A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Přísloví 8

1
Zda moudrost nevolá? A no, obezřetnost vy dává svůj hlas.
2
Stojí na temeni vyvýšenin, na cestě, mezi pěšinami,
3
křičí po straně bran, při vstupu do města, od přístupu ke vchodům:
4
Na vás, muži, volám, a můj hlas je pro děti člověka:
5
Pochopte opatrnost, prostoduší, a no, pochopte srdcem, zpozdilci,
6
slyšte, neboť vyslovuji významné věci, a otevření mých rtů, to je to pravé.
7
Ano, má ústa pronášejí pravdu, neboť zlovůle je mým rtům ošklivostí,
8
všechny výroky mých úst jsou v spravedlnosti, není mezi nimi nic zvrhlého a ni pokrouceného,
9
ony všechny jsou srozumitelné chápavému a správné těm, kdo došli poznání.
10
Přijměte mé poučování a ne stříbro, neboť poznání je vyvolení hodno nad zlato;
11
ano, moudrost je lepší než perly, aniž za ni všechny věci, jež si lze přát, mohou poskytnout náhradu.
12
Já, moudrost, obývám opatrnost a docházím poznání moudrých rad.
13
Úcta k Hospodinu je nenávidění zla; nenávidím vysokomyslnost a povýšenost a cestu zla a ústa zvráceností;
14
mám radu a rozumnost, já jsem soudnost a mám moc,
15
mnou králové kralují a knížata zavádějí spravedlnost,
16
mnou páni panují, i velmožové a všichni soudcové země.
17
Já miluji milující mne a vyhledávající mě mě nacházejí,
18
u mne je bohatství a sláva, trvalý zisk a spravedlnost;
19
mé ovoce je lepší než zlato a užitek ze mne je vyvolení hoden nad stříbro.
20
Stezkou spravedlnosti vprostřed pěšin soudu se ubírám
21
milujícím mě za dědictví dát skutečnou hodnotu, i naplňuji jejich pokladnice.
22
Hospodin mě měl jako počátek své cesty, dříve než svá působení odedávna,
23
jsem dosazena od věčnosti, od prvopočátku, dříve než prapůvod země;
24
byla jsem porozena, když nebylo hlubin, když nebylo zřídel oplývajících vodami,
25
prve než byly zapuštěny hory, před pahorky jsem byla porozena,
26
dokud nebyl utvořil zem a širá pole i souhrn prachu světa.
27
Při jeho připravování nebes - tam jsem byla já, při jeho zřizování klenby nad tváří hlubiny,
28
při jeho upevňování obláčků shora, při mohutném tryskání pramenů hlubiny,
29
při jeho ukládání svého ustanovení moři, a by vody nepřestupovaly jeho příkaz, při jeho zřizování základů země,
30
tu jsem při něm byla dílovedoucím a den co den jsem byla rozkoší, hrajíc po všechen čas před jeho tváří,
31
hrajíc v okruhu jeho země, a má rozkoš - s dětmi lidí.
32
Nuže tedy, děti, mi naslouchejte; a no - blaho dbajících mých cest!
33
Slyšte poučování a zmoudřete, aniž je budete nevšímavě pomíjet;
34
blaho člověka naslouchajícího mi, aby den co den bděl u mých dveří, aby střežil veřeje mých vchodů!
35
Vždyť nacházející mne nachází život a odnáší si blahovůli od Hospodina,
36
a le míjející se mne ubližuje své duši; všichni nenávidící mě milují smrt.
Přísloví 8:1
Přísloví 8:2
Přísloví 8:3
Přísloví 8:4
Přísloví 8:5
Přísloví 8:6
Přísloví 8:7
Přísloví 8:8
Přísloví 8:9
Přísloví 8:10
Přísloví 8:11
Přísloví 8:12
Přísloví 8:13
Přísloví 8:14
Přísloví 8:15
Přísloví 8:16
Přísloví 8:17
Přísloví 8:18
Přísloví 8:19
Přísloví 8:20
Přísloví 8:21
Přísloví 8:22
Přísloví 8:23
Přísloví 8:24
Přísloví 8:25
Přísloví 8:26
Přísloví 8:27
Přísloví 8:28
Přísloví 8:29
Přísloví 8:30
Přísloví 8:31
Přísloví 8:32
Přísloví 8:33
Přísloví 8:34
Přísloví 8:35
Přísloví 8:36
Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31