A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

3 Mojžíšova 191
A Hospodin k Mojžíšovi promluvil výrokem:
2
Promluv ke všemu shromáždění Isráélových dětí a řekni k nim: Musíte být svatí, neboť svatý jsem já, Hospodin, váš Bůh.
3
Každý budete ctít svou matku a svého otce a budete zachovávat mé soboty; já jsem Hospodin, váš Bůh.
4
Nebudete se obracet k modlám a nesmíte si zhotovit boha - slitinu; já jsem Hospodin, váš Bůh.
5
A kdykoli budete Hospodinu obětovat oběť pokojných hodů, budete ji obětovat k svému blahovolnému přijetí;
6
bude se jíst v den vašeho obětování a nazítří, a le co bude pozůstaveno až do třetího dne, musí být spáleno ohněm,
7
a budeli se přece v třetí den jíst, bude ono poskvrnou, nebude blahovolně přijímáno
8
a pojedší jí ponese svou nepravost, neboť znesvětil svatou věc Hospodinovu, i bude ona duše vyťata ze svého lidu.
9
A při vašem žetí žně vaší země nesmíš zcela dožínat okraje svého pole, aniž smíš sbírat paběrky své žně,
10
aniž smíš paběrkovat svou vinici, aniž smíš sbírat opadané ovoce své vinice - to budeš přenechávat chudému a cizinci; já jsem Hospodin, váš Bůh.
11
Nesmíte krást, aniž smíte oklamávat, aniž se smíte kdokoli proti svému soukmenovci dopouštět věrolomnosti,
12
aniž smíte v mém jménu přísahat podvodně, takže by s jméno svého Boha znesvěcoval; já jsem Hospodin.
13
Svého bližního nesmíš vydírat, aniž smíš loupit; plat námezdníka nesmí u tebe zůstat přes noc až do jitra.
14
Nesmíš zlořečit hluchému, aniž smíš položit překážku před slepého, nýbrž budeš mít úctu před svým Bohem; já jsem Hospodin.
15
V soudu se nesmíš dopustit křivdy; nesmíš dát přednost osobě nuzného, aniž smíš nadržovat osobě mocného; budeš svého soukmenovce soudit v spravedlnosti.
16
Nesmíš mezi svým lidem chodit jako pomlouvač; nesmíš se postavit proti krvi svého bližního; já jsem Hospodin.
17
Nesmíš svého bratra ve svém srdci nenávidět; vážně svého soukmenovce musíš pokárat, a ť pro něho neneseš hřích.
18
Nesmíš se mstít, aniž se smíš na děti svého lidu trvale hněvat, nýbrž budeš svému bližnímu prokazovat lásku tak jako sám sobě.
19
Budete zachovávat má ustanovení; tvůj dobytek - nesmíš nechat pářit se dvojí druh, své pole nesmíš osévat dvojím druhem a roucho dvojího druhu, utkané ze směsi různé příze, se na tebe nesmí dostat.
20
A kdykoli muž s ženou, jež je služkou odevzdanou jinému muži a nikterak nebyla vykoupena ani se jí nedalo svobody, bude ležet s vypuštění m semene, bude se dít vyšetřování; nebudou usmrcováni, neboť nebyla osvobozena,
21
a le on přinese Hospodinu ke vchodu stanu setkávání svou oběť za provinění - berana za provinění,
22
a tím beranem za provinění za něho kněz před tváří Hospodinovou učiní zadost, za jeho hřích, jímž zhřešil, i bude mu stran jeho hříchu, jímž zhřešil, odpuštěno.
23
A až budete moci vstoupit do země a nasázet všemožného stromoví, poskytujícího potravu, pak jeho předkožku - jeho ovoce - jako předkožku budete odstraňovat; po tři léta vám bude neobřezaným, nebude se smět jíst,
24
a ve čtvrtém roce se všechno jeho ovoce děkovnou slavností Hospodinu bude stávat svatým
25
a v pátém roce budete smět jeho ovoce jíst při rozmnožení jeho výtěžku pro vás.
26
Nesmíte nic jíst s krví. - Nesmíte se zabývat věštěním a předpovídáním. -
27
Nesmíte do okrouhla stříhat svou hlavu po stranách, aniž smíš zohavit okraje své brady,
28
aniž smíte na své maso dělat zářezy pro mrtvého, aniž na sebe smíte dělat značky tetováním; já jsem Hospodin. -
29
Nebudeš zneuctívat svou dceru, nechávaje ji smilnit, a ť nesmilní země a ať se země nenaplňuje hanebností. -
30
Mé soboty budete zachovávat a mou svatyni budete ctít; já jsem Hospodin. -
31
Nebudete se obracet k vyvolavačům duchů, aniž se budete pídit po jasnovidcích k znečišťování se jimi; já jsem Hospodin, váš Bůh.
32
Před šedinami budeš povstávat a mít ohled na osobu starce, neboť budeš mít úctu před svým Bohem; já jsem Hospodin.
33
A kdykoli s tebou ve vaší zemi bude pobývat cizinec, nesmíš mu ubližovat;
34
jako domácí z vás vám bude cizinec, jenž s vámi bude pobývat a budeš mu prokazovat lásku tak jako sám sobě, neboť jste byli cizinci v zemi Egypta; já jsem Hospodin, váš Bůh.
35
V soudu se nesmíte dopustit křivdy v měření, ve vážení a ve zjišťování obsahu;
36
budete mít spravedlivé váhy, spravedlivá závaží, spravedlivou éfu a spravedlivý hín; já jsem Hospodin, váš Bůh, jenž jsem vás vyvedl ze země Egypta.
37
Budete tedy zachovávat všechna má ustanovení a všechny mé předpisy a vykonávat je. Já jsem Hospodin.3 Mojžíšova 19:1

