A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Přísloví 19

1
Lepší je chudý chodící ve své bezúhonnosti než převrácený na svých rtech, jenž je zpozdilý.
2
Ani bez poznání se duše ne má dobře, a nohama ukvapený hřeší.
3
Cestu člověka podvrací jeho pošetilost, a le jeho srdce se hněvá na Hospodina.
4
Majetek přidává mnoho přátel, a le nuzný je od svého přítele odlučován.
5
Svědek lživý nebude považován za nevinného, a kdo vydechuje nepravdy, nebude moci vyváznout.
6
Mnozí se ucházejí o přízeň velmože a každý chce být pravým přítelem štědrému.
7
Chudého nenávidí všichni jeho bratři; čím spíše se od něho vzdalují jeho přátelé; následuje je s prosbami - ne ní jich.
8
Milující svou duši nabývá rozumu, dbá obezřetnosti k dojití štěstí.
9
Svědek lživý nebude považován za nevinného, a kdo vydechuje nepravdy, musí zahynout.
10
Pro zpozdilého se nehodí blahobyt, čím méně pro nevolníka vládnout nad veliteli.
11
Prozíravost člověka oddaluje jeho hněv, a přejít mimo přestoupení - jeho čest.
12
Králova nevole - vrčení jako by hřivnatce, a le jeho blahovůle - jako rosa na bylinstvo.
13
Zpozdilý syn je strastí svému otci, a sváry s ženou - trvalý okap.
14
Dům a majetek - dědictví otců, a le rozumná žena je od Hospodina.
15
Lenost pohružuje v tvrdý spánek a nedbalá duše hladoví.
16
Dbající své duše dbá příkazu, a le lhostejný stran svých cest musí umřít.
17
Milostivý k nuznému půjčuje Hospodinu, i bude mu jeho zásluhu odplácet.
18
Napravuj svého syna, neboť je naděje, a le nechť se tvá duše nepozdvihuje k jeho usmrcení.
19
Velmi se vztekající musí nést pokutu, neboť budeš-li ho vyprošťovat, pak budeš ještě přidávat.
20
Slyš radu a přijmi kázeň, abys ve svém posledku mohl zmoudřet.
21
V srdci člověka jsou mnohé myšlenky, a le rada Hospodinova, ta se uskutečňuje.
22
Žádoucí věcí při člověku je jeho laskavost, a chudý je lepší než lhář.
23
Úcta k Hospodinu je k životu, takže se může spokojeně přenocovat bez navštívení neštěstím.
24
Lenoch schovává svou ruku v míse, ani k svým ústům ji nepodává zpět.
25
Posměvače bys měl bít, a ť prostoduchý nabývá bystrosti, a rozvážnému domluvíš, nechť věnuje pozornost poznání.
26
Trýznitel otce, jenž zahání matku, je syn zostuzující a hanebně jednající.
27
Přestaň, můj synu, poslouchat nabádání k poblouzení od výroků poznání.
28
Svědek ničemnosti zesměšňuje právo a ústa zlovolných pohlcují špatnost;
29
posměvačům jsou připraveny soudy a hřbetu zpozdilých štulce.
Přísloví 19:1
Přísloví 19:2
Přísloví 19:3
Přísloví 19:4
Přísloví 19:5
Přísloví 19:6
Přísloví 19:7
Přísloví 19:8
Přísloví 19:9
Přísloví 19:10
Přísloví 19:11
Přísloví 19:12
Přísloví 19:13
Přísloví 19:14
Přísloví 19:15
Přísloví 19:16
Přísloví 19:17
Přísloví 19:18
Přísloví 19:19
Přísloví 19:20
Přísloví 19:21
Přísloví 19:22
Přísloví 19:23
Přísloví 19:24
Přísloví 19:25
Přísloví 19:26
Přísloví 19:27
Přísloví 19:28
Přísloví 19:29
Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31