A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Přísloví 12

1
Milující poučování miluje poznání, a le nenávidící napomínání je hlupák.
2
Dobr otiv ý si odnáší blahovůli od Hospodina, a le člověka úkladného odsuzuje.
3
Člověk nenabývá pevného postavení zlovůlí, a le kořen spravedlivých se nemůže zviklat.
4
Zdatná žena - koruna svého manžela, a le zostuzující - jako hniloba v jeho kostech.
5
Myšlenky spravedlivých jsou podle práva, vedení zlovolnými je podvodem.
6
Slova zlovolných - číhání na krev, a le ústa upřímných je vyprošťují.
7
Zlovolné jen povalit a nebude jich, a le dům spravedlivých stojí.
8
Muž je ctěn podle své rozumnosti, a le zvrhlý srdce m je v pohrdání.
9
Lépe se má bezvýznamný a mající nevolníka než sám sebe oslavující a mající nedostatek chleba.
10
Spravedlivý má na mysli žití svého dobytčete, a le niterné city zlovolného? Je krutý.
11
Obdělávající svou půdu se nasycuje chlebem, a le následující lehkomyslné je bez rozumu.
12
Zlovolný si toužebně přeje kořist zlých, ale kořen spravedlivých rodí.
13
V přestupku rtů je zlá léčka, a le spravedlivý vychází z úzkosti.
14
Kdokoli se může nasytit dobrem z ovoce svých úst; a no, člověku se vrací zásluha jeho rukou.
15
Cesta pošetilce je v jeho očích správná, a le moudrý naslouchá radě.
16
Pošetilec - jeho podrážděnost se poznává v týž den, a le bystrý umí utajit hanbu.
17
Kdo vydechuje pravdu, projevuje spravedlnost, a le lživý svědek podvod.
18
Je naplano mluvící jako probodáváním meče m, a le jazyk moudrých je lék.
19
Ret pravdivý potrvá do věčnosti, a le jazyk lživý na okamžik.
20
V srdci strůjců zla je podvod, a le rádcové k pokoji mají radost.
21
Spravedlivému se nebude přiházet žádná nehoda, a le zlovolní budou zlem naplněni.
22
Lživé rty jsou ošklivostí Hospodinu, a le uskutečňovatelé pravdy jsou mu libostí.
23
Bystrý člověk utajuje vědomost, a le srdce zpozdilých vykřikuje pošetilost.
24
Ruka pilných bude vládnout, a le lenost bude k robotě.
25
Starost v srdci člověka způsobuje sklánění, a le dobré slovo rozradostňuje.
26
Spravedlivý svého přítele napravuje, a le zlovolné jejich cesta zavádí.
27
Lenivý svou zvěřinu nenadhání, a le drahocenným majetkem člověka je být pilný.
28
Na stezce spravedlnosti je život a cesta její pěšinou ne ní k smrt i.
Přísloví 12:1
Přísloví 12:2
Přísloví 12:3
Přísloví 12:4
Přísloví 12:5
Přísloví 12:6
Přísloví 12:7
Přísloví 12:8
Přísloví 12:9
Přísloví 12:10
Přísloví 12:11
Přísloví 12:12
Přísloví 12:13
Přísloví 12:14
Přísloví 12:15
Přísloví 12:16
Přísloví 12:17
Přísloví 12:18
Přísloví 12:19
Přísloví 12:20
Přísloví 12:21
Přísloví 12:22
Přísloví 12:23
Přísloví 12:24
Přísloví 12:25
Přísloví 12:26
Přísloví 12:27
Přísloví 12:28
Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31