A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Přísloví 23

1
Když sedáš k jídlu s vládcem, musíš pečlivě uvážit, koho máš před svou tváří;
2
a no, budeš klást nůž na své hrdlo, jsi -li ty příliš hltavý,
3
nechť se neoddáváš tužbě po jeho lahůdkách, neboť to je klamný pokrm.
4
Nechť se nenamáháš o bohatství; upusť od své vynalézavosti.
5
Zda na ně zaletěly tvé oči? Již ho není, vždyť si jistotně umělo udělat křídla jako orel a zaletět k nebesům.
6
Nechť nejídáš jídlo závistivého, aniž se budeš oddávat tužbě po jeho lahůdkách,
7
neboť tak jako ve své mysli vypočítává, tak ový on je; říká ti: Jez a pij, a le jeho srdce není s tebou.
8
Svou skývku, již jsi snědl, - budeš ji muset vyvrhnout, a zmaříš svá libá slova.
9
Nechť nemluvíš v uši zpozdilého, neboť pohrdá prozíravostí tvých slov.
10
Nechť neposouváš dávnou mez, aniž budeš vstupovat v pole sirotků,
11
neboť jejich Výkupce je silný; on se bude přít jejich pří s tebou.
12
Přiváděj své srdce ke kázni a své ucho k výrokům poznání.
13
Nechť před hochem nezadržuješ kázeň; neumírá, jestliže ho biješ prutem.
14
Když ty ho prutem biješ, vyprošťuješ jeho duši ze šeólu.
15
Můj synu, zmoudří-li tvé srdce, bude se mé srdce radovat, ano, mé,
16
a mé ledviny se budou veselit při promlouvání tvých rtů v poctivosti.
17
Nechť tvé srdce nehorlí stran hříšníků, nýbrž po celý den stran úcty k Hospodinu.
18
Je snad přece budoucnost? Pak se tvá naděje nebude vytínat.
19
Slyš ty, můj synu, a zmoudři a dej svému srdci vykročit cestou;
20
nechť nejsi mezi pijany vína, k tomu mezi žrouty masa,
21
neboť pijan a zhýralec bude chudnout, a ospalost obléká v hadry.
22
Naslouchej svému otci, jenž tě zplodil, a nechť nepohrdáš svou matkou, když zestárne;
23
nabuď pravdy a nechť ji neprodáváš, moudrosti a zkušenosti a soudnosti.
24
Otec spravedlivého zajisté bude jásat, zplodivší moudrého také se z něho radovat,
25
radovat se bude tvůj otec i tvá matka, a no, jásat bude tvá rodička.
26
Dej mi, můj synu, své srdce a nechť tvé oči oblibují mé cesty;
27
vždyť nevěstka je hluboké propadliště, a cizinka - těsná cisterna;
28
ona věru jako loupežník číhá a přidává nevěrných mezi lidmi.
29
Komu ach? Komu běda? Komu sváry? Komu nářek? Komu rány bez příčiny? Komu zákal očí?
30
Prodlévajícím při víně, přicházejícím okusit kořeněné víno.
31
Na víno nechť se nedíváš, že se červená, že vy dává v poháru svou jiskru, hladce se sesmekává!
32
Nakonec umí uštknout jako had, a no, jako kobra štípnout,
33
tvé oči budou vidět nepatřičné ženy, tvé srdce bude mluvit zvrácenosti
34
a staneš se jako by ležícím v srdci moře, a no, jako by ležícím na vrcholu stožáru.
35
Zbili mě - nepocítil jsem bolesti; ztloukli mě - nezvěděl jsem. Kdy se budu probouzet? Nadále to budu ještě hledat.
Přísloví 23:1
Přísloví 23:2
Přísloví 23:3
Přísloví 23:4
Přísloví 23:5
Přísloví 23:6
Přísloví 23:7
Přísloví 23:8
Přísloví 23:9
Přísloví 23:10
Přísloví 23:11
Přísloví 23:12
Přísloví 23:13
Přísloví 23:14
Přísloví 23:15
Přísloví 23:16
Přísloví 23:17
Přísloví 23:18
Přísloví 23:19
Přísloví 23:20
Přísloví 23:21
Přísloví 23:22
Přísloví 23:23
Přísloví 23:24
Přísloví 23:25
Přísloví 23:26
Přísloví 23:27
Přísloví 23:28
Přísloví 23:29
Přísloví 23:30
Přísloví 23:31
Přísloví 23:32
Přísloví 23:33
Přísloví 23:34
Přísloví 23:35
Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31