A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Přísloví 25

1
I TOTO JSOU PŘÍSLOVÍ ŠALOMOUNOVA, JEŽ SNESLI MUŽI CHIZKIJJI, KRÁLE JÚDOVA:
2
Sláva Boží - skrývat věc; sláva králů - zkoumat věc.
3
Nebesa stran výše a zem stran hlubokosti a srdce králů nelze prozkoumat.
4
Odnít strusky od stříbra a výsledkem bude zlatníkovi skvost;
5
odnít zlovolného tváři krále a jeho trůn se bude upevňovat v spravedlnosti.
6
Nechť si před tváří krále neosobuješ čest, aniž se budeš postavovat na místo velikých;
7
lépe přece, když ti řekne: vystup sem, než tě ponížit před tváří velmože, jehož tvé oči vidí.
8
Nechť se ukvapeně nepouštíš do pře, sice - co budeš činit při jejím ukončení, když tě tvůj bližní bude hanobit?
9
Svou při se při se svým bližním, aniž budeš odhalovat tajnosti jiného,
10
aby tě slyšící netupil, takže by se tvá zlá pověst ne od vracela.
11
Jablka ze zlata s okrasami ze stříbra - slovo vyslovené při vhodných příležitostech;
12
kroužkem ze zlata, b a náhrdelníkem ze zlata je moudrý domlouvající pozornému uchu;
13
jako chlad sněhu v den žně je důvěryhodný vyslanec pro poslavší ho, neboť občerstvuje duši svých pánů.
14
Výpary a vítr, a le lijavce není - toť každý vychloubající se darem lživým.
15
Zdlouhavostí k hněvu bývá nadřízený přemluven a vlídný jazyk láme kosti.
16
Našel jsi med? Jez, pokud budeš mít dost, abys nebyl přesycen, takže bys jej vyvrhl;
17
čiň svou nohu vzácnou stran domu svého bližního, aby nebyl tebou přesycen, takže by tě mohl pojmout v nenávist.
18
Kyj a meč a naostřený šíp - toť každý vypovídající proti svému bližnímu lživým svědectvím;
19
zkažený zub, podlomená noha - toť důvěra ve věrolomného v den úzkosti;
20
svlékající roucho v den mrazu, ocet na louh - toť pěvec s písněmi na mrzuté srdce.
21
Je -li nenávidící tě hladov, nakrm ho chlebem, a je -li žízniv, napoj ho vodou,
22
neboť ty budeš shrnovat žhavé uhlí na jeho hlavu a Hospodin ti bude odplácet.
23
Vítr od severu rodí lijavec a neblaze vyhlížející tvář jazyk ve skrytu.
24
Lepší je bydlet v koutě na střeše než žena svárlivá a společný dům.
25
Studená voda na vyčerpanou duši - toť dobrá zvěst ze země vzdálené;
26
zřídlo zakalené a studnice zkažená - toť spravedlivý viklající se před tváří zlovolného.
27
Jíst med v množství ch ne ní dobré; a je slávou zkoumání vlastní slávy?
28
Město prolomené, kde není zdi - toť každý, při němž není zábrany stran jeho ducha.
Přísloví 25:1
Přísloví 25:2
Přísloví 25:3
Přísloví 25:4
Přísloví 25:5
Přísloví 25:6
Přísloví 25:7
Přísloví 25:8
Přísloví 25:9
Přísloví 25:10
Přísloví 25:11
Přísloví 25:12
Přísloví 25:13
Přísloví 25:14
Přísloví 25:15
Přísloví 25:16
Přísloví 25:17
Přísloví 25:18
Přísloví 25:19
Přísloví 25:20
Přísloví 25:21
Přísloví 25:22
Přísloví 25:23
Přísloví 25:24
Přísloví 25:25
Přísloví 25:26
Přísloví 25:27
Přísloví 25:28
Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31