A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Izajáš 401
Potěšujte, potěšujte můj lid, praví váš Bůh;
2
mluvte k srdci Jerúsaléma a volejte na něj, že se vyplnila jeho povinná služba, že jeho nepravost je splacena, neboť dostal z ruky Hospodinovy dvojnásobně za všechny své hříchy.
3
Hlas volá, v pustině: Připravujte cestu Hospodinovu, narovnávejte ve stepi silnici našemu Bohu!
4
Každá průrva se musí zvyšovat a každá hora i pahrbek, ty se musejí snižovat, a co je hrbolaté, musí se stávat rovinou a krabatiny rovnou zemí;
5
a bude se sláva Hospodinova zjevovat a všechno maso pospolu bude pozorovat, že promluvila ústa Hospodinova.
6
Hlas praví: Volej! I pravil: Co mám volat? Všechno maso je tráva a všechna jeho dobrota jako květ pole;
7
tráva seschne, květ uvadne, jakmile na něj vítr Hospodinův zavane; věru, trávou je lid -
8
tráva seschne, květ uvadne, a le slovo našeho Boha zůstává navždy.
9
Vystup si na vysokou horu, Cijjóne, nositeli dobré zvěsti, mocně zvyš svůj hlas, Jerúsaléme, nositeli dobré zvěsti, zvyš, nemusíš se bát, říkej městům Júdovým: Hle, váš Bůh,
10
hle, Pán, Hospodin, přichází jako Silný, jeho paže bude pro něho vládnout; hle, jeho mzda s ním a jeho odměna před jeho tváří!
11
Jako pastýř bude pást své stádo, svou paží bude jehňata shromažďovat a ve své náruči nosit a kojící opatrovat.
12
Kdo ve své hrsti měřením obsáhl vody a pídí odměřil nebesa a v odměrku pojal prach země a hory zvážil na mincíři a pahrbky na vahách?
13
Kdo odměřil Ducha Hospodinova a může ho jako jeho rádce uvědomovat?
14
S kým se radil, a by ho uváděl v porozumění a vyučoval ho stran stezky práva a vyučoval ho poznání a uvědomoval ho o cestě obezřetnosti?
15
Hle, národy platí za kapku od okovu a za prášek na vahách; hle, ostrovy nadzvedá jako částici prachu.
16
A ni Levánónu by nebylo dost k podpálení, a ni jeho zvěře by nebylo dost k vzestupné oběti;
17
všechny národy před ním - jako by jich nebylo, platí vůči němu méně než nic a pustota.
18
Ke komu tedy chcete připodobňovat BOHA a jakou podobu chcete k němu přirovnávat?
19
Řemeslník slije sochu a zlatník ji pobíjí zlatem a přitavuje řetízky ze stříbra;
20
kdo je zchudlý na oběť věnování, vybírá si dřevo, jež netrouchniví, hledá si zručného řemeslníka k pořízení sochy, jež by se neviklala. -
21
Zda nevíte? Zda neslyšíte? Zda vám nebylo oznamováno od počátku? Zda jste nepochopili základy země?
22
Hle, ten, jenž trůní nad klenbou země, takže její obyvatelé jsou jako kobylky, jenž roztahuje nebesa jako závoj a rozpíná je jako stan k bydlení,
23
jenž knížata obrací v nic, soudce země činí pustotou!
24
Sotva jsou zasazeni, sotva jsou zaseti, sotva se jejich sazenice v zemi zakoření, a již na ně zaduje, takže seschnou a vichřice je od náší jako slámu.
25
Ke komu mě tedy chcete připodobňovat a neb komu mám být roven? Praví Svatý.
26
Povzneste své oči vysoko a vizte: Kdo tyto věci stvořil, jenž vyvádí jejich zástup podle počtu, jménem je všechny povolává rozsáhlostí moci, neboť je mohutný silou; žádné nechybí.
27
Nač pravíš, Jákóbe, a no, tak mluvíš, Isráéli: Má cesta je před Hospodinem skryta a mé právo před mým Bohem pomíjí?
28
Zda jsi nezvěděl, neuslyšel-lis, že Bůh věčnosti, Hospodin, Stvořitel končin země, neumdlévá, aniž se unavuje? Není vyzpytování jeho rozumnosti;
29
dává sílu umdlenému a nemajícímu moci rozmnožuje zdatnost.
30
I mladíci umdlévají a unavují se a jinochové bezmocně klopýtají,
31
a le doufající v Hospodina obnovují sílu; vznášejí se perutí jako orlové - běží, aniž se unavují, kráčejí, aniž umdlévají.Izajáš 40:1

