A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Přísloví 241
Nechť nežárlíš na zlé lidi, aniž se budeš oddávat tužbě být s nimi,
2
neboť jejich srdce zamýšlí násilí a jejich rty mluví o strasti.
3
Moudrostí je dům budován a obezřetností se upevňuje
4
a vědomostí jsou komory naplňovány všemožným majetkem drahocenným a rozkošným.
5
Moudrý muž je silný a člověk s poznání m stupňuje moc;
6
ano, svou válku musíš vést s moudrým řízením a vítězství je v množství rádců.
7
Zpozdilému je moudrost příliš vysoká - v bráně neumí otevřít svá ústa.
8
Zamýšlející činit zlo - budou mu dávat název odborníka na úklady.
9
Zlý úmysl pošetilosti je hřích a posměvač je lidem ošklivostí.
10
Projevil ses ochablým v den úzkosti? Tvá síla je ztenčená.
11
Vyprošťuj přiváděné k smrti, a no, vrávorající k zabití. Chceš-li se zdržet?
12
Když budeš říkat: Hle, toto jsme nevěděli, - zda on, Zkoumatel srdcí, si nevšímá? B a on, pozorující tvou duši, to ví a splácí člověku podle jeho počínání.
13
Jídej, můj synu, med, neboť je dobrý, a no, strdí, sladké na tvém patře;
14
tak poznávej moudrost pro svou duši; najdeš-li ji, pak je budoucnost, a tvá naděje se nebude vytínat.
15
Nechť, zlovolný, nečíháš u příbytku spravedlivého, nechť neničíš jeho nocležiště,
16
neboť spravedlivý, byť sedm krát padal, povstává, a le zlovolní klesají v neštěstí.
17
Nechť se neraduješ při pádu svého nepřítele a při jeho klopýtnutí nechť tvé srdce nejásá,
18
aby Hospodin to neviděl jako zlo ve svých očích, takže by z něho od vrátil svůj hněv.
19
Nechť se nerozpaluješ proti pachatelům zla, nechť nehorlíš proti zlovolným,
20
neboť pro zlého není budoucnosti, lampa zlovolných hasne.
21
Můj synu, měj v úctě Hospodina a krále, nechť se nesdružuješ s jinak smýšlejícími,
22
neboť náhle bude povstávat jejich pohroma a kdo zná pomstu těch dvou?
23
I TYTO VĚCI JSOU OD MOUDRÝCH: Rozlišovat osobu v soudu ne ní dobré.
24
Říkající zlovolnému: Ty jsi spravedlivý - národnosti mu budou zlořečit, a no, lidská plemena ho budou proklínat,
25
a le domlouvajícím bude blaze a bude na ně přicházet požehnání dobra;
26
budou se líbat rty odpovídajícího jednoznačnými slovy.
27
Postarej se o svou práci venku a dohotov si ji na poli; potom také můžeš vybudovat svůj dům.
28
Nechť nejsi bez příčiny svědkem proti svému bližnímu; a no, zda se dopustíš klamu svými rty?
29
Nechť neříkáš: Jak se zachoval ke mně, tak se budu chovat k němu, splácet každému podle jeho počínání.
30
Přešel jsem podél pole lenocha a podél vinice majícího nedostatek rozumu
31
a hle, to celé přerostlo plevelí, povrch toho pokryly kopřivy a jeho kamenná zídka byla stržena.
32
A já jsem popatřil, přikládal jsem své srdce, uviděl jsem, přijal jsem poučení:
33
Trocha pospaní, trocha podřímání, trocha založení rukou k ulehnutí,
34
i přijde, potulujíc se, tvá bída, a no, tvůj nedostatek jako ozbrojenec.Přísloví 24:1

Přísloví 24:2

Přísloví 24:3

Přísloví 24:4

Přísloví 24:5

Přísloví 24:6

Přísloví 24:7

Přísloví 24:8

Přísloví 24:9

Přísloví 24:10

Přísloví 24:11

Přísloví 24:12

Přísloví 24:13

Přísloví 24:14

Přísloví 24:15

Přísloví 24:16

Přísloví 24:17

Přísloví 24:18

Přísloví 24:19

Přísloví 24:20

Přísloví 24:21

Přísloví 24:22

Přísloví 24:23

Přísloví 24:24

Přísloví 24:25

Přísloví 24:26

Přísloví 24:27

Přísloví 24:28

Přísloví 24:29

Přísloví 24:30

Přísloví 24:31

Přísloví 24:32

Přísloví 24:33

Přísloví 24:34Přísloví 1 / Přís 1

Přísloví 2 / Přís 2

Přísloví 3 / Přís 3

Přísloví 4 / Přís 4

Přísloví 5 / Přís 5

Přísloví 6 / Přís 6

Přísloví 7 / Přís 7

Přísloví 8 / Přís 8

Přísloví 9 / Přís 9

Přísloví 10 / Přís 10

Přísloví 11 / Přís 11

Přísloví 12 / Přís 12

Přísloví 13 / Přís 13

Přísloví 14 / Přís 14

Přísloví 15 / Přís 15

Přísloví 16 / Přís 16

Přísloví 17 / Přís 17

Přísloví 18 / Přís 18

Přísloví 19 / Přís 19

Přísloví 20 / Přís 20

Přísloví 21 / Přís 21

Přísloví 22 / Přís 22

Přísloví 23 / Přís 23

Přísloví 24 / Přís 24

Přísloví 25 / Přís 25

Přísloví 26 / Přís 26

Přísloví 27 / Přís 27

Přísloví 28 / Přís 28

Přísloví 29 / Přís 29

Přísloví 30 / Přís 30

Přísloví 31 / Přís 31