3 Mojžíšova 19:2

3 Mojžíšova 19:3

3 Mojžíšova 19:4

3 Mojžíšova 19:5

3 Mojžíšova 19:6

3 Mojžíšova 19:7

3 Mojžíšova 19:8

3 Mojžíšova 19:9

3 Mojžíšova 19:10

3 Mojžíšova 19:11

3 Mojžíšova 19:12

3 Mojžíšova 19:13

3 Mojžíšova 19:14

3 Mojžíšova 19:15

3 Mojžíšova 19:16

3 Mojžíšova 19:17

3 Mojžíšova 19:18

3 Mojžíšova 19:19

3 Mojžíšova 19:20

3 Mojžíšova 19:21

3 Mojžíšova 19:22

3 Mojžíšova 19:23

3 Mojžíšova 19:24

3 Mojžíšova 19:25

3 Mojžíšova 19:26

3 Mojžíšova 19:27

3 Mojžíšova 19:28

3 Mojžíšova 19:29

3 Mojžíšova 19:30

3 Mojžíšova 19:31

3 Mojžíšova 19:32

3 Mojžíšova 19:33

3 Mojžíšova 19:34

3 Mojžíšova 19:35

3 Mojžíšova 19:36

3 Mojžíšova 19:373 Mojžíšova 1 / 3Moj 1

3 Mojžíšova 2 / 3Moj 2

3 Mojžíšova 3 / 3Moj 3

3 Mojžíšova 4 / 3Moj 4

3 Mojžíšova 5 / 3Moj 5

3 Mojžíšova 6 / 3Moj 6

3 Mojžíšova 7 / 3Moj 7

3 Mojžíšova 8 / 3Moj 8

3 Mojžíšova 9 / 3Moj 9

3 Mojžíšova 10 / 3Moj 10

3 Mojžíšova 11 / 3Moj 11

3 Mojžíšova 12 / 3Moj 12

3 Mojžíšova 13 / 3Moj 13

3 Mojžíšova 14 / 3Moj 14

3 Mojžíšova 15 / 3Moj 15

3 Mojžíšova 16 / 3Moj 16

3 Mojžíšova 17 / 3Moj 17

3 Mojžíšova 18 / 3Moj 18

3 Mojžíšova 19 / 3Moj 19

3 Mojžíšova 20 / 3Moj 20

3 Mojžíšova 21 / 3Moj 21

3 Mojžíšova 22 / 3Moj 22

3 Mojžíšova 23 / 3Moj 23

3 Mojžíšova 24 / 3Moj 24

3 Mojžíšova 25 / 3Moj 25

3 Mojžíšova 26 / 3Moj 26

3 Mojžíšova 27 / 3Moj 27