A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Jeremjáš 21
I do stalo se ke mně slovo Hospodinovo, výrok:
2
Jdi, a ť voláš v uši Jerúsaléma výrokem: Takto řekl Hospodin: Vzpomínám na tebe - laskavost tvého mládí, lásku tvých zásnub, tvé chození za mnou v pustině, v neosévané zemi.
3
Isráél byl svatostí, pro Hospodina, prvotina jeho výnosu; všichni sžírající jej musejí nést vinu, musí na ně přijít pohroma - prohlášeno Hospodinem.
4
Slyšte slovo Hospodinovo, dome Jákóbův, a no, všechny čeledi domu Isráélova;
5
takto řekl Hospodin: Co při mně vaši otcové shledali za křivdu, že se zpřed mne vzdálili a odešli za nicotností a jali se nicotně si počínat,
6
aniž řekli: Kde je Hospodin, jenž nás vynesl ze země Egypta, jenž nás vodil pustinou, zemí stepí a propadlišť, zemí sucha a stínu smrti, zemí, jí ž nikdo neprošel, aniž tam člověk bydlel?
7
A uvedl jsem vás do země sadů k okoušení jejího ovoce a jejího blaha; a le když jste vstoupili, znečistili jste mou zem a mé dědictví jste učinili ošklivostí.
8
Kněží neřekli: Kde je Hospodin, aniž mě znali zaměstnávající se zákonem a pastýři se proti mně vzpírali a proroci prorokovali skrze Baala a chodili za věcmi, jež neprospívají.
9
Proto se s vámi ještě budu přít, - prohlášeno Hospodinem, - i s dětmi vašich dětí se budu přít;
10
ano, přejděte ostrovy Kittím a vizte, pošlete do Kédára a velmi pozorně uvažte a vizte, zda nastalo něco jako toto,
11
zda národ zaměnil bohy (a č oni ne jsou bohové)? A můj lid zaměnil svou slávu za to, co neprospívá!
12
Zhrozte se nad tímto, nebesa, a zděste se, ztrňte velmi, - prohlášeno Hospodinem, -
13
neboť můj lid spáchal dvojí zlo: Mne opustili, zřídlo živých vod, aby si vykopali cisterny, popraskané cisterny, jež nemohou vodu podržet.
14
Zda je Isráél nevolníkem? Je- li on zrozencem domu? Proč se stal kořistí?
15
Řvali na něho hřivnatci, vy dávali svůj hlas a jeho zem učinili zpustlinou, jeho města jsou sežehnuta, takže jsou bez obyvatel,
16
dokonce ti synové Nófu a Tachpanchésu spásají témě hlavy.
17
Zda ti tak nečiní toto: Tvé opouštění Hospodina, tvého Boha, v době, kdy tě cestou vodí?
18
Nuže tedy, co je s tebou stran cesty do Egypta k pití vod ze Šichóru? A co je s tebou stran cesty do Aššúru k pití vod z Řeky?
19
Nechť tě napravuje tvé zlo a tvá odpadlictví nechť ti domlouvají; věz pak a viz, že zlé a hořké je tvé opouštění Hospodina, a že ne ní při tobě strach ze mne - prohlášeno Pánem, Hospodinem zástupů.
20
Vždyť jsem odedávna zlomil tvé jho a strhal tvá pouta, i řekla jsi: Nebudu přestupovat; a přece ses ty na každém vysokém pahrbku a pod každým zeleným stromem rozvalovala, nevěstko!
21
A já jsem tě vysadil jako ušlechtilou révu, veskrze pravé símě; jak to tedy, že ses mi zvrhla v zrůdné výhonky cizokrajného vinného keře?
22
Ano, byť ses myla louhem a brala si mnoho žíraviny, je tvá nepravost patrna před mou tváří - prohlášeno Pánem, Hospodinem;
23
jak můžeš říkat: Nejsem znečištěna, nechodila jsem za Baalím? Viz svou cestu průrvou, uvědom si, cos učinila, rychlá velbloudice, své cesty střídající,
24
divoká oslice, zvyklá pustině, jež v žádostivosti své duše lapá vítr; její říje - kdo ji může od vrátit? Nikdo z hledající ch ji se nemusí unavovat; budou ji moci v jejím měsíci najít.
25
Uchovávej svou nohu, aby nebyla bosa, a své hrdlo před žízní! A le řekla jsi: Beznadějné - nikoli, neboť jsem si zamilovala cizáky a za nimi půjdu.
26
Jako ostudou zloděje, když je dopadán, tak budou zostuzeni, dům Isráélův, oni, jejich králové, jejich hodnostáři a jejich kněží a jejich proroci,
27
říkající dřevu: Ty jsi můj otec, a kameni: Tys mě porodil, neboť ke mně otočili šíji a ne tvář, a le v čas svého neštěstí říkají: Vstaň a vysvoboď nás!
28
A le kde jsou tvoji bohové, jichž sis nazhotovoval? Nechť vstávají, mohou-li tě vysvobodit, vždyť tvoji bohové jsou počtem jako tvá města, Júdo!
29
K čemu si chcete na mne stěžovat? Vy všichni jste se proti mně vzepřeli - prohlášeno Hospodinem;
30
nadarmo jsem zbil vaše syny, nevzali si ponaučení, vaše proroky sežral váš meč jako dravý lev.
31
Vy, to to pokolení, si všímejte slova Hospodinova: Zda jsem se Isráélovi stal pustinou? Zemí-li temnoty? Proč říkají, můj lid: Dali jsme se na potulky, již k tobě nebudeme přicházet?
32
Zda panna zapomíná svých ozdob, nevěsta svých šerp? A le můj lid, ti mne zapomněli - dni, jimž není počtu.
33
Co přikrášluješ svou cestu k hledání lásky? Proto jsi také svým cestám vyučila zlé ženy;
34
i na tvých cípech byla nalezena krev nevinných ubohých duší; ne vloupáním jsem ji našel, nýbrž na nich všech.
35
A le řekla jsi: Že jsem nevinna, jistě se jeho hněv ode mne od vrátí - hle, já, budu se s tebou soudit pro tvůj výrok: Nezhřešila jsem.
36
Co tak spěšně odcházíš měnit svou cestu? I Egyptem se musíš zklamat, jako ses zklamala Aššúrem;
37
i z jeho blízkosti budeš vycházet, majíc své ruce na své hlavě, neboť Hospodin se postavil zamítavě proti předmětům tvé důvěry, takže jim nemůžeš dodat zdaru.Jeremjáš 2:1

