A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Izajáš 511
Obraťte sluch ke mně, vy ženoucí se za spravedlnost í, hledající Hospodina, pohleďte ke skále, z níž jste byli vytesáni, a k šachtě studny, z níž jste byli vykopáni;
2
pohleďte k Abráhámovi, vašemu otci, a k Sáře, jež vás rodila, neboť jsem ho jediného povolal a požehnal jsem mu a rozmnožil jsem ho.
3
Ano, Hospodin potěší Cijjón, potěší všechna jeho rumiště a učiní jeho pustinu jako by Édenem a jeho step jako by zahradou Hospodinovou, bude se v něm moci najít veselí a radost, děkování a zvuk hudby.
4
Obraťte pozornost ke mně, můj lide, a no, obraťte ke mně uši, mé plémě, neboť z mé blízkosti bude vycházet nauka; a mé právo - za světlo národností je chci uvést v blahé odpočinutí.
5
Má spravedlnost je blízka, má záchrana vyšla a mé paže budou soudit národnosti, ostrovy budou na mne čekat a k mé paži vzhlížet.
6
Povzneste své oči k nebesům a pohleďte na zem zespod - ano, nebesa se rozplynou jako dým a země musí jako roucho zchátrat a její obyvatelé musejí pomřít tak jako komáři, a le má záchrana bude navždy, aniž se má spravedlnost může zřítit.
7
Obraťte sluch ke mně, vy, znající spravedlnost, lid, v jejich ž srdci je můj zákon, nemusíte se bát potupy od smrtelníků, a no, nechť nejste otřeseni z jejich posměšných řečí,
8
vždyť je jako roucho bude žrát mol, a no, jako vlnu je bude žrát larva, a le má spravedlnost bude navždy a má záchrana do pokolení pokolení.
9
Procitni, procitni, vezmi na sebe sílu, paže Hospodinova, procitni jako v den pradávna, pokolení věčností! Zda ty ne jsi ta, jež rozsekala Ráhav, probodla netvora?
10
Zda ty ne jsi ta, jež způsobila vyschnutí moře, vod veliké hlubiny, jež hlubokosti moře učinila cestou k projití vykoupených?
11
Tak kéž se osvobození Hospodinovi vracejí a s plesáním a věčnou radostí na své hlavě přijdou na Cijjón; kéž jásotu a radosti dosahují, zármutek a vzdychání prchnou!
12
Já, já jsem ON, váš Těšitel; kdo jsi ty, že pociťuješ bázeň před smrtelníkem, jenž musí umřít, a no, před synem člověka, trávou, jež se vyhazuje,
13
a zapomněl jsi Hospodina, svého Zhotovitele, roztáhšího nebesa a založivšího zem, a ustavičně, po celý den, máš strach ze vzteku působce úzkosti, jako by se byl upřel na hubení - a kde je vztek působce úzkosti?
14
Shrbený bude spěšně uvolněn, aniž půjde do jámy umírat, aniž se bude jeho chleba nedostávat.
15
A já jsem Hospodin, tvůj Bůh, bouřící moře, takže jeho vlny hlučí, jeho ž jméno je Hospodin zástupů,
16
i vložil jsem svá slova v tvá ústa a přikryl jsem tě stínem své ruky k postavení nebes a založení země a k povědění Cijjónu: Ty jsi můj lid.
17
Prober se, prober se, povstaň, Jerúsaléme, jenž jsi z ruky Hospodinovy vypil číši jeho popuzení, korbel, číši vrávorání jsi vypil, vyprázdnil.
18
(Ze všech synů, jež porodil, není poskytujícího mu vedení, b a, ze všech synů, jež vychoval, není uchopujícího jej za ruku.)
19
Dvě věci, ty tě potkávají - kdo ti bude projevovat soustrast? -: Zkáza a rozvrat a hlad a meč; kým tě mám potěšit?
20
Tvoji synové omdleli, leží na nárožích všech ulic jako teó v čeřenu, plni popuzení Hospodinova, kárání tvého Boha;
21
nuže, proto slyš toto, usoužený a opilý, ne však z vína:
22
Takto řekl tvůj Pán, Hospodin, jenž se ujímá rozepře svého lidu: Hle, beru číši vrávorání, korbel, číši svého popuzení, z tvé ruky, nebudeš ji již nadále pít,
23
nýbrž ji vložím v ruku tvých trapičů, kteří ti říkají: Shoď se, a ť můžeme přejít; i činíš svůj hřbet jako by zemí, a no, jako by ulicí pro přecházející.Izajáš 51:1
Izajáš 51:2
Izajáš 51:3
Izajáš 51:4
Izajáš 51:5
Izajáš 51:6
Izajáš 51:7
Izajáš 51:8
Izajáš 51:9
Izajáš 51:10
Izajáš 51:11
Izajáš 51:12
Izajáš 51:13
Izajáš 51:14
Izajáš 51:15
Izajáš 51:16
Izajáš 51:17
Izajáš 51:18
Izajáš 51:19
Izajáš 51:20
Izajáš 51:21
Izajáš 51:22
Izajáš 51:23


Izajáš 1 / Iza 1
Izajáš 2 / Iza 2
Izajáš 3 / Iza 3
Izajáš 4 / Iza 4
Izajáš 5 / Iza 5
Izajáš 6 / Iza 6
Izajáš 7 / Iza 7
Izajáš 8 / Iza 8
Izajáš 9 / Iza 9
Izajáš 10 / Iza 10
Izajáš 11 / Iza 11
Izajáš 12 / Iza 12
Izajáš 13 / Iza 13
Izajáš 14 / Iza 14
Izajáš 15 / Iza 15
Izajáš 16 / Iza 16
Izajáš 17 / Iza 17
Izajáš 18 / Iza 18
Izajáš 19 / Iza 19
Izajáš 20 / Iza 20
Izajáš 21 / Iza 21
Izajáš 22 / Iza 22
Izajáš 23 / Iza 23
Izajáš 24 / Iza 24
Izajáš 25 / Iza 25
Izajáš 26 / Iza 26
Izajáš 27 / Iza 27
Izajáš 28 / Iza 28
Izajáš 29 / Iza 29
Izajáš 30 / Iza 30
Izajáš 31 / Iza 31
Izajáš 32 / Iza 32
Izajáš 33 / Iza 33
Izajáš 34 / Iza 34
Izajáš 35 / Iza 35
Izajáš 36 / Iza 36
Izajáš 37 / Iza 37
Izajáš 38 / Iza 38
Izajáš 39 / Iza 39
Izajáš 40 / Iza 40
Izajáš 41 / Iza 41
Izajáš 42 / Iza 42
Izajáš 43 / Iza 43
Izajáš 44 / Iza 44
Izajáš 45 / Iza 45
Izajáš 46 / Iza 46
Izajáš 47 / Iza 47
Izajáš 48 / Iza 48
Izajáš 49 / Iza 49
Izajáš 50 / Iza 50
Izajáš 51 / Iza 51
Izajáš 52 / Исая 52
Izajáš 53 / Исая 53
Izajáš 54 / Исая 54
Izajáš 55 / Исая 55
Izajáš 56 / Исая 56
Izajáš 57 / Исая 57
Izajáš 58 / Исая 58
Izajáš 59 / Исая 59
Izajáš 60 / Исая 60
Izajáš 61 / Исая 61
Izajáš 62 / Исая 62
Izajáš 63 / Исая 63
Izajáš 64 / Исая 64
Izajáš 65 / Исая 65
Izajáš 66 / Исая 66