A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Přísloví 16

1
Člověk má své představy mysli, a le odpověď jazyka je od Hospodina.
2
Všechny cesty někoho jsou v jeho očích čisté, a le duchy zkoušce podrobuje Hospodin.
3
Uval své činy na Hospodina a tvé plány budou mít pevný základ.
4
Hospodin vše způsobil k svému účelu, b a i zlovolného ke dni zlému.
5
Každý pyšný srdce m je ošklivostí Hospodinu; ruku na ruku - nebude považován za nevinného.
6
Laskavostí a věrnost í se činí zadost za nepravost a v úctě k Hospodinu je odstoupení od zla.
7
Jsou-li něčí cesty podle zalíbení Hospodinova, smiřuje s ním i jeho nepřátele.
8
Lépe málo se spravedlností než mnoho příjmu s bezprávím.
9
Srdce člověka vymýšlí svou cestu, a le jeho krok určuje Hospodin.
10
Na rtech krále budiž věštba, v soudu se jeho ústa nesmějí dopustit nepoctivosti.
11
Mincíř a váhy podle práva jsou od Hospodina, všechna závaží ve váčku jsou jeho dílem.
12
Páchání zlovůle budiž ošklivostí králů m, neboť trůn je upevňován spravedlností;
13
rty spravedlivé buďtež libostí králů m, a no, nechť miluje vyslovujícího správné věci.
14
Královo popuzení - poslové smrti, a le moudrý muž je umí utišit;
15
ve světle královy tváře je život a jeho blahovůle je jako oblak pozdního deště.
16
O č lepší je nabýt moudrosti než zlato a nabytí soudnosti vyvolení hodno nad stříbro!
17
Dráha upřímných - odstoupení od zla; dbající své duše si všímá své cesty.
18
Před potřením povýšenost a před zhroucením pozvednutí ducha.
19
Lépe je se sužovanými se duchem ponížit než rozdělovat lup s vysokomyslnými.
20
Upírající pozornost na slovo dochází štěstí, a důvěřující v Hospodina - ó, jeho blaho!
21
Moudrému srdce m se dává název rozvážného a sladkost rtů umocňuje ponaučování.
22
Prozíravost - studnice života svým majitelům, a le pošetilcům je kázeň pošetilostí.
23
Srdce moudrého dodává rozumnosti jeho ústům a na jeho rtech umocňuje ponaučování.
24
Výroky líbezné - plást medu, sladký duši a lék kostem.
25
Je cesta, před tváří člověka přímá, a le její posledek - cesty smrti.
26
Duše lopotícího se pro něho se lopotí, neboť na něho naléhají jeho ústa.
27
Ničemný člověk vykopává zlo a na jeho rtech je jako by sežehující oheň;
28
člověk zvrácený rozsévá svár a našeptávač rozlučuje důvěrně spřátelené,
29
násilník svádí svého bližního a vede ho na cestu nedobrou,
30
mhouří své oči při vymýšlení zvráceností, svírá své rty, dovršuje zlo.
31
Šediny na cestě spravedlnosti shledané - koruna slávy.
32
Lepší je zdlouhavý k hněvu než hrdina a vládnoucí nad svým duchem než dobyvatel města.
33
Los se vrhá v klín, a le veškeré rozhodnutí je od Hospodina.
Přísloví 16:1
Přísloví 16:2
Přísloví 16:3
Přísloví 16:4
Přísloví 16:5
Přísloví 16:6
Přísloví 16:7
Přísloví 16:8
Přísloví 16:9
Přísloví 16:10
Přísloví 16:11
Přísloví 16:12
Přísloví 16:13
Přísloví 16:14
Přísloví 16:15
Přísloví 16:16
Přísloví 16:17
Přísloví 16:18
Přísloví 16:19
Přísloví 16:20
Přísloví 16:21
Přísloví 16:22
Přísloví 16:23
Přísloví 16:24
Přísloví 16:25
Přísloví 16:26
Přísloví 16:27
Přísloví 16:28
Přísloví 16:29
Přísloví 16:30
Přísloví 16:31
Přísloví 16:32
Přísloví 16:33
Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31