A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Kazatel 7

1
Jméno je lepší než dobrý olej a den smrti než den vlastního narození,
2
lépe chodit do domu smutku než chodit do domu hostiny, protože to je konec každého člověka; to si živý má přiložit k srdci.
3
Zármutek je lepší než smích, neboť při zasmušilosti tváře se srdce má lépe.
4
Srdce moudrých je v domě smutku, a le srdce zpozdilých v domě veselí.
5
Lépe poslouchat důtku moudrého než aby někdo poslouchal zpěv zpozdilých,
6
neboť smích zpozdilého je tak ový jako zvuk trní pod kotlem. A i toto je marnost.
7
Vydírání zajisté může zmást moudrého a úplatek kazí srdce.
8
Posledek věci je lepší než její počátek, shovívavý duchem je lepší než vypínavý duchem.
9
Nechť ve svém duchu nejsi kvapný k projevování nevole, neboť nevole spočívá v klíně zpozdilých.
10
Nechť neříkáš: Co se stalo, že dřívější dni bývaly lepší než tyto? Neboť ne z moudrosti by ses na toto vyptával.
11
Moudrost je dobrá, stejně jako dědictví, a výhodná těm, kdo vidí slunce,
12
neboť ve stínu moudrosti je jako ve stínu peněz, a le užitek poznání je, že moudrost oživuje ty, kdo ji mají.
13
Uvaž Boží skutky; ano, kdo může narovnat, co on zkřivil?
14
V den blaha zůstávej v blahu a v den zlý uvaž: i toto uskutečnil Bůh vedle onoho pro tu příčinu, aby se člověk nemohl po sobě praničeho dobrat.
15
To to vše jsem shledal ve dnech své marnosti: Je spravedlivý hynoucí ve své spravedlnosti a je zlovolný dlouho žijící ve své zlovůli.
16
Nechť nejsi příliš spravedlivý a nechť se nestavíš nadmíru moudrým; nač máš sám sobě působit zkázu?
17
Nechť nejednáš příliš zlovolně a nechť nejsi potrhlý; nač máš umírat, dokud nebude tvůj čas?
18
Je dobré, když se držíš při tomto, a le ani od onoho nechť neuvolňuješ svou ruku, neboť mající Boha v úctě uchází všem těmto věcem.
19
Moudrost je moudrému větší silou než deset mocipánů, již jsou ve městě.
20
Vždyť na zemi není spravedlivého člověka, jenž by vykonával dobro a nehřešil.
21
Nechť také své srdce nepřikládáš ke všem slovům, jež se vyslovují, abys neslyšel svého nevolníka zlořečícího ti,
22
vždyť také mnohokrát - tvé srdce ví, že jsi i ty zlořečil jiným.
23
Toto vše jsem vyzkoušel v moudrosti; řekl jsem si: Chci zmoudřet; a le to bylo ode mne daleké;
24
daleké je to, co je, a hluboké, hluboké - kdo se toho může dobrat? -
25
Obrátil jsem se já i mé srdce k poznávání a k vypátrávání a k hledání moudrosti a správného úsudku a k poznávání zlovůle, pošetilosti a potrhlosti nesmyslu,
26
a objevil jsem já, co je hořčejší než smrt: ženu, jež je jako tenata a její ž srdce - sítě, její ž ruce - pouta; milý Boží tváři od ní může vyváznout, a le hříšník jí bývá polapen.
27
Viz, toto jsem objevil, řekl svolavatel, jedno k druhému, k nalezení závěru,
28
jejž má duše ještě hledá, a le nenašel jsem. Muže, jednoho mezi tisícem, jsem našel, a le ženu jsem mezi nimi nenašel.
29
Jen toto, viz, jsem objevil: že Bůh člověka utvořil upřímného, a le oni se jali hledat mnohé pletichy.
Kazatel 7:1
Kazatel 7:2
Kazatel 7:3
Kazatel 7:4
Kazatel 7:5
Kazatel 7:6
Kazatel 7:7
Kazatel 7:8
Kazatel 7:9
Kazatel 7:10
Kazatel 7:11
Kazatel 7:12
Kazatel 7:13
Kazatel 7:14
Kazatel 7:15
Kazatel 7:16
Kazatel 7:17
Kazatel 7:18
Kazatel 7:19
Kazatel 7:20
Kazatel 7:21
Kazatel 7:22
Kazatel 7:23
Kazatel 7:24
Kazatel 7:25
Kazatel 7:26
Kazatel 7:27
Kazatel 7:28
Kazatel 7:29
Kazatel 1 / Kaz 1
Kazatel 2 / Kaz 2
Kazatel 3 / Kaz 3
Kazatel 4 / Kaz 4
Kazatel 5 / Kaz 5
Kazatel 6 / Kaz 6
Kazatel 7 / Kaz 7
Kazatel 8 / Kaz 8
Kazatel 9 / Kaz 9
Kazatel 10 / Kaz 10
Kazatel 11 / Kaz 11
Kazatel 12 / Kaz 12