A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Ámos 61
Běda vám, bezstarostní na Cijjónu a již se bezpečně cítíte na hoře Šómrónu, vyznačení za vybrané z národů, a dům Isráélův, ti k nim přicházejí.
2
Přejděte v Kalné a vizte, a odtamtud jděte ve veliké Chamáth a sestupte v Gath Pelištím - zda jsou na tom lépe než tato království? Je- li jejich území větší než vaše území?
3
Vy, již se bráníte zlému dni, a le blíže přivádíte stolici násilí,
4
již uléháte na pohovkách ze slonoviny a roztahujete se na svých postelích a jídáte jehňata ze stáda a telata zprostřed chléva,
5
již vyzpěvujete ke zvuku varyta, - oni si jako Dávíd vymýšlejí nástroje ke zpěvu,
6
ti, již se napájejí okříny vína a maží se vybranými oleji, aniž se trápí nad zdrcením Josefovým.
7
Proto nyní budou muset být odvedeni, v čele odvedených, i bude pomíjet jásot roztahujících se.
8
Pán, Hospodin, přisáhl při sobě samém, prohlášeno Hospodinem, Bohem zástupů: Já si ošklivím zpupnost Jákóbovu a nenávidím jeho paláce, i chci město i jeho náplň vydat na pospas,
9
a stane se, že deset mužů, byť mohli být pozůstaveni v jednom domě, i ti budou mřít;
10
a když něko ho bude chtít vyzvednout jeho strýc a jeho spalovač k vynesení kostí z domu a bude říkat tomu, jenž bude v nitru domu: Zda je ještě někdo s tebou? - řekne: Již nikdo. A řekne: Pst! Jen nepoukazovat na jméno Hospodinovo!
11
Vždyť, hle, Hospodin rozkazuje a roz bije dům veliký na trosky a dům malý na střepiny.
12
Zda poběží koně po skalisku? Bude-li se tam orat skotem? Vždyť jste převrátili právo v žluč a ovoce spravedlnosti v pelyněk,
13
vy, již se radujete pro nic, již říkáte: Zda ne svou silou jsme si dobyli rohů?
14
Však, hle, já - chystám se vzbudit proti vám, dome Isráélův, prohlášeno Hospodinem, Bohem zástupů, národ - ti vás vytlačí od vstupu do Chamáthu až po potok stepi.Ámos 6:1

Ámos 6:2

Ámos 6:3

Ámos 6:4

Ámos 6:5

Ámos 6:6

Ámos 6:7

Ámos 6:8

Ámos 6:9

Ámos 6:10

Ámos 6:11

Ámos 6:12

Ámos 6:13

Ámos 6:14Ámos 1 / Ámos 1

Ámos 2 / Ámos 2

Ámos 3 / Ámos 3

Ámos 4 / Ámos 4

Ámos 5 / Ámos 5

Ámos 6 / Ámos 6

Ámos 7 / Ámos 7

Ámos 8 / Ámos 8

Ámos 9 / Ámos 9