A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Přísloví 30

1
SLOVA ÁGÚRA, SYNA JÁKEHOVA, BŘÍMĚ PROHLÁŠENÉ TÍM TO MUŽEM K ÍTÍÉLOVI, K ÍTÍÉLOVI A UCHÁLOVI.
2
Ano, já jsem hloupější než kdokoli a nemám soudnosti jiných lidí
3
a moudrosti jsem se nenaučil, aniž mám poznání Nejsvětějšího.
4
Kdo vystoupil v nebesa a sestoupil? Kdo shrnul vítr ve své pěsti? Kdo zavázal vody v šat? Kdo vytyčil všechny okraje země? Jaké je jeho jméno a jaké je jméno jeho syna, jestliže víš?
5
Každý +Boží výrok je osvědčený; on je štítem pro spoléhající na něho.
6
Nechť nepřidáváš k jeho slovům, aby se na tebe nemusel obořit, neboť by ses ukázal klamným.
7
Vyprošuji si od tebe dvoje, kéž to přede mnou nechceš zadržet dříve než budu umírat:
8
Vzdal ode mne lež a slova nepravdy, kéž mi nedáváš strádání a ni bohatství, dávej mi jako výdělek si odnášet pokrm mého podílu,
9
abych se nepřesycoval, takže bych tě zapíral a říkal: Kdo je Hospodin?, a abych nemusel zchudnout, takže bych se jal krást a napadat jméno svého Boha.
10
Nechť nepomlouváš nevolníka u jeho pána, aby ti nezlořečil, a provinil by ses.
11
Je pokolení, jež zlořečí svému otci, aniž žehná své matce;
12
pokolení čisté v svých očích, a č od své špíny ne ní umyto;
13
pokolení - jak povzneseny jsou jeho oči, a jeho oční víčka se pozvedají! -
14
pokolení, jeho ž zuby - meče, a no, jeho chrup - nože k vyžírání sužovaných ze země, a no, nemajetných z prostřed lidí.
15
Pijavice má dvě dcery: Dej, dej! Tři, jež se nemohou nasytit, čtyři neřeknou: Dost:
16
šeól a zavřená děloha, země se vodou nenasytí a oheň neřekne: Dost.
17
Oko, jež se posmívá otci a pohrdá poslušností matky - budou je vyklovávat krkavci od potoka a žrát je budou mláďata supa.
18
Tři, jež jsou pro mne příliš divné, b a čtyři - neznám jich:
19
cestu orla po nebesích, cestu hada na skále, cestu lodi v srdci moře a cestu muže při mladici;
20
tak cesta ženy cizoložící: užije si a utře svá ústa a řekne: Nespáchala jsem nepravosti.
21
Pod trojím se země chvěje, b a pod čtverým - to nemůže snést:
22
pod nevolníkem, když kraluje, a když se blázen může nasytit chlebem,
23
pod nesnesitelnou, když se vdává, a když služka majetku zbavuje svou velitelku.
24
Čtyři, jež jsou malé na zemi, a le ony jsou moudré, nadané moudrostí:
25
mravenci, lid nikoli silný, a le připravují v létě svůj pokrm,
26
damani, lid nikoli mocný, a le zakládají svůj dům ve skalisku;
27
kobylky nemají krále, a le ony všechny vycházejí po oddílech;
28
ještěrku můžeš chytit rukama, a le ona je v palácích krále.
29
Tři, již krásně vykračují, b a čtyři krásně chodí:
30
lev, silák mezi zvěří, jenž neustupuje zpět před tváří nikoho,
31
na bocích přepásaný, nebo kozel, a král, s ním ž je korouhev vojska.
32
Pobláznil-li ses vynášením sama sebe, a jsi-li při smyslech, ruku na ústa!
33
Neboť tlak na mléko dává máslo a tlak na nos vyvádí krev, a nabádání k hněvu vyvolává vádu.
Přísloví 30:1
Přísloví 30:2
Přísloví 30:3
Přísloví 30:4
Přísloví 30:5
Přísloví 30:6
Přísloví 30:7
Přísloví 30:8
Přísloví 30:9
Přísloví 30:10
Přísloví 30:11
Přísloví 30:12
Přísloví 30:13
Přísloví 30:14
Přísloví 30:15
Přísloví 30:16
Přísloví 30:17
Přísloví 30:18
Přísloví 30:19
Přísloví 30:20
Přísloví 30:21
Přísloví 30:22
Přísloví 30:23
Přísloví 30:24
Přísloví 30:25
Přísloví 30:26
Přísloví 30:27
Přísloví 30:28
Přísloví 30:29
Přísloví 30:30
Přísloví 30:31
Přísloví 30:32
Přísloví 30:33
Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31