A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Přísloví 241
Nechť nežárlíš na zlé lidi, aniž se budeš oddávat tužbě být s nimi,
2
neboť jejich srdce zamýšlí násilí a jejich rty mluví o strasti.
3
Moudrostí je dům budován a obezřetností se upevňuje
4
a vědomostí jsou komory naplňovány všemožným majetkem drahocenným a rozkošným.
5
Moudrý muž je silný a člověk s poznání m stupňuje moc;
6
ano, svou válku musíš vést s moudrým řízením a vítězství je v množství rádců.
7
Zpozdilému je moudrost příliš vysoká - v bráně neumí otevřít svá ústa.
8
Zamýšlející činit zlo - budou mu dávat název odborníka na úklady.
9
Zlý úmysl pošetilosti je hřích a posměvač je lidem ošklivostí.
10
Projevil ses ochablým v den úzkosti? Tvá síla je ztenčená.
11
Vyprošťuj přiváděné k smrti, a no, vrávorající k zabití. Chceš-li se zdržet?
12
Když budeš říkat: Hle, toto jsme nevěděli, - zda on, Zkoumatel srdcí, si nevšímá? B a on, pozorující tvou duši, to ví a splácí člověku podle jeho počínání.
13
Jídej, můj synu, med, neboť je dobrý, a no, strdí, sladké na tvém patře;
14
tak poznávej moudrost pro svou duši; najdeš-li ji, pak je budoucnost, a tvá naděje se nebude vytínat.
15
Nechť, zlovolný, nečíháš u příbytku spravedlivého, nechť neničíš jeho nocležiště,
16
neboť spravedlivý, byť sedm krát padal, povstává, a le zlovolní klesají v neštěstí.
17
Nechť se neraduješ při pádu svého nepřítele a při jeho klopýtnutí nechť tvé srdce nejásá,
18
aby Hospodin to neviděl jako zlo ve svých očích, takže by z něho od vrátil svůj hněv.
19
Nechť se nerozpaluješ proti pachatelům zla, nechť nehorlíš proti zlovolným,
20
neboť pro zlého není budoucnosti, lampa zlovolných hasne.
21
Můj synu, měj v úctě Hospodina a krále, nechť se nesdružuješ s jinak smýšlejícími,
22
neboť náhle bude povstávat jejich pohroma a kdo zná pomstu těch dvou?
23
I TYTO VĚCI JSOU OD MOUDRÝCH: Rozlišovat osobu v soudu ne ní dobré.
24
Říkající zlovolnému: Ty jsi spravedlivý - národnosti mu budou zlořečit, a no, lidská plemena ho budou proklínat,
25
a le domlouvajícím bude blaze a bude na ně přicházet požehnání dobra;
26
budou se líbat rty odpovídajícího jednoznačnými slovy.
27
Postarej se o svou práci venku a dohotov si ji na poli; potom také můžeš vybudovat svůj dům.
28
Nechť nejsi bez příčiny svědkem proti svému bližnímu; a no, zda se dopustíš klamu svými rty?
29
Nechť neříkáš: Jak se zachoval ke mně, tak se budu chovat k němu, splácet každému podle jeho počínání.
30
Přešel jsem podél pole lenocha a podél vinice majícího nedostatek rozumu
31
a hle, to celé přerostlo plevelí, povrch toho pokryly kopřivy a jeho kamenná zídka byla stržena.
32
A já jsem popatřil, přikládal jsem své srdce, uviděl jsem, přijal jsem poučení:
33
Trocha pospaní, trocha podřímání, trocha založení rukou k ulehnutí,
34
i přijde, potulujíc se, tvá bída, a no, tvůj nedostatek jako ozbrojenec.Přísloví 24:1
Přísloví 24:2
Přísloví 24:3
Přísloví 24:4
Přísloví 24:5
Přísloví 24:6
Přísloví 24:7
Přísloví 24:8
Přísloví 24:9
Přísloví 24:10
Přísloví 24:11
Přísloví 24:12
Přísloví 24:13
Přísloví 24:14
Přísloví 24:15
Přísloví 24:16
Přísloví 24:17
Přísloví 24:18
Přísloví 24:19
Přísloví 24:20
Přísloví 24:21
Přísloví 24:22
Přísloví 24:23
Přísloví 24:24
Přísloví 24:25
Přísloví 24:26
Přísloví 24:27
Přísloví 24:28
Přísloví 24:29
Přísloví 24:30
Přísloví 24:31
Přísloví 24:32
Přísloví 24:33
Přísloví 24:34


Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31