A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Žalmy 891
(Poučení od Éthána, Ezráchího. ) Vždy chci opěvovat laskavost Hospodinovu, od pokolení do pokolení svými ústy na vědomí dávat tvou věrnost,
2
neboť jsem řekl: Vždy bude laskavost zůstávat vybudována; nebesa - v nich svou věrnost pevnou uchováváš.
3
Uzavřel jsem smlouvu vzhledem k svému vyvolenci, přisáhl jsem Dávidovi, svému nevolníku:
4
Navždy chci upevnit tvé símě a do pokolení a pokolení zbuduji tvůj trůn. Seláh.
5
I budou nebesa chválit tvou divotvornost, Hospodine, i tvou věrnost v sejití svatých,
6
neboť kdo na obloze se může rovnat Hospodinu, připodobňovat se Hospodinu mezi syny mocných?
7
BŮH je velmi obáván v poradě svatých a hoden úcty nade všechno své okolí;
8
Hospodine, Bože zástupů, kdo je ti podoben, ó silný, Jáhu! A tvá věrnost je všude vůkol tebe.
9
Ty vládneš nad vzdouváním moře, při pozvedání jeho vln je ty uklidňuješ;
10
ty jsi jako zabitého zdeptal Ráhav, paží své síly jsi rozmetal své nepřátele,
11
tobě nebesa, tobě i země patří, svět a jeho náplň - ty jsi je založil,
12
sever i jih, ty jsi je stvořil, Távór i Chermón plesají v tvém jménu,
13
ty máš paži mohutné síly, mocná je tvá ruka, vyvýšena je tvá pravice,
14
základem tvého trůnu je spravedlnost a právo, laskavost a věrnost předcházejí tvou tvář.
15
Blaho lidu, znajícího jásavý pokřik! Ti chodí, Hospodine, ve světle tvé tváře,
16
v tvém jménu jásají po celý den a tvou spravedlností jsou vyvyšováni,
17
neboť ty jsi slávou jejich síly a ve své blahovůli vyvyšuješ náš roh;
18
ano, od Hospodina je náš štít a od Svatého Isráélova náš král.
19
Tehdy jsi ve vidění promluvil k svým zbožným a řekl jsi: Vložil jsem pomoc na hrdinu, povýšil jsem jinocha z lidu,
20
našel jsem Dávida, svého nevolníka, svým svatým olejem jsem pomazal jeho,
21
s nímž má ruka bude pevně spjata, i má paže ho bude podporovat;
22
nepřítel na něho nebude moci vyzrát, ani syn bezpráví ho sužovat
23
a jeho protivníky budu drtit před jeho tváří a nenávidící ho budu porážet.
24
I bude s ním má věrnost a má laskavost a v mém jménu bude vyvyšován jeho roh
25
a jeho ruku budu klást na moře a jeho pravici na řeky.
26
On mě bude nazývat: Ty jsi můj Otec, můj BŮH a skála mé záchrany,
27
a já zase ho chci učinit prvorozeným, nejvyšším z králů země;
28
navždy mu chci zachovat svou laskavost a má smlouva mu bude věrná,
29
a natrvalo chci dosadit jeho símě a jeho trůn jako dni nebes.
30
Budou-li jeho synové opouštět můj zákon a nebudou chodit podle mých předpisů,
31
budou-li znesvěcovat má ustanovení a nebudou dbát mých rozkazů,
32
pak jejich přestoupení budu navštěvovat holí, a no, jejich nepravost ranami,
33
a le svou laskavost nebudu z jeho blízkosti odtrhovat, aniž se budu proti své věrnosti dopouštět proradnosti.
34
Nebudu znesvěcovat svou smlouvu, aniž budu měnit výpověď svých rtů;
35
jednou jsem při své svatosti přisáhl: Budu-li lhát Dávidovi!
36
Jeho símě potrvá navždy a jeho trůn bude přede mnou jako slunce,
37
jako měsíc bude trvale upevňován a svědek na obloze je věrný. Seláh.
38
A le ty jsi odhodil a zavrhl, rozhněval ses se svým pomazaným,
39
pohrdl jsi smlouvou se svým nevolníkem, k zemi jsi znesvětil jeho korunu,
40
všechny jeho zdi jsi probořil, jeho pevnosti jsi uvedl v zhroucení;
41
všichni mimojdoucí cestou ho odírají, stal se potupou svým sousedům,
42
vyvýšil jsi pravici jeho protivníků, rozradostnil jsi všechny jeho nepřátele,
43
ba i spolehlivost jeho meče jsi z vrátil, aniž jsi mu dal ob stát v boji.
44
Učinil jsi konec stran jeho lesku, jeho trůn jsi povalil na zem,
45
ukrátil jsi dni jeho mladistvé svěžesti, dal jsi na něho pokrývku ostudy. Seláh.
46
Dokdy, Hospodine? Do nekonečna se budeš skrývat, bude tvé popuzení tak jako oheň hořet?
47
Vzpomeň: Já - jaké je trvání života, k jaké nicotě jsi stvořil všechny děti člověka!
48
Který člověk žije, aniž zakouší smrt, může své duši dát vyváznout z ruky šeólu? Seláh.
49
Kde jsou tvé dřívější laskavosti, Pane, jež jsi ve své věrnosti přisáhl Dávidovi?
50
Vzpomeň, Pane, potupy svých nevolníků, již od všech početných národností nosím ve svém záňadří,
51
jíž potupili tvoji nepřátelé, Hospodine, jíž potupili kroky tvého pomazaného!
52
Budiž Hospodin navždy veleben! Ámén, a no, Ámén!Žalmy 89:1

