A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Jeremjáš 11
Slova Jeremji, syna Chilkijjáhúa z kněží, kteří byli v Anáthóth v zemi Benjámínově,
2
k němuž se do stalo slovo Hospodinovo v dnech Jóšijjáhúa, syna Ámónova, krále Júdova, v třináctém roce jeho kralování;
3
do stávalo se i v dnech Jehójákíma, syna Jóšijjáhúova, krále Júdova, až do skončení jedenáctého roku Cidkijjáhúa, syna Jóšijjáhúova, krále Júdova, až do odvedení Jerúsaléma v pátém měsíci.
4
I do stalo se ke mně slovo Hospodinovo, výrok:
5
Dříve než jsem tě v lůně ztvárňoval, znal jsem tě, a dříve než jsi vycházel z dělohy, jsem tě posvětil, učinil jsem tě prorokem národů.
6
I řekl jsem: Ach, Pane, Hospodine, hle, neumím mluvit, vždyť já jsem hoch.
7
A Hospodin ke mně řekl: Nesmíš říkat: Já jsem hoch, neboť půjdeš všude, kam tě budu posílat, a vše, co ti budu rozkazovat, budeš mluvit.
8
Nemusíš před jejich tváří bázeň pociťovat, vždyť s tebou budu já k vyprošťování tě - prohlášeno Hospodinem.
9
A Hospodin vztáhl svou ruku a sáhl na má ústa; i řekl Hospodin ke mně: Hle, dal jsem v tvá ústa své slovo;
10
viz, ustanovil jsem tě dnes nad národy a nad královstvími k odervávání a k boření a k hubení a k vyvracení, k budování a k vysazování.
11
I do stalo se ke mně slovo Hospodinovo, výrok: Co ty vidíš, Jeremjo? A řekl jsem: Já vidím prut mandloně.
12
A Hospodin ke mně řekl: Správně jsi uviděl, ano, já bdím nad svým slovem k jeho uskutečnění.
13
A podruhé se ke mně do stalo slovo Hospodinovo, výrok: Co ty vidíš? A řekl jsem: Já vidím kypící kotel, a jeho předek je ze strany na sever.
14
A Hospodin ke mně řekl: Ze severu se na všechny obyvatele země bude rozpoutávat pohroma,
15
neboť hle, já, - budu povolávat všechny čeledi království, jež jsou na sever, - prohlášeno Hospodinem, - i přijdou a umístí každý svůj trůn ke vchod u do bran Jerúsaléma a proti všem jeho zdem vůkol a proti všem městům Júdovým,
16
i budu s nimi mluvit o svých právech stran všeho jejich zla, že mě opustili a jali se zakuřovat jiným bohům a klanět se dílům svých rukou.
17
Ty tedy musíš opásat své boky a povstat a promlouvat k nim vše, co ti já budu rozkazovat; nesmíš se před jejich tváří strachovat, jinak bych tě mohl jejich tváří vystrašit.
18
A já, hle, jsem tě dnes učinil opevněným městem a sloupem ze železa a zdmi z mosazi proti vší zemi, vůči králům Júdovým, vůči jejím hodnostářům, vůči jejím kněžím a vůči lidu země;
19
i budou proti tobě bojovat, a le nic vůči tobě nebudou zmáhat, vždyť s tebou budu já, - prohlášeno Hospodinem, - k vyprošťování tě.Jeremjáš 1:1
Jeremjáš 1:2
Jeremjáš 1:3
Jeremjáš 1:4
Jeremjáš 1:5
Jeremjáš 1:6
Jeremjáš 1:7
Jeremjáš 1:8
Jeremjáš 1:9
Jeremjáš 1:10
Jeremjáš 1:11
Jeremjáš 1:12
Jeremjáš 1:13
Jeremjáš 1:14
Jeremjáš 1:15
Jeremjáš 1:16
Jeremjáš 1:17
Jeremjáš 1:18
Jeremjáš 1:19


Jeremjáš 1 / Jer 1
Jeremjáš 2 / Jer 2
Jeremjáš 3 / Jer 3
Jeremjáš 4 / Jer 4
Jeremjáš 5 / Jer 5
Jeremjáš 6 / Jer 6
Jeremjáš 7 / Jer 7
Jeremjáš 8 / Jer 8
Jeremjáš 9 / Jer 9
Jeremjáš 10 / Jer 10
Jeremjáš 11 / Jer 11
Jeremjáš 12 / Jer 12
Jeremjáš 13 / Jer 13
Jeremjáš 14 / Jer 14
Jeremjáš 15 / Jer 15
Jeremjáš 16 / Jer 16
Jeremjáš 17 / Jer 17
Jeremjáš 18 / Jer 18
Jeremjáš 19 / Jer 19
Jeremjáš 20 / Jer 20
Jeremjáš 21 / Jer 21
Jeremjáš 22 / Jer 22
Jeremjáš 23 / Jer 23
Jeremjáš 24 / Jer 24
Jeremjáš 25 / Jer 25
Jeremjáš 26 / Jer 26
Jeremjáš 27 / Jer 27
Jeremjáš 28 / Jer 28
Jeremjáš 29 / Jer 29
Jeremjáš 30 / Jer 30
Jeremjáš 31 / Jer 31
Jeremjáš 32 / Jer 32
Jeremjáš 33 / Jer 33
Jeremjáš 34 / Jer 34
Jeremjáš 35 / Jer 35
Jeremjáš 36 / Jer 36
Jeremjáš 37 / Jer 37
Jeremjáš 38 / Jer 38
Jeremjáš 39 / Jer 39
Jeremjáš 40 / Jer 40
Jeremjáš 41 / Jer 41
Jeremjáš 42 / Jer 42
Jeremjáš 43 / Jer 43
Jeremjáš 44 / Jer 44
Jeremjáš 45 / Jer 45
Jeremjáš 46 / Jer 46
Jeremjáš 47 / Jer 47
Jeremjáš 48 / Jer 48
Jeremjáš 49 / Jer 49
Jeremjáš 50 / Jer 50
Jeremjáš 51 / Jer 51
Jeremjáš 52 / Jer 52