A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Jeremjáš 11
Slova Jeremji, syna Chilkijjáhúa z kněží, kteří byli v Anáthóth v zemi Benjámínově,
2
k němuž se do stalo slovo Hospodinovo v dnech Jóšijjáhúa, syna Ámónova, krále Júdova, v třináctém roce jeho kralování;
3
do stávalo se i v dnech Jehójákíma, syna Jóšijjáhúova, krále Júdova, až do skončení jedenáctého roku Cidkijjáhúa, syna Jóšijjáhúova, krále Júdova, až do odvedení Jerúsaléma v pátém měsíci.
4
I do stalo se ke mně slovo Hospodinovo, výrok:
5
Dříve než jsem tě v lůně ztvárňoval, znal jsem tě, a dříve než jsi vycházel z dělohy, jsem tě posvětil, učinil jsem tě prorokem národů.
6
I řekl jsem: Ach, Pane, Hospodine, hle, neumím mluvit, vždyť já jsem hoch.
7
A Hospodin ke mně řekl: Nesmíš říkat: Já jsem hoch, neboť půjdeš všude, kam tě budu posílat, a vše, co ti budu rozkazovat, budeš mluvit.
8
Nemusíš před jejich tváří bázeň pociťovat, vždyť s tebou budu já k vyprošťování tě - prohlášeno Hospodinem.
9
A Hospodin vztáhl svou ruku a sáhl na má ústa; i řekl Hospodin ke mně: Hle, dal jsem v tvá ústa své slovo;
10
viz, ustanovil jsem tě dnes nad národy a nad královstvími k odervávání a k boření a k hubení a k vyvracení, k budování a k vysazování.
11
I do stalo se ke mně slovo Hospodinovo, výrok: Co ty vidíš, Jeremjo? A řekl jsem: Já vidím prut mandloně.
12
A Hospodin ke mně řekl: Správně jsi uviděl, ano, já bdím nad svým slovem k jeho uskutečnění.
13
A podruhé se ke mně do stalo slovo Hospodinovo, výrok: Co ty vidíš? A řekl jsem: Já vidím kypící kotel, a jeho předek je ze strany na sever.
14
A Hospodin ke mně řekl: Ze severu se na všechny obyvatele země bude rozpoutávat pohroma,
15
neboť hle, já, - budu povolávat všechny čeledi království, jež jsou na sever, - prohlášeno Hospodinem, - i přijdou a umístí každý svůj trůn ke vchod u do bran Jerúsaléma a proti všem jeho zdem vůkol a proti všem městům Júdovým,
16
i budu s nimi mluvit o svých právech stran všeho jejich zla, že mě opustili a jali se zakuřovat jiným bohům a klanět se dílům svých rukou.
17
Ty tedy musíš opásat své boky a povstat a promlouvat k nim vše, co ti já budu rozkazovat; nesmíš se před jejich tváří strachovat, jinak bych tě mohl jejich tváří vystrašit.
18
A já, hle, jsem tě dnes učinil opevněným městem a sloupem ze železa a zdmi z mosazi proti vší zemi, vůči králům Júdovým, vůči jejím hodnostářům, vůči jejím kněžím a vůči lidu země;
19
i budou proti tobě bojovat, a le nic vůči tobě nebudou zmáhat, vždyť s tebou budu já, - prohlášeno Hospodinem, - k vyprošťování tě.Jeremjáš 1:1

Jeremjáš 1:2

Jeremjáš 1:3

Jeremjáš 1:4

Jeremjáš 1:5

Jeremjáš 1:6

Jeremjáš 1:7

Jeremjáš 1:8

Jeremjáš 1:9

Jeremjáš 1:10

Jeremjáš 1:11

Jeremjáš 1:12

Jeremjáš 1:13

Jeremjáš 1:14

Jeremjáš 1:15

Jeremjáš 1:16

Jeremjáš 1:17

Jeremjáš 1:18

Jeremjáš 1:19Jeremjáš 1 / Jer 1

Jeremjáš 2 / Jer 2

Jeremjáš 3 / Jer 3

Jeremjáš 4 / Jer 4

Jeremjáš 5 / Jer 5

Jeremjáš 6 / Jer 6

Jeremjáš 7 / Jer 7

Jeremjáš 8 / Jer 8

Jeremjáš 9 / Jer 9

Jeremjáš 10 / Jer 10

Jeremjáš 11 / Jer 11

Jeremjáš 12 / Jer 12

Jeremjáš 13 / Jer 13

Jeremjáš 14 / Jer 14

Jeremjáš 15 / Jer 15

Jeremjáš 16 / Jer 16

Jeremjáš 17 / Jer 17

Jeremjáš 18 / Jer 18

Jeremjáš 19 / Jer 19

Jeremjáš 20 / Jer 20

Jeremjáš 21 / Jer 21

Jeremjáš 22 / Jer 22

Jeremjáš 23 / Jer 23

Jeremjáš 24 / Jer 24

Jeremjáš 25 / Jer 25

Jeremjáš 26 / Jer 26

Jeremjáš 27 / Jer 27

Jeremjáš 28 / Jer 28

Jeremjáš 29 / Jer 29

Jeremjáš 30 / Jer 30

Jeremjáš 31 / Jer 31

Jeremjáš 32 / Jer 32

Jeremjáš 33 / Jer 33

Jeremjáš 34 / Jer 34

Jeremjáš 35 / Jer 35

Jeremjáš 36 / Jer 36

Jeremjáš 37 / Jer 37

Jeremjáš 38 / Jer 38

Jeremjáš 39 / Jer 39

Jeremjáš 40 / Jer 40

Jeremjáš 41 / Jer 41

Jeremjáš 42 / Jer 42

Jeremjáš 43 / Jer 43

Jeremjáš 44 / Jer 44

Jeremjáš 45 / Jer 45

Jeremjáš 46 / Jer 46

Jeremjáš 47 / Jer 47

Jeremjáš 48 / Jer 48

Jeremjáš 49 / Jer 49

Jeremjáš 50 / Jer 50

Jeremjáš 51 / Jer 51

Jeremjáš 52 / Jer 52