Žalmy 89:2

Žalmy 89:3

Žalmy 89:4

Žalmy 89:5

Žalmy 89:6

Žalmy 89:7

Žalmy 89:8

Žalmy 89:9

Žalmy 89:10

Žalmy 89:11

Žalmy 89:12

Žalmy 89:13

Žalmy 89:14

Žalmy 89:15

Žalmy 89:16

Žalmy 89:17

Žalmy 89:18

Žalmy 89:19

Žalmy 89:20

Žalmy 89:21

Žalmy 89:22

Žalmy 89:23

Žalmy 89:24

Žalmy 89:25

Žalmy 89:26

Žalmy 89:27

Žalmy 89:28

Žalmy 89:29

Žalmy 89:30

Žalmy 89:31

Žalmy 89:32

Žalmy 89:33

Žalmy 89:34

Žalmy 89:35

Žalmy 89:36

Žalmy 89:37

Žalmy 89:38

Žalmy 89:39

Žalmy 89:40

Žalmy 89:41

Žalmy 89:42

Žalmy 89:43

Žalmy 89:44

Žalmy 89:45

Žalmy 89:46

Žalmy 89:47

Žalmy 89:48

Žalmy 89:49

Žalmy 89:50

Žalmy 89:51

Žalmy 89:52Žalmy 1 / Žal 1

Žalmy 2 / Žal 2

Žalmy 3 / Žal 3

Žalmy 4 / Žal 4

Žalmy 5 / Žal 5

Žalmy 6 / Žal 6

Žalmy 7 / Žal 7

Žalmy 8 / Žal 8

Žalmy 9 / Žal 9

Žalmy 10 / Žal 10

Žalmy 11 / Žal 11

Žalmy 12 / Žal 12

Žalmy 13 / Žal 13

Žalmy 14 / Žal 14

Žalmy 15 / Žal 15

Žalmy 16 / Žal 16

Žalmy 17 / Žal 17

Žalmy 18 / Žal 18

Žalmy 19 / Žal 19

Žalmy 20 / Žal 20

Žalmy 21 / Žal 21

Žalmy 22 / Žal 22

Žalmy 23 / Žal 23

Žalmy 24 / Žal 24

Žalmy 25 / Žal 25

Žalmy 26 / Žal 26

Žalmy 27 / Žal 27

Žalmy 28 / Žal 28

Žalmy 29 / Žal 29

Žalmy 30 / Žal 30

Žalmy 31 / Žal 31

Žalmy 32 / Žal 32

Žalmy 33 / Žal 33

Žalmy 34 / Žal 34

Žalmy 35 / Žal 35

Žalmy 36 / Žal 36

Žalmy 37 / Žal 37

Žalmy 38 / Žal 38

Žalmy 39 / Žal 39

Žalmy 40 / Žal 40

Žalmy 41 / Žal 41

Žalmy 42 / Žal 42

Žalmy 43 / Žal 43

Žalmy 44 / Žal 44

Žalmy 45 / Žal 45

Žalmy 46 / Žal 46

Žalmy 47 / Žal 47

Žalmy 48 / Žal 48

Žalmy 49 / Žal 49

Žalmy 50 / Žal 50

Žalmy 51 / Žal 51

Žalmy 52 / Žal 52

Žalmy 53 / Žal 53

Žalmy 54 / Žal 54

Žalmy 55 / Žal 55

Žalmy 56 / Žal 56

Žalmy 57 / Žal 57

Žalmy 58 / Žal 58

Žalmy 59 / Žal 59

Žalmy 60 / Žal 60

Žalmy 61 / Žal 61

