Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014
Ámos 7
1
Pán, Hospodin, mi ukázal toto: Že hle, na počátku vzcházení otavy vytvářel kobylky, a to, hle, otavy po králových sečích;
2
a když skončily s požíráním bylinstva země, stalo se, že jsem řekl: Pane, Hospodine, odpusť, prosím! Jak bude moci Jákób povstat, vždyť on je malý!
3
Hospodinu bylo líto stran tohoto. Nebude se to dít, řekl Hospodin.
4
Pán, Hospodin, mi ukázal toto: Že hle, Hospodin volal k soudu ohněm; ten sežral velikou hlubinu, sežral i dědictví.
5
I řekl jsem: Pane, Hospodine, ustaň, prosím! Jak bude moci Jákób povstat, vždyť on je malý!
6
Hospodinu bylo líto stran tohoto. Ani to se nebude dít, řekl Pán, Hospodin.
7
Ukázal mi toto: Že hle, Pán stál u svislé zdi a v jeho ruce olovnice;
8
a ke mně Hospodin řekl: Co ty vidíš, Ámósi? I řekl jsem: Olovnici. A Pán řekl: Hle, já - chystám se přiložit olovnici v nitro svého lidu, Isráéle, nebudu mu nadále promíjet,
9
i budou pustnout výšiny Isákovy a svatyně Isráélovy budou vyvraceny, a proti domu Jároveámovu chci s mečem povstat.
10
A Amacjá, kněz Béth-Élu, poslal k Jároveámovi, králi Isráélovu, výrok: Ámós se uvnitř domu Isráélova spikl proti tobě - země nemůže snést všechny jeho řeči,
11
vždyť Ámós říká takto: Jároveám musí umřít mečem a Isráél jistotně musí být z povrchu své půdy odveden.
12
A k Ámósovi Amacjá řekl: Vidoucí, jdi, utec si do země Júdovy a tam jez chléb, a tam budeš moci prorokovat,
13
a le v Béth-Élu již nadále prorokovat nesmíš, neboť on je svatyní královou, a no, on je domem království.
14
A Ámós odpověděl a řekl k Amacjovi: Já ne jsem prorok, aniž jsem já synem proroka, nýbrž jsem já skoták a otrhávač plodů sykomor,
15
a le Hospodin mě vzal zpoza stáda a řekl ke mně Hospodin: Jdi, prorokuj k mému lidu, Isráélovi.
16
Nyní tedy slyš slovo Hospodinovo: Ty pravíš: Nesmíš prorokovat proti Isráélovi, aniž smíš kázat proti domu Isákovu;
17
proto řekl Hospodin takto: Tvá žena bude ve městě smilnit a tvoji synové a tvé dcery budou padat mečem, a tvá půda bude provazem rozdělována a ty budeš na nečisté půdě umírat; a Isráél jistotně musí být z povrchu své půdy odveden.
Ámos 7:1
Ámos 7:2
Ámos 7:3
Ámos 7:4
Ámos 7:5
Ámos 7:6
Ámos 7:7
Ámos 7:8
Ámos 7:9
Ámos 7:10
Ámos 7:11
Ámos 7:12
Ámos 7:13
Ámos 7:14
Ámos 7:15
Ámos 7:16
Ámos 7:17
Ámos 1 / Ámos 1
Ámos 2 / Ámos 2
Ámos 3 / Ámos 3
Ámos 4 / Ámos 4
Ámos 5 / Ámos 5
Ámos 6 / Ámos 6
Ámos 7 / Ámos 7
Ámos 8 / Ámos 8
Ámos 9 / Ámos 9