A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Přísloví 7

1
Můj synu, dbej mých řečí a nechť u sebe uschováváš mé příkazy,
2
dbej mých příkazů a žij, i mé nauky, jako zřítelnice svých očí,
3
přivaž je na své prsty, napiš je na desku svého srdce,
4
řekni moudrosti: Ty jsi má sestra; a soudnosti můžeš dát název příbuzná,
5
k tvé ochraně před nepatřičnou ženou, před cizinkou, jež uhlazuje své řeči.
6
Když jsem v okně svého domu svým mřížovím pohleděl dolů
7
a díval se mezi prostoduché, všímal jsem si mezi mládeží jinocha, majícího nedostatek rozumu,
8
přecházejícího ulicí vedle jejího nároží; i kráčel cestou k jejímu domu
9
v soumraku, za večera dne, uprostřed noci a hluboké tmy.
10
A hle, vstříc jemu - žena; šat nevěstky a vychytralá srdce m;
11
ta, halasná a nezkrotná, - její nohy se nezdržují v jejím domě,
12
hned na ulici, hned na prostranstvích, a vedle kdejakého nároží číhá, -
13
se ho tedy zmocnila a políbila ho; zatvářila se drze a řekla mu:
14
Byly na mně oběti pokojných hodů; dnes jsem své sliby splnila.
15
Proto jsem ti vyšla vstříc, vyhledávat tvou tvář, a zastihla jsem tě.
16
Pokryla jsem svou pohovku přikrývkami, pestrobarevnými, jemným plátnem z Egypta,
17
své lůžko jsem pokropila myrhou, aloí a skořicí -
18
pojď, opájejme se milováním až do jitra, vzájemně se oblažujme láskou!
19
Muž totiž není doma, odešel na cestu do dálky,
20
vzal v svou ruku uzlík peněz, domů má přijít na den úplňku.
21
Stáhla ho záplavou svého přemlouvání, sváděla ho hladkostí svých rtů;
22
šel za ní ihned, jako hovězí dobytče vstupuje k porážce a jako pošetilec v pouta k ponaučení,
23
dokud jeho játra ne roztínal šíp, jako pták spěchává k pasti, aniž on věděl, že jde o jeho žití.
24
Nuže tedy, děti, mi naslouchejte a věnujte pozornost výrokům mých úst:
25
Nechť se tvé srdce neodvrací na její cesty, nechť se nepotuluješ po jejích pěšinách,
26
neboť jsou mnozí smrtelně ranění, jež porazila, a no, přehojní jsou od ní zabití;
27
její dům - cesty do šeólu, sestupující ke komorám smrti.
Přísloví 7:1
Přísloví 7:2
Přísloví 7:3
Přísloví 7:4
Přísloví 7:5
Přísloví 7:6
Přísloví 7:7
Přísloví 7:8
Přísloví 7:9
Přísloví 7:10
Přísloví 7:11
Přísloví 7:12
Přísloví 7:13
Přísloví 7:14
Přísloví 7:15
Přísloví 7:16
Přísloví 7:17
Přísloví 7:18
Přísloví 7:19
Přísloví 7:20
Přísloví 7:21
Přísloví 7:22
Přísloví 7:23
Přísloví 7:24
Přísloví 7:25
Přísloví 7:26
Přísloví 7:27
Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31