A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

4 Mojžíšova 51
A Hospodin k Mojžíšovi promluvil výrokem:
2
Rozkaž Isráélovým dětem, a ť z tábora vypuzují každého malomocného a každého majícího výtok a každého znečištěného při mrtvém;
3
od mužského po ženské pohlaví je musíte vypudit, ven vůči táboru je musíte vypudit, a ť neznečišťují tábor těch, vprostřed nichž já pobývám.
4
A Isráélovy děti tak učinily; a no, vypudili je ven vůči táboru podle toho, co Hospodin k Mojžíšovi promluvil - tak Isráélovy děti učinily.
5
A Hospodin k Mojžíšovi promluvil výrokem:
6
Promluv k Isráélovým dětem: Kdykoli muž nebo žena budou páchat některý ze všech hříchů lidí tím, že se dopustí vyslovené nepoctivosti proti Hospodinu, takže se ona duše proviní,
7
pak nechť svůj hřích, jejž spáchali, vyznají, a čím se kdo provinil, se vrátí ve vlastní hodnotě toho a musí se k tomu přidat pětina toho a dá se tomu, vůči němuž se provinil i.
8
A nemá-li ten člověk příbuzného k vrácení dluhu jemu, připadne vrácený dluh Hospodinu, knězi, mimo berana zadostučinění, jímž se za něho bude činit zadost.
9
I každá oběť věnování, patřící ke kterékoli ze svatých věcí Isráélových dětí, jež předkládají knězi, se bude do stávat jemu,
10
a číkoli svaté věci se jemu budou do stávat; co mu kdo bude dávat, se bude do stávat jemu.
11
A Hospodin k Mojžíšovi promluvil výrokem:
12
Promluv k Isráélovým dětem a řekni k nim: Kdykoli se žena kteréhokoli muže bude odvracet a dopustí se vyslovené nevěry proti němu,
13
takže s ní jiný muž ulehne s výlev em semene, a před očima jejího muže to bude skryto, protože se ona utají, že byla znečištěna, a svědka proti ní nebude a nebude přistižena,
14
a le na něho přijde duch žárlivosti, takže se na svou ženu, jež byla znečištěna, jme žárlit, nebo na něho přijde duch žárlivosti, takže se jme žárlit na svou ženu, jež znečištěna nebyla,
15
pak ten muž svou ženu přivede ke knězi a přinese její obětní dar za ni, desetinu éfy hrubé mouky z ječmene; nesmí na ni nalít oleje a nesmí na ni dát kadidla, neboť ona je obětí dar u veliké žárlivosti, dar u připomínky, připomínající nepravost.
16
A kněz ji přivede blíže a postaví ji před tvář Hospodinovu,
17
i vezme kněz svatou vodu v nádobě z hlíny, a z prachu, jenž je na podlaze obydlí, kněz bude brát a dá do té vody,
18
a tu ženu kněz postaví před tvář Hospodinovu a obnaží hlavu té ženy, a oběť dar u připomínky (ona je obětí dar u veliké žárlivosti ) dá na její dlaně; a v ruce kněze bude voda veliké hořkosti, jež působí prokletí.
19
A kněz ji zapřisáhne a řekne k té ženě: Neulehl-li s tebou jiný muž a neodvrátila-li ses znečištěním, jsouc pod svým mužem, buď bezpečna před touto vodou veliké hořkosti, jež působí prokletí;
20
a le odvrátila-li ses, jsouc pod svým mužem, a znečistila-li ses, neboť si přilehnutí při tobě dovolil muž mimo tvého muže, -
21
pak kněz tu ženu zapřisáhne přísahou kletby, i řekne kněz té ženě: Nechť tě Hospodin činí kletbou a přísahou vprostřed tvého lidu, takže ti Hospodin dá bedro v padlé a lůno opuchlé,
22
a nechť tato voda, jež působí prokletí, vejde v tvé útroby učinit tvé lůno opuchlým a tvé bedro v padlým. A ta žena řekne: Ámén, ámén.
23
A kněz tyto kletby zapíše v knihu a smyje do té vody veliké hořkosti,
24
a tou vodou veliké hořkosti, jež působí prokletí, napojí tu ženu, a ť ta voda, jež působí prokletí, v ni k veliké hořkosti vejde.
25
A kněz z ruky té ženy vezme tu oběť dar u veliké žárlivosti a poobrací tu oběť dar u před tváří Hospodinovou a předloží ji na oltář
26
a hrstí kněz z té oběti daru nabere její pamětní část; tu dá na oltář obrátit v kouř. A potom tu ženu napojí tou vodou;
27
a když ji tou vodou napojí, stane se, jestliže se znečistila a dopustila vyslovené nevěry proti svému muži, že v ni ta voda, jež působí prokletí, vejde k veliké hořkosti, takže její lůno opuchne a její bedro v padne a ta žena se stane kletbou vprostřed svého lidu.
28
A jestliže se ta žena neznečistila a je ona čista, pak bude bezpečna a bude semenem oplodňována.
29
Toto je zákon o veliké žárlivosti, když se žena bude odvracet, jsouc pod svým mužem, a znečistí se,
30
nebo o muži, na něhož bude přicházet duch žárlivosti, takže se na svou ženu jme žárlit; pak tu ženu postaví před tvář Hospodinovu, a ť při ní kněz vykoná vše podle tohoto zákona.
31
Pak bude muž prost viny, a le ona žena svou nepravost ponese.4 Mojžíšova 5:1

