; tak k němu mluvíval.4 Mojžíšova 7:1

4 Mojžíšova 7:2

4 Mojžíšova 7:3

4 Mojžíšova 7:4

4 Mojžíšova 7:5

4 Mojžíšova 7:6

4 Mojžíšova 7:7

4 Mojžíšova 7:8

4 Mojžíšova 7:9

4 Mojžíšova 7:10

4 Mojžíšova 7:11

4 Mojžíšova 7:12

4 Mojžíšova 7:13

4 Mojžíšova 7:14

4 Mojžíšova 7:15

4 Mojžíšova 7:16

4 Mojžíšova 7:17

4 Mojžíšova 7:18

4 Mojžíšova 7:19

4 Mojžíšova 7:20

4 Mojžíšova 7:21

4 Mojžíšova 7:22

4 Mojžíšova 7:23

4 Mojžíšova 7:24

4 Mojžíšova 7:25

4 Mojžíšova 7:26

4 Mojžíšova 7:27

4 Mojžíšova 7:28

4 Mojžíšova 7:29

4 Mojžíšova 7:30

4 Mojžíšova 7:31

4 Mojžíšova 7:32

4 Mojžíšova 7:33

4 Mojžíšova 7:34

4 Mojžíšova 7:35

4 Mojžíšova 7:36

4 Mojžíšova 7:37

4 Mojžíšova 7:38

4 Mojžíšova 7:39

4 Mojžíšova 7:40

4 Mojžíšova 7:41

4 Mojžíšova 7:42

4 Mojžíšova 7:43

4 Mojžíšova 7:44

4 Mojžíšova 7:45

4 Mojžíšova 7:46

4 Mojžíšova 7:47

4 Mojžíšova 7:48

4 Mojžíšova 7:49

4 Mojžíšova 7:50

4 Mojžíšova 7:51

4 Mojžíšova 7:52

4 Mojžíšova 7:53

4 Mojžíšova 7:54

4 Mojžíšova 7:55

4 Mojžíšova 7:56

4 Mojžíšova 7:57

4 Mojžíšova 7:58

4 Mojžíšova 7:59

4 Mojžíšova 7:60

4 Mojžíšova 7:61

4 Mojžíšova 7:62

4 Mojžíšova 7:63

4 Mojžíšova 7:64

4 Mojžíšova 7:65

4 Mojžíšova 7:66

4 Mojžíšova 7:67

4 Mojžíšova 7:68

4 Mojžíšova 7:69

4 Mojžíšova 7:70

4 Mojžíšova 7:71

4 Mojžíšova 7:72

4 Mojžíšova 7:73

4 Mojžíšova 7:74

4 Mojžíšova 7:75

4 Mojžíšova 7:76

4 Mojžíšova 7:77

4 Mojžíšova 7:78

4 Mojžíšova 7:79

4 Mojžíšova 7:80

4 Mojžíšova 7:81

4 Mojžíšova 7:82

4 Mojžíšova 7:83

4 Mojžíšova 7:84

4 Mojžíšova 7:85

4 Mojžíšova 7:86

4 Mojžíšova 7:87

4 Mojžíšova 7:88

4 Mojžíšova 7:894 Mojžíšova 1 / 4Moj 1

4 Mojžíšova 2 / 4Moj 2

4 Mojžíšova 3 / 4Moj 3

4 Mojžíšova 4 / 4Moj 4

4 Mojžíšova 5 / 4Moj 5

4 Mojžíšova 6 / 4Moj 6

4 Mojžíšova 7 / 4Moj 7

4 Mojžíšova 8 / 4Moj 8

4 Mojžíšova 9 / 4Moj 9

4 Mojžíšova 10 / 4Moj 10

4 Mojžíšova 11 / 4Moj 11

4 Mojžíšova 12 / 4Moj 12

4 Mojžíšova 13 / 4Moj 13

4 Mojžíšova 14 / 4Moj 14

4 Mojžíšova 15 / 4Moj 15

4 Mojžíšova 16 / 4Moj 16

4 Mojžíšova 17 / 4Moj 17

4 Mojžíšova 18 / 4Moj 18

4 Mojžíšova 19 / 4Moj 19

4 Mojžíšova 20 / 4Moj 20

4 Mojžíšova 21 / 4Moj 21

4 Mojžíšova 22 / 4Moj 22

4 Mojžíšova 23 / 4Moj 23

4 Mojžíšova 24 / 4Moj 24

4 Mojžíšova 25 / 4Moj 25

4 Mojžíšova 26 / 4Moj 26

4 Mojžíšova 27 / 4Moj 27

4 Mojžíšova 28 / 4Moj 28

4 Mojžíšova 29 / 4Moj 29

4 Mojžíšova 30 / 4Moj 30

4 Mojžíšova 31 / 4Moj 31

4 Mojžíšova 32 / 4Moj 32

4 Mojžíšova 33 / 4Moj 33

4 Mojžíšova 34 / 4Moj 34

4 Mojžíšova 35 / 4Moj 35

4 Mojžíšova 36 / 4Moj 36