Jeremjáš 2:2

Jeremjáš 2:3

Jeremjáš 2:4

Jeremjáš 2:5

Jeremjáš 2:6

Jeremjáš 2:7

Jeremjáš 2:8

Jeremjáš 2:9

Jeremjáš 2:10

Jeremjáš 2:11

Jeremjáš 2:12

Jeremjáš 2:13

Jeremjáš 2:14

Jeremjáš 2:15

Jeremjáš 2:16

Jeremjáš 2:17

Jeremjáš 2:18

Jeremjáš 2:19

Jeremjáš 2:20

Jeremjáš 2:21

Jeremjáš 2:22

Jeremjáš 2:23

Jeremjáš 2:24

Jeremjáš 2:25

Jeremjáš 2:26

Jeremjáš 2:27

Jeremjáš 2:28

Jeremjáš 2:29

Jeremjáš 2:30

Jeremjáš 2:31

Jeremjáš 2:32

Jeremjáš 2:33

Jeremjáš 2:34

Jeremjáš 2:35

Jeremjáš 2:36

Jeremjáš 2:37Jeremjáš 1 / Jer 1

Jeremjáš 2 / Jer 2

Jeremjáš 3 / Jer 3

Jeremjáš 4 / Jer 4

Jeremjáš 5 / Jer 5

Jeremjáš 6 / Jer 6

Jeremjáš 7 / Jer 7

Jeremjáš 8 / Jer 8

Jeremjáš 9 / Jer 9

Jeremjáš 10 / Jer 10

Jeremjáš 11 / Jer 11

Jeremjáš 12 / Jer 12

Jeremjáš 13 / Jer 13

Jeremjáš 14 / Jer 14

Jeremjáš 15 / Jer 15

Jeremjáš 16 / Jer 16

Jeremjáš 17 / Jer 17

Jeremjáš 18 / Jer 18

Jeremjáš 19 / Jer 19

Jeremjáš 20 / Jer 20

Jeremjáš 21 / Jer 21

Jeremjáš 22 / Jer 22

Jeremjáš 23 / Jer 23

Jeremjáš 24 / Jer 24

Jeremjáš 25 / Jer 25

Jeremjáš 26 / Jer 26

Jeremjáš 27 / Jer 27

Jeremjáš 28 / Jer 28

Jeremjáš 29 / Jer 29

Jeremjáš 30 / Jer 30

Jeremjáš 31 / Jer 31

Jeremjáš 32 / Jer 32

Jeremjáš 33 / Jer 33

Jeremjáš 34 / Jer 34

Jeremjáš 35 / Jer 35

Jeremjáš 36 / Jer 36

Jeremjáš 37 / Jer 37

Jeremjáš 38 / Jer 38

Jeremjáš 39 / Jer 39

Jeremjáš 40 / Jer 40

Jeremjáš 41 / Jer 41

Jeremjáš 42 / Jer 42

Jeremjáš 43 / Jer 43

Jeremjáš 44 / Jer 44

Jeremjáš 45 / Jer 45

Jeremjáš 46 / Jer 46

Jeremjáš 47 / Jer 47

Jeremjáš 48 / Jer 48

Jeremjáš 49 / Jer 49

Jeremjáš 50 / Jer 50

Jeremjáš 51 / Jer 51

Jeremjáš 52 / Jer 52