A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

2 Mojžíšova 231
Nesmíš pronášet nepravdivou zprávu; nechť se zlovolným nepřikládáš svou ruku k tomu, abys byl křivdícím svědkem.
2
Nesmíš se dát za mnohými ke zlu, aniž smíš při sporu vypovídat převracením se za mnohými k převracení jiných,
3
aniž smíš nuznému v jeho sporu nadržovat. -
4
Kdykoli budeš přicházet na býka tvého nepřítele nebo na jeho osla bloudícího, bezpečně mu ho musíš přivést zpět.
5
Kdykoli budeš vidět osla toho, kdo tě nenávidí, ležet pod svým břemenem a chtěl bys upustit od ulehčení mu, bez váhání mu musíš ulehčit s ním.
6
Nesmíš převracet právo svého nemajetného v jeho sporu;
7
od podvodné záležitosti budeš zachovávat odstup a nevinného a spravedlivého nebudeš zabíjet, neboť zlovolného nebudu ospravedlňovat.
8
A nesmíš brát úplatek, neboť úplatek oslepuje prozíravé a překrucuje slova spravedlivých.
9
A cizince nesmíš utlačovat - vždyť vy znáte duši cizince, neboť jste cizinci byli v zemi Egypta.
10
A svou zem budeš šest let osévat a její úrodu sklízet,
11
a le sedmého roku jí budeš ulevovat a nechávat ji ležet, a ť se najedí nemajetní tvého lidu, a zůstatek po nich může sežrat polní živočišstvo. Tak budeš činit se svou vinicí, se svou olivnicí.
12
Šest dní budeš dělat svá díla, a le v den sedmý budeš přestávat, aby si mohl odpočinout tvůj býk i tvůj osel a oddechnout syn tvé služebnice i cizinec.
13
A ve všem, co jsem k vám řekl, se budete mít na pozoru a jméno jiných bohů nesmíte připomínat - nesmí se uslyšet v tvých ústech.
14
Třikrát v roce mi budeš pořádat slavnost.
15
Budeš zachovávat slavnost nekvašených chlebů - sedm dní budeš jíst nekvašené chleby podle toho, co jsem ti rozkázal, k určenému času měsíce Ávívu, neboť v něm jsi vyšel z Egypta, a nechť se před mou tvář í neukazují prázdní;
16
a slavnost žně, prvotin tvých prací, toho, co jsi v poli zaséval; a slavnost sklizně při vyjití roku, při sklízení tvých prací z pole.
17
Třikrát v roce bude každý tvůj mužský přicházet ukázat se před tvář Pána, Hospodina.
18
Krev mé oběti nesmíš obětovat s kynutým a tuk mých slavností nesmí zůstat přes noc do jitra.
19
Nejlepší z prvotin své půdy budeš vnášet v dům Hospodina, tvého Boha. Kůzle nesmíš vařit v mléce jeho matky.
20
Hle, já před tvou tváří posílám svého Anděla k tvé ochraně na cestě a k tvému vedení na místo, jež jsem určil.
21
Měj se před jeho tváří na pozoru a poslouchej na jeho hlas; nechť v něm nevzbuzuješ rozhořčení, neboť nebude odpouštět stran vašich přestoupení, neboť v něm je mé jméno;
22
ano, budeš-li vpravdě poslouchat na jeho hlas a činit vše, co budu mluvit, budu nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem tvých protivníků,
23
neboť můj Anděl půjde před tvou tváří a uvede tě k Emórímu a Chittímu a Perizzímu a Kenaanímu, Chivvímu a Jevúsímu, jejž vyhubím.
24
Nesmíš se klanět jejich bohům a nesmíš jim sloužit a nesmíš činit podle jejich činů, nýbrž je musíš veskrze vymýtit a jejich sloupy na padrť roztříštit.
25
I budete obsluhovat Hospodina, svého Boha, a on požehná tvůj chléb a tvou vodu; a z tvého středu budu odnímat nemoc,
26
v tvé zemi nebude potrativší a ni neplodné, i budu naplňovat počet tvých let.
27
Budu před tvou tváří vypouštět svou hrůzu a v zmatek uvádět všechen lid, ty, mezi něž budeš přicházet, a všechny tvé nepřátele k tobě budu obracet šíjí,
28
a před tvou tváří budu posílat sršně, kteří Chivvího, Kenaaního a Chittího zpřed tvé tváře vyženou.
29
Nebudu jej před tvou tváří vyhánět v jednom roce, aby se země nestávala pustou, takže by se proti tobě rozmnožilo polní živočišstvo;
30
budu jej před tvou tváří vyhánět po málu, než se budeš moci rozplodit a zaujmout zem.
31
A tvé pomezí jsem určil od moře Rákosí a ž po moře Pelištím a od pustiny po Řeku, neboť obyvatele té země chci dát ve vaši ruku, i vyženeš je před svou tváří.
32
Nesmíš vzhledem k nim a ni k jejich bohům uzavřít smlouvu;
33
nechť nebydlí v tvé zemi, aby tě nesváděli k hřešení vůči mně, neboť bys obsluhoval jejich bohy, neboť to by ti bylo léčkou.2 Mojžíšova 23:1

