A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Izajáš 401
Potěšujte, potěšujte můj lid, praví váš Bůh;
2
mluvte k srdci Jerúsaléma a volejte na něj, že se vyplnila jeho povinná služba, že jeho nepravost je splacena, neboť dostal z ruky Hospodinovy dvojnásobně za všechny své hříchy.
3
Hlas volá, v pustině: Připravujte cestu Hospodinovu, narovnávejte ve stepi silnici našemu Bohu!
4
Každá průrva se musí zvyšovat a každá hora i pahrbek, ty se musejí snižovat, a co je hrbolaté, musí se stávat rovinou a krabatiny rovnou zemí;
5
a bude se sláva Hospodinova zjevovat a všechno maso pospolu bude pozorovat, že promluvila ústa Hospodinova.
6
Hlas praví: Volej! I pravil: Co mám volat? Všechno maso je tráva a všechna jeho dobrota jako květ pole;
7
tráva seschne, květ uvadne, jakmile na něj vítr Hospodinův zavane; věru, trávou je lid -
8
tráva seschne, květ uvadne, a le slovo našeho Boha zůstává navždy.
9
Vystup si na vysokou horu, Cijjóne, nositeli dobré zvěsti, mocně zvyš svůj hlas, Jerúsaléme, nositeli dobré zvěsti, zvyš, nemusíš se bát, říkej městům Júdovým: Hle, váš Bůh,
10
hle, Pán, Hospodin, přichází jako Silný, jeho paže bude pro něho vládnout; hle, jeho mzda s ním a jeho odměna před jeho tváří!
11
Jako pastýř bude pást své stádo, svou paží bude jehňata shromažďovat a ve své náruči nosit a kojící opatrovat.
12
Kdo ve své hrsti měřením obsáhl vody a pídí odměřil nebesa a v odměrku pojal prach země a hory zvážil na mincíři a pahrbky na vahách?
13
Kdo odměřil Ducha Hospodinova a může ho jako jeho rádce uvědomovat?
14
S kým se radil, a by ho uváděl v porozumění a vyučoval ho stran stezky práva a vyučoval ho poznání a uvědomoval ho o cestě obezřetnosti?
15
Hle, národy platí za kapku od okovu a za prášek na vahách; hle, ostrovy nadzvedá jako částici prachu.
16
A ni Levánónu by nebylo dost k podpálení, a ni jeho zvěře by nebylo dost k vzestupné oběti;
17
všechny národy před ním - jako by jich nebylo, platí vůči němu méně než nic a pustota.
18
Ke komu tedy chcete připodobňovat BOHA a jakou podobu chcete k němu přirovnávat?
19
Řemeslník slije sochu a zlatník ji pobíjí zlatem a přitavuje řetízky ze stříbra;
20
kdo je zchudlý na oběť věnování, vybírá si dřevo, jež netrouchniví, hledá si zručného řemeslníka k pořízení sochy, jež by se neviklala. -
21
Zda nevíte? Zda neslyšíte? Zda vám nebylo oznamováno od počátku? Zda jste nepochopili základy země?
22
Hle, ten, jenž trůní nad klenbou země, takže její obyvatelé jsou jako kobylky, jenž roztahuje nebesa jako závoj a rozpíná je jako stan k bydlení,
23
jenž knížata obrací v nic, soudce země činí pustotou!
24
Sotva jsou zasazeni, sotva jsou zaseti, sotva se jejich sazenice v zemi zakoření, a již na ně zaduje, takže seschnou a vichřice je od náší jako slámu.
25
Ke komu mě tedy chcete připodobňovat a neb komu mám být roven? Praví Svatý.
26
Povzneste své oči vysoko a vizte: Kdo tyto věci stvořil, jenž vyvádí jejich zástup podle počtu, jménem je všechny povolává rozsáhlostí moci, neboť je mohutný silou; žádné nechybí.
27
Nač pravíš, Jákóbe, a no, tak mluvíš, Isráéli: Má cesta je před Hospodinem skryta a mé právo před mým Bohem pomíjí?
28
Zda jsi nezvěděl, neuslyšel-lis, že Bůh věčnosti, Hospodin, Stvořitel končin země, neumdlévá, aniž se unavuje? Není vyzpytování jeho rozumnosti;
29
dává sílu umdlenému a nemajícímu moci rozmnožuje zdatnost.
30
I mladíci umdlévají a unavují se a jinochové bezmocně klopýtají,
31
a le doufající v Hospodina obnovují sílu; vznášejí se perutí jako orlové - běží, aniž se unavují, kráčejí, aniž umdlévají.Izajáš 40:1