Izajáš 40:2

Izajáš 40:3

Izajáš 40:4

Izajáš 40:5

Izajáš 40:6

Izajáš 40:7

Izajáš 40:8

Izajáš 40:9

Izajáš 40:10

Izajáš 40:11

Izajáš 40:12

Izajáš 40:13

Izajáš 40:14

Izajáš 40:15

Izajáš 40:16

Izajáš 40:17

Izajáš 40:18

Izajáš 40:19

Izajáš 40:20

Izajáš 40:21

Izajáš 40:22

Izajáš 40:23

Izajáš 40:24

Izajáš 40:25

Izajáš 40:26

Izajáš 40:27

Izajáš 40:28

Izajáš 40:29

Izajáš 40:30

Izajáš 40:31Izajáš 1 / 以賽亞 1

Izajáš 2 / 以賽亞 2

Izajáš 3 / 以賽亞 3

Izajáš 4 / 以賽亞 4

Izajáš 5 / 以賽亞 5

Izajáš 6 / 以賽亞 6

Izajáš 7 / 以賽亞 7

Izajáš 8 / 以賽亞 8

Izajáš 9 / 以賽亞 9

Izajáš 10 / 以賽亞 10

Izajáš 11 / 以賽亞 11

Izajáš 12 / 以賽亞 12

Izajáš 13 / 以賽亞 13

Izajáš 14 / 以賽亞 14

Izajáš 15 / 以賽亞 15

Izajáš 16 / 以賽亞 16

Izajáš 17 / 以賽亞 17

Izajáš 18 / 以賽亞 18

Izajáš 19 / 以賽亞 19

Izajáš 20 / 以賽亞 20

Izajáš 21 / 以賽亞 21

Izajáš 22 / 以賽亞 22

Izajáš 23 / 以賽亞 23

Izajáš 24 / 以賽亞 24

Izajáš 25 / 以賽亞 25

Izajáš 26 / 以賽亞 26

Izajáš 27 / 以賽亞 27

Izajáš 28 / 以賽亞 28

Izajáš 29 / 以賽亞 29

Izajáš 30 / 以賽亞 30

Izajáš 31 / 以賽亞 31

Izajáš 32 / 以賽亞 32

Izajáš 33 / 以賽亞 33

Izajáš 34 / 以賽亞 34

Izajáš 35 / 以賽亞 35

Izajáš 36 / 以賽亞 36

Izajáš 37 / 以賽亞 37

Izajáš 38 / 以賽亞 38

Izajáš 39 / 以賽亞 39

Izajáš 40 / 以賽亞 40

Izajáš 41 / 以賽亞 41

Izajáš 42 / 以賽亞 42

Izajáš 43 / 以賽亞 43

Izajáš 44 / 以賽亞 44

Izajáš 45 / 以賽亞 45

Izajáš 46 / 以賽亞 46

Izajáš 47 / 以賽亞 47

Izajáš 48 / 以賽亞 48

Izajáš 49 / 以賽亞 49

Izajáš 50 / 以賽亞 50

Izajáš 51 / 以賽亞 51

Izajáš 52 / 以賽亞 52

Izajáš 53 / 以賽亞 53

Izajáš 54 / 以賽亞 54

Izajáš 55 / 以賽亞 55

Izajáš 56 / 以賽亞 56

Izajáš 57 / 以賽亞 57

Izajáš 58 / 以賽亞 58

Izajáš 59 / 以賽亞 59

Izajáš 60 / 以賽亞 60

Izajáš 61 / 以賽亞 61

Izajáš 62 / 以賽亞 62

Izajáš 63 / 以賽亞 63

Izajáš 64 / 以賽亞 64

Izajáš 65 / 以賽亞 65

Izajáš 66 / 以賽亞 66