2 Mojžíšova 23:2

2 Mojžíšova 23:3

2 Mojžíšova 23:4

2 Mojžíšova 23:5

2 Mojžíšova 23:6

2 Mojžíšova 23:7

2 Mojžíšova 23:8

2 Mojžíšova 23:9

2 Mojžíšova 23:10

2 Mojžíšova 23:11

2 Mojžíšova 23:12

2 Mojžíšova 23:13

2 Mojžíšova 23:14

2 Mojžíšova 23:15

2 Mojžíšova 23:16

2 Mojžíšova 23:17

2 Mojžíšova 23:18

2 Mojžíšova 23:19

2 Mojžíšova 23:20

2 Mojžíšova 23:21

2 Mojžíšova 23:22

2 Mojžíšova 23:23

2 Mojžíšova 23:24

2 Mojžíšova 23:25

2 Mojžíšova 23:26

2 Mojžíšova 23:27

2 Mojžíšova 23:28

2 Mojžíšova 23:29

2 Mojžíšova 23:30

2 Mojžíšova 23:31

2 Mojžíšova 23:32

2 Mojžíšova 23:332 Mojžíšova 1 / 2Moj 1

2 Mojžíšova 2 / 2Moj 2

2 Mojžíšova 3 / 2Moj 3

2 Mojžíšova 4 / 2Moj 4

2 Mojžíšova 5 / 2Moj 5

2 Mojžíšova 6 / 2Moj 6

2 Mojžíšova 7 / 2Moj 7

2 Mojžíšova 8 / 2Moj 8

2 Mojžíšova 9 / 2Moj 9

2 Mojžíšova 10 / 2Moj 10

2 Mojžíšova 11 / 2Moj 11

2 Mojžíšova 12 / 2Moj 12

2 Mojžíšova 13 / 2Moj 13

2 Mojžíšova 14 / 2Moj 14

2 Mojžíšova 15 / 2Moj 15

2 Mojžíšova 16 / 2Moj 16

2 Mojžíšova 17 / 2Moj 17

2 Mojžíšova 18 / 2Moj 18

2 Mojžíšova 19 / 2Moj 19

2 Mojžíšova 20 / 2Moj 20

2 Mojžíšova 21 / 2Moj 21

2 Mojžíšova 22 / 2Moj 22

2 Mojžíšova 23 / 2Moj 23

2 Mojžíšova 24 / 2Moj 24

2 Mojžíšova 25 / 2Moj 25

2 Mojžíšova 26 / 2Moj 26

2 Mojžíšova 27 / 2Moj 27

2 Mojžíšova 28 / 2Moj 28

2 Mojžíšova 29 / 2Moj 29

2 Mojžíšova 30 / 2Moj 30

2 Mojžíšova 31 / 2Moj 31

2 Mojžíšova 32 / 2Moj 32

2 Mojžíšova 33 / 2Moj 33

2 Mojžíšova 34 / 2Moj 34

2 Mojžíšova 35 / 2Moj 35

2 Mojžíšova 36 / 2Moj 36

2 Mojžíšova 37 / 2Moj 37

2 Mojžíšova 38 / 2Moj 38

2 Mojžíšova 39 / 2Moj 39

2 Mojžíšova 40 / 2Moj 40