Žalmy 62 / Žal 62

Žalmy 63 / Žal 63

Žalmy 64 / Žal 64

Žalmy 65 / Žal 65

Žalmy 66 / Žal 66

Žalmy 67 / Žal 67

Žalmy 68 / Žal 68

Žalmy 69 / Žal 69

Žalmy 70 / Žal 70

Žalmy 71 / Žal 71

Žalmy 72 / Žal 72

Žalmy 73 / Žal 73

Žalmy 74 / Žal 74

Žalmy 75 / Žal 75

Žalmy 76 / Žal 76

Žalmy 77 / Žal 77

Žalmy 78 / Žal 78

Žalmy 79 / Žal 79

Žalmy 80 / Žal 80

Žalmy 81 / Žal 81

Žalmy 82 / Žal 82

Žalmy 83 / Žal 83

Žalmy 84 / Žal 84

Žalmy 85 / Žal 85

Žalmy 86 / Žal 86

Žalmy 87 / Žal 87

Žalmy 88 / Žal 88

Žalmy 89 / Žal 89

Žalmy 90 / Žal 90

Žalmy 91 / Žal 91

Žalmy 92 / Žal 92

Žalmy 93 / Žal 93

Žalmy 94 / Žal 94

Žalmy 95 / Žal 95

Žalmy 96 / Žal 96

Žalmy 97 / Žal 97

Žalmy 98 / Žal 98

Žalmy 99 / Žal 99

Žalmy 100 / Žal 100

Žalmy 101 / Žal 101

Žalmy 102 / Žal 102

Žalmy 103 / Žal 103

Žalmy 104 / Žal 104

Žalmy 105 / Žal 105

Žalmy 106 / Žal 106

Žalmy 107 / Žal 107

Žalmy 108 / Žal 108

Žalmy 109 / Žal 109

Žalmy 110 / Žal 110

Žalmy 111 / Žal 111

Žalmy 112 / Žal 112

Žalmy 113 / Žal 113

Žalmy 114 / Žal 114

Žalmy 115 / Žal 115

Žalmy 116 / Žal 116

Žalmy 117 / Žal 117

Žalmy 118 / Žal 118

Žalmy 119 / Žal 119

Žalmy 120 / Žal 120

Žalmy 121 / Žal 121

Žalmy 122 / Žal 122

Žalmy 123 / Žal 123

Žalmy 124 / Žal 124

Žalmy 125 / Žal 125

Žalmy 126 / Žal 126

Žalmy 127 / Žal 127

Žalmy 128 / Žal 128

Žalmy 129 / Žal 129

Žalmy 130 / Žal 130

Žalmy 131 / Žal 131

Žalmy 132 / Žal 132

Žalmy 133 / Žal 133

Žalmy 134 / Žal 134

Žalmy 135 / Žal 135

Žalmy 136 / Žal 136

Žalmy 137 / Žal 137

Žalmy 138 / Žal 138

Žalmy 139 / Žal 139

Žalmy 140 / Žal 140

Žalmy 141 / Žal 141

Žalmy 142 / Žal 142

Žalmy 143 / Žal 143

Žalmy 144 / Žal 144

Žalmy 145 / Žal 145

Žalmy 146 / Žal 146

Žalmy 147 / Žal 147

Žalmy 148 / Žal 148

Žalmy 149 / Žal 149

Žalmy 150 / Žal 150