Izajáš 40:2

Izajáš 40:3

Izajáš 40:4

Izajáš 40:5

Izajáš 40:6

Izajáš 40:7

Izajáš 40:8

Izajáš 40:9

Izajáš 40:10

Izajáš 40:11

Izajáš 40:12

Izajáš 40:13

Izajáš 40:14

Izajáš 40:15

Izajáš 40:16

Izajáš 40:17

Izajáš 40:18

Izajáš 40:19

Izajáš 40:20

Izajáš 40:21

Izajáš 40:22

Izajáš 40:23

Izajáš 40:24

Izajáš 40:25

Izajáš 40:26

Izajáš 40:27

Izajáš 40:28

Izajáš 40:29

Izajáš 40:30

Izajáš 40:31Izajáš 1 / Iza 1

Izajáš 2 / Iza 2

Izajáš 3 / Iza 3

Izajáš 4 / Iza 4

Izajáš 5 / Iza 5

Izajáš 6 / Iza 6

Izajáš 7 / Iza 7

Izajáš 8 / Iza 8

Izajáš 9 / Iza 9

Izajáš 10 / Iza 10

Izajáš 11 / Iza 11

Izajáš 12 / Iza 12

Izajáš 13 / Iza 13

Izajáš 14 / Iza 14

Izajáš 15 / Iza 15

Izajáš 16 / Iza 16

Izajáš 17 / Iza 17

Izajáš 18 / Iza 18

Izajáš 19 / Iza 19

Izajáš 20 / Iza 20

Izajáš 21 / Iza 21

Izajáš 22 / Iza 22

Izajáš 23 / Iza 23

Izajáš 24 / Iza 24

Izajáš 25 / Iza 25

Izajáš 26 / Iza 26

Izajáš 27 / Iza 27

Izajáš 28 / Iza 28

Izajáš 29 / Iza 29

Izajáš 30 / Iza 30

Izajáš 31 / Iza 31

Izajáš 32 / Iza 32

Izajáš 33 / Iza 33

Izajáš 34 / Iza 34

Izajáš 35 / Iza 35

Izajáš 36 / Iza 36

Izajáš 37 / Iza 37

Izajáš 38 / Iza 38

Izajáš 39 / Iza 39

Izajáš 40 / Iza 40

Izajáš 41 / Iza 41

Izajáš 42 / Iza 42

Izajáš 43 / Iza 43

Izajáš 44 / Iza 44

Izajáš 45 / Iza 45

Izajáš 46 / Iza 46

Izajáš 47 / Iza 47

Izajáš 48 / Iza 48

Izajáš 49 / Iza 49

Izajáš 50 / Iza 50

Izajáš 51 / Iza 51

Izajáš 52 / Iza 52

Izajáš 53 / Iza 53

Izajáš 54 / Iza 54

Izajáš 55 / Iza 55

Izajáš 56 / Iza 56

Izajáš 57 / Iza 57

Izajáš 58 / Iza 58

Izajáš 59 / Iza 59

Izajáš 60 / Iza 60

Izajáš 61 / Iza 61

Izajáš 62 / Iza 62

Izajáš 63 / Iza 63

Izajáš 64 / Iza 64

Izajáš 65 / Iza 65

Izajáš 66 / Iza 66