A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Izajáš 521
Procitni, procitni, vezmi na sebe svou sílu, Cijjóne, vezmi na sebe roucha své ozdoby, Jerúsaléme, svaté město, neboť již nadále nebude v tebe vstupovat neobřezanec a nečistý,
2
otřes se od prachu, povstaň, usedni, Jerúsaléme, nechť se uvolní pouta tvé šíje, zajatkyně, dcero Cijjónu!
3
Neboť takto řekl Hospodin: Zdarma jste byli prodáni, aniž budete penězi vykupováni,
4
neboť takto řekl Pán, Hospodin: Poprvé sestoupil můj lid v Egypt k pobývání tam, a Aššúr se za nic jal jej utiskovat;
5
nuže tedy co zde mám, - prohlášeno Hospodinem, - když můj lid byl zdarma pobrán? Jeho vládcové skučí, - prohlášeno Hospodinem, - a ustavičně, po celý den, je mým jménem opovrhováno.
6
Proto můj lid musí mé jméno poznat, proto, v onen den, že já jsem ON, jenž mluví - hle, já!
7
Jak spanilé jsou na horách nohy nositele dobré zvěsti, hlásajícího pokoj, nositele dobré zvěsti blaha, hlásajícího záchranu, pravícího Cijjónu: Tvůj Bůh se ujal kralování. -
8
Hlas tvých pozorovatelů! Povznesli hlas, pospolu plesají, - neboť okem v oko vidí, - při Hospodinově návratu na Cijjón;
9
rozhlaholte se, plesejte pospolu, rumiště Jerúsaléma, neboť Hospodin potěšil svůj lid, vykoupil Jerúsalém!
10
Hospodin před očima všech národů obnažil svou svatou paži, a by všechny končiny země uviděly vysvobození našeho Boha. -
11
Odstupte, odstupte, vyjděte odtamtud, nechť se nedotýkáte nečistého, vyjděte zprostřed něho, očistěte se, nosiči náčiní Hospodinových!
12
Vždyť nemusíte vycházet v chvatu ani se ubírat úprkem, neboť před vaší tváří se bude ubírat Hospodin a vaším zadním vojem bude Bůh Isráélův.
13
Hle, můj Služebník si bude rozumně počínat, bude velmi vyzdvihován a povznášen a vyvýšen;
14
jakkoli se nad ním mnozí zhrozili (tak ové bylo znetvoření jeho vzhledu nad kohokoli, jeho zjevu nad syny člověka),
15
právě proto bude moci skrápět mnohé národy; králové nad ním budou zavírat svá ústa, neboť uvidí, co jim nebylo vyrozprávěno, a postřehnou, co neuslyšeli.Izajáš 52:1
Izajáš 52:2
Izajáš 52:3
Izajáš 52:4
Izajáš 52:5
Izajáš 52:6
Izajáš 52:7
Izajáš 52:8
Izajáš 52:9
Izajáš 52:10
Izajáš 52:11
Izajáš 52:12
Izajáš 52:13
Izajáš 52:14
Izajáš 52:15


Izajáš 1 / Iza 1
Izajáš 2 / Iza 2
Izajáš 3 / Iza 3
Izajáš 4 / Iza 4
Izajáš 5 / Iza 5
Izajáš 6 / Iza 6
Izajáš 7 / Iza 7
Izajáš 8 / Iza 8
Izajáš 9 / Iza 9
Izajáš 10 / Iza 10
Izajáš 11 / Iza 11
Izajáš 12 / Iza 12
Izajáš 13 / Iza 13
Izajáš 14 / Iza 14
Izajáš 15 / Iza 15
Izajáš 16 / Iza 16
Izajáš 17 / Iza 17
Izajáš 18 / Iza 18
Izajáš 19 / Iza 19
Izajáš 20 / Iza 20
Izajáš 21 / Iza 21
Izajáš 22 / Iza 22
Izajáš 23 / Iza 23
Izajáš 24 / Iza 24
Izajáš 25 / Iza 25
Izajáš 26 / Iza 26
Izajáš 27 / Iza 27
Izajáš 28 / Iza 28
Izajáš 29 / Iza 29
Izajáš 30 / Iza 30
Izajáš 31 / Iza 31
Izajáš 32 / Iza 32
Izajáš 33 / Iza 33
Izajáš 34 / Iza 34
Izajáš 35 / Iza 35
Izajáš 36 / Iza 36
Izajáš 37 / Iza 37
Izajáš 38 / Iza 38
Izajáš 39 / Iza 39
Izajáš 40 / Iza 40
Izajáš 41 / Iza 41
Izajáš 42 / Iza 42
Izajáš 43 / Iza 43
Izajáš 44 / Iza 44
Izajáš 45 / Iza 45
Izajáš 46 / Iza 46
Izajáš 47 / Iza 47
Izajáš 48 / Iza 48
Izajáš 49 / Iza 49
Izajáš 50 / Iza 50
Izajáš 51 / Iza 51
Izajáš 52 / Iza 52
Izajáš 53 / Iza 53
Izajáš 54 / Iza 54
Izajáš 55 / Iza 55
Izajáš 56 / Iza 56
Izajáš 57 / Iza 57
Izajáš 58 / Iza 58
Izajáš 59 / Iza 59
Izajáš 60 / Iza 60
Izajáš 61 / Iza 61
Izajáš 62 / Iza 62
Izajáš 63 / Iza 63
Izajáš 64 / Iza 64
Izajáš 65 / Iza 65
Izajáš 66 / Iza 66