A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Daniel 1

1
V třetím roce kralování Jehójákíma, krále Júdova, přibyl k Jerúsalém u Nevúchadneccar, král Bávelu, a zahájil proti němu obléhání
2
a Pán vy dal v jeho ruku Jehójákíma, krále Júdova, a z části zařízení Božího domu, jež dopravil v zem Šineáru, v dům svých bohů, a no, dopravil ta zařízení v dům pokladu svých bohů.
3
A král přikázal Ašpenazovi, představenému svých komorníků, přivést ze synů Isráélových a ze semene království a z velmožů
4
mladíky, na nichž by nebylo žádné chyby a sličné vzezřením a zběhlé ve všemožné moudrosti a bohaté věděním a chápající vědomosti, a při nichž by byla způsobilost stát v paláci krále, a naučit je písmu a jazyku Kasdím.
5
A král pro ně určil z králova pokrmu a z vína, jež on pil, dávku dne v její den k jejich výživě po tři léta, aby po uplynutí jich mohli stanout před tváří krále.
6
I do stal i se mezi ně ze synů Júdových Dánijjél, Chananjá, Míšáél a Azarjá,
7
a vedoucí komorníků jim přisoudil jména: Dánijjélovi přisoudil jméno Béltešaccar a Chananjovi Šadrach a Míšáélovi Méšach a Azarjovi Avéd-negó.
8
A le Dánijjél si položil na srdce, že se nebude poskvrňovat pokrmem královým a vínem, jež on pil, a jal se vyprošovat si od vedoucího komorníků, aby se nemusel poskvrňovat.
9
Bůh pak byl uvedl Dánijjéla před tváří vedoucího komorníků k laskavosti a k slitování;
10
vedoucí komorníků tedy Dánijjélovi řekl: Já se bojím svého pána, krále, jenž určil vaše jídlo a váš nápoj, vždyť nač by měl vidět vaše tváře přepadlejší než tváře mladíků, kteří jsou jako vy? I uvalili byste na mou hlavu vinu vůči králi.
11
Dánijjél tedy řekl k Melcarovi, jehož vedoucí komorníků určil nad Dánijjélem, Chananjou, Míšáélem a Azarjou:
12
Podrob, prosím, své nevolníky zkoušce na deset dní, takže nechť nám dávají trochu luštěnin, a ť jíme, a vodu, a ť pijeme;
13
pak se naše vzezření budou moci ukázat před tvou tváří, i vzezření mladíků, kteří budou jíst pokrm krále, i nalož se svými nevolníky podle toho, co budeš vidět.
14
I vyhověl jim stran této věci a na deset dní je zkoušce podrobil
15
a po uplynutí deseti dní se ukázalo, že jejich vzezření byla lepší a masem plnější než všech mladíků, již jedli pokrm krále;
16
Melcar se tedy jal od nášet jejich pokrm a víno, jejich nápoj, a dávat jim luštěniny.
17
A tito čtyři mladíci - Bůh jim dal vědomosti a rozhled stran všemožného písma a moudrosti, a Dánijjél byl znalcem stran všemožného vidění a snů;
18
a v čas po uplynutí dní, když král přikázal přivést je, tu je vedoucí komorníků před tvář Nevúchadneccarovu přivedl,
19
a když je král oslovil, nebyl mezi nimi všemi shledán nikdo jako Dánijjél, Chananjá, Míšáél a Azarjá, i stanuli před tváří krále,
20
a v kterékoli věci moudrosti a chápavosti, již král od nich vyžadoval, je shledal o deset pídí nade všemi písmaři a zaříkávači, kteří byli ve všem jeho království.
21
A Dánijjél zůstal až po první rok krále Kóreše.
Daniel 1:1
Daniel 1:2
Daniel 1:3
Daniel 1:4
Daniel 1:5
Daniel 1:6
Daniel 1:7
Daniel 1:8
Daniel 1:9
Daniel 1:10
Daniel 1:11
Daniel 1:12
Daniel 1:13
Daniel 1:14
Daniel 1:15
Daniel 1:16
Daniel 1:17
Daniel 1:18
Daniel 1:19
Daniel 1:20
Daniel 1:21
Daniel 1 / Dan 1
Daniel 2 / Dan 2
Daniel 3 / Dan 3
Daniel 4 / Dan 4
Daniel 5 / Dan 5
Daniel 6 / Dan 6
Daniel 7 / Dan 7
Daniel 8 / Dan 8
Daniel 9 / Dan 9
Daniel 10 / Dan 10
Daniel 11 / Dan 11
Daniel 12 / Dan 12