A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Přísloví 14

1
Moudrost každé ženy buduje její dům, a le pošetilost jej jejíma rukama vyvrací.
2
Chodící ve své upřímnosti má Hospodina v úctě, a le pokřivený na svých cestách jím pohrdá.
3
V ústech pošetilce je metla pýchy, a le moudré jejich rty ochraňují.
4
Bez skotu jsou jesle prázdné, a le v síle hovězího dobytka je mnoho úrody.
5
Svědek spolehlivý neklame, a le svědek lživý vydechuje nepravdy.
6
Posměvač hledá moudrost a nemá jí, a le rozumnému je poznání snadné.
7
Odejdi zpřed zpozdilého, tam neseznáš rty poznání.
8
Moudrost bystrého je všímat si své cesty, a le pošetilost zpozdilých - klam.
9
Pošetilec se posmívá oběti za provinění, jež mezi upřímnými je libostí.
10
Srdce zná svou hořkost, aniž se kdo cizí může vmísit v jeho radost.
11
Dům zlovolných se bude ničit, a le stan upřímných bude vzkvétat.
12
Je cesta před tváří člověka správná, a le její posledek - cesty smrti.
13
I při smíchu srdce bolívá a posledek radosti bývá zármutek.
14
Odpadlík v srdci bývá nasycen svými cestami, a le dobrý člověk tím, co je nad ním.
15
Prostoduchý věří každému slovu, a le bystrý přihlíží k svým kročejím.
16
Moudrý má bázeň a odstupuje před zlem, a le zpozdilý se vzteká a důvěřuje si.
17
Unáhlený v hněvu se dopouští pošetilosti a člověk úkladný je nenáviděn.
18
Prostoduší dědí pošetilost, ale bystří umějí obsáhnout poznání.
19
Zlí se pokloní před tváří dobrých a zlovolní před branami spravedlivých.
20
Chudý je nenáviděn i od svého přítele, a le milující bohatého jsou mnozí.
21
Pohrdající svým bližním hřeší, a le milostivý k sužovaným - ó, jeho blaho!
22
Zda strůjcové zla nebloudí? A le strůjcové dobra, těm laskavost a věrnost!
23
Každou námahou vzniká užitek, a le řeč rtů - jen k nedostatku.
24
Korunou moudrých je jejich bohatství, pošetilost zpozdilých je pošetilostí.
25
Svědek věrný vyprošťuje duše, a le klam ný vydechuje nepravdy.
26
V úctě k Hospodinu je silná důvěra; tam jeho děti mají útočiště.
27
Úcta k Hospodinu je studnice života k ujití před léčkami smrti.
28
V množství lidu je ozdoba krále, a le úbytek národa - pád knížete.
29
Zdlouhavý k hněvu má velikou obezřetnost, a le unáhlený v duchu vyzdvihuje pošetilost.
30
Srdce zdravé - život každého těla, a le závist - hniloba kostí.
31
Utiskující nuzného tupí jeho Tvůrce, a le ctí ho milostivý k nemajetnému.
32
Zlovolný je svou zlobou přiváděn k pádu, a le spravedlivý má nač spoléhat při své smrti.
33
Moudrost spočívá v srdci majícího porozumění a vprostřed zpozdilých se poznává.
34
Spravedlnost povznáší národ, a le hřích je hanba lidských plemen.
35
Rozumnému služebníku králova blahovůle, a le zostuzující je předmětem jeho rozhněvání.
Přísloví 14:1
Přísloví 14:2
Přísloví 14:3
Přísloví 14:4
Přísloví 14:5
Přísloví 14:6
Přísloví 14:7
Přísloví 14:8
Přísloví 14:9
Přísloví 14:10
Přísloví 14:11
Přísloví 14:12
Přísloví 14:13
Přísloví 14:14
Přísloví 14:15
Přísloví 14:16
Přísloví 14:17
Přísloví 14:18
Přísloví 14:19
Přísloví 14:20
Přísloví 14:21
Přísloví 14:22
Přísloví 14:23
Přísloví 14:24
Přísloví 14:25
Přísloví 14:26
Přísloví 14:27
Přísloví 14:28
Přísloví 14:29
Přísloví 14:30
Přísloví 14:31
Přísloví 14:32
Přísloví 14:33
Přísloví 14:34
Přísloví 14:35
Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31