4 Mojžíšova 5:2

4 Mojžíšova 5:3

4 Mojžíšova 5:4

4 Mojžíšova 5:5

4 Mojžíšova 5:6

4 Mojžíšova 5:7

4 Mojžíšova 5:8

4 Mojžíšova 5:9

4 Mojžíšova 5:10

4 Mojžíšova 5:11

4 Mojžíšova 5:12

4 Mojžíšova 5:13

4 Mojžíšova 5:14

4 Mojžíšova 5:15

4 Mojžíšova 5:16

4 Mojžíšova 5:17

4 Mojžíšova 5:18

4 Mojžíšova 5:19

4 Mojžíšova 5:20

4 Mojžíšova 5:21

4 Mojžíšova 5:22

4 Mojžíšova 5:23

4 Mojžíšova 5:24

4 Mojžíšova 5:25

4 Mojžíšova 5:26

4 Mojžíšova 5:27

4 Mojžíšova 5:28

4 Mojžíšova 5:29

4 Mojžíšova 5:30

4 Mojžíšova 5:314 Mojžíšova 1 / 4Moj 1

4 Mojžíšova 2 / 4Moj 2

4 Mojžíšova 3 / 4Moj 3

4 Mojžíšova 4 / 4Moj 4

4 Mojžíšova 5 / 4Moj 5

4 Mojžíšova 6 / 4Moj 6

4 Mojžíšova 7 / 4Moj 7

4 Mojžíšova 8 / 4Moj 8

4 Mojžíšova 9 / 4Moj 9

4 Mojžíšova 10 / 4Moj 10

4 Mojžíšova 11 / 4Moj 11

4 Mojžíšova 12 / 4Moj 12

4 Mojžíšova 13 / 4Moj 13

4 Mojžíšova 14 / 4Moj 14

4 Mojžíšova 15 / 4Moj 15

4 Mojžíšova 16 / 4Moj 16

4 Mojžíšova 17 / 4Moj 17

4 Mojžíšova 18 / 4Moj 18

4 Mojžíšova 19 / 4Moj 19

4 Mojžíšova 20 / 4Moj 20

4 Mojžíšova 21 / 4Moj 21

4 Mojžíšova 22 / 4Moj 22

4 Mojžíšova 23 / 4Moj 23

4 Mojžíšova 24 / 4Moj 24

4 Mojžíšova 25 / 4Moj 25

4 Mojžíšova 26 / 4Moj 26

4 Mojžíšova 27 / 4Moj 27

4 Mojžíšova 28 / 4Moj 28

4 Mojžíšova 29 / 4Moj 29

4 Mojžíšova 30 / 4Moj 30

4 Mojžíšova 31 / 4Moj 31

4 Mojžíšova 32 / 4Moj 32

4 Mojžíšova 33 / 4Moj 33

4 Mojžíšova 34 / 4Moj 34

4 Mojžíšova 35 / 4Moj 35

4 Mojžíšova 36 / 4Moj 36