A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Přísloví 5

1
Můj synu, věnuj pozornost mé moudrosti, nakloň své ucho k obezřetnosti,
2
k zachovávání rozvahy a a by tvé rty opatrovaly poznání.
3
Vždyť rty nepatřičné ženy, to vykapává strdí, a nad olej jsou hladká její ústa,
4
a le její posledek je hořký jako pelyněk, ostrý jako dvojsečný meč,
5
její nohy sestupují v smrt, její kroky se přidržují šeólu,
6
abys nemohl uvážit stezku života; nebudeš vědět, že její koleje kolísají.
7
Nuže tedy, děti, mi naslouchejte, aniž se budete odvracet od výroků mých úst:
8
Vzdal svou cestu od ní, aniž se budeš přibližovat ke vchodu jejího domu,
9
abys nemusel svou dobrou pověst přenechat jiným a svá léta krutému,
10
aby se tvou silou nesytili cizáci, a no, výsledky tvé námahy v domě cizozemce,
11
takže bys ve svém posledku bědoval při zhoubě svého masa, a no, svého těla,
12
a říkal bys: Jak jsem nenáviděl poučování a mé srdce pohrdalo napomínáním,
13
aniž jsem poslouchal na hlas svých učitelů, aniž jsem k vyučujícím mě nakláněl své ucho!
14
Bezmála bych se byl vprostřed sejití a shromáždění do stal ve všechno zlo.
15
Pij vodu ze své cisterny a proudy zprostřed své studny,
16
nechť se tvá zřídla rozlévají ven, potoky vod na prostranství;
17
nechť jsou tvoje, jen tvoje, a ť nepatří cizákům s tebou;
18
nechť je požehnána tvá studnice, i raduj se z ženy svého mládí,
19
milostné laně a půvabné kamzice; její prsy nechť tě v každé době opájejí, nechť jsi ustavičně vzrušován její láskou.
20
A no, nač bys měl, můj synu, být vzrušován nepatřičnou a objímat ňadra cizinky?
21
Vždyť cesty každého jsou před očima Hospodinovýma a on zvažuje všechny jeho šlépěje.
22
Zlovolného budou zachvacovat jeho nepravosti, i musí uváznout v provazech svého hříchu;
23
on musí umřít v nedostatku kázně, neboť bloudí v množství své pošetilosti.
Přísloví 5:1
Přísloví 5:2
Přísloví 5:3
Přísloví 5:4
Přísloví 5:5
Přísloví 5:6
Přísloví 5:7
Přísloví 5:8
Přísloví 5:9
Přísloví 5:10
Přísloví 5:11
Přísloví 5:12
Přísloví 5:13
Přísloví 5:14
Přísloví 5:15
Přísloví 5:16
Přísloví 5:17
Přísloví 5:18
Přísloví 5:19
Přísloví 5:20
Přísloví 5:21
Přísloví 5:22
Přísloví 5:23
Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31