A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Žalmy 691
(Řediteli hudby, na Šóšanním. Od Dávida.) Vysvoboď mě, Bože, neboť vody vstoupily až k duši,
2
zapadl jsem v hluboký kal a není místa k postavení, přišel jsem v hlubokost vod a zaplavil mě proud;
3
zemdlel jsem ve svém volání, mé hrdlo vyprahlo, mé oči vyhasly - čekám na svého Boha.
4
Bez příčiny mě nenávidící jsou četnější než vlasy mé hlavy, zmohutněli moji hubitelé, moji bezdůvodní nepřátelé; co jsem neuloupil, mám tedy vracet.
5
Bože, ty víš o mé pošetilosti, aniž jsou má provinění před tebou skryta;
6
kéž se ve mně nemusejí zklamat očekávající tebe, Pane, Hospodine zástupů, kéž se za mne nemusejí stydět hledající tebe, Bože Isráélův!
7
Vždyť pro tebe snáším potupu, mou tvář přikryla hanba;
8
stal jsem se odcizeným vůči svým bratrům, a no, cizozemcem vůči synům své matky,
9
neboť mě sžírá horlivost pro tvůj dům a tupení tupících tebe napadala na mne,
10
a když jsem v postu vy plakal svou duši, stalo se mi to potupou,
11
a když jsem svým oblečením učinil pytlovinu, stal jsem se jim příslovím.
12
Baví se o mně sedící v bráně i strunové nástroje pijících lihoviny.
13
Já však - má modlitba je k tobě, Hospodine, v čas blahovůle, Bože, v hojnosti své laskavosti mi odpověz věrností k své pomoci!
14
Vyprosť mě z bahna, a ť nezapadávám, nechť jsem vyprošťován z prostřed nenávidících mě a z hlubokosti vod,
15
nechť mě proud vod nezaplavuje, a ť mě nepohlcuje hloubka, a ť jáma neuzavírá své ústí nade mnou!
16
Odpověz mi, Hospodine, vždyť tvá laskavost je dobr otiv á; otoč se ke mně podle množství svých smilování
17
a kéž před svým nevolníkem nezakrýváš svou tvář, neboť je mi úzko; pospěš, odpověz mi!
18
Přibliž se k mé duši, vykup ji, vzhledem k mým nepřátelům mě osvoboď;
19
ty znáš mou potupu i mé zklamání a mou hanbu; všichni moji protivníci jsou před tebou.
20
Potupa zlomila mé srdce, takže si zoufám; a čekal jsem na projev soustrasti a nebylo ho, a neb na těšitele, a nenašel jsem,
21
nýbrž mi za pokrm dali žluč a při mé žízni mě napájeli octem.
22
Nechť se jejich stůl před jejich tváří stává pastí, a no, léčkou bezstarostným,
23
nechť se jejich oči zatemňují, aby neviděly, a jejich kyčlemi ustavičně klať,
24
vylij na ně své rozhorlení a nechť je dostihuje žár tvého hněvu,
25
nechť se jejich osada stává zpustlou, v jejich stanech nechť není obyvatele,
26
neboť pronásledují, koho ty jsi udeřil, a vyprávějí o bolesti tvých raněných.
27
Vykonej trest za jejich vinu, a ť nevcházejí v tvou spravedlnost,
28
nechť jsou vymazáváni z knihy života, a ť nejsou zapisováni se spravedlivými!
29
Já však jsem usoužený a trpící; tvé vysvobození, Bože, mě může vyzdvihnout;
30
chci Boží jméno velebit písní a zvelebovat ho děkováním;
31
to bude Hospodinu milejší než hovězí dobytče, býk rohatý, kopytnatý;
32
tiší to uvidí, budou se radovat, vyhledávající Boha, a vaše srdce bude ožívat.
33
Ano, Hospodin obrací sluch k nemajetným, aniž opovrhuje svými vězni,
34
nechť ho velebí nebesa i země, moře a vše pohybující se v nich,
35
neboť Bůh bude vysvobozovat Cijjón a budovat města Júdova, i budou tam bydlet a zmocňovat se toho
36
a símě jeho nevolníků to bude dědit a milující jeho jméno v tom budou přebývat.Žalmy 69:1

Žalmy 69:2

Žalmy 69:3

Žalmy 69:4

Žalmy 69:5

Žalmy 69:6

Žalmy 69:7

Žalmy 69:8

Žalmy 69:9

Žalmy 69:10

Žalmy 69:11

Žalmy 69:12

Žalmy 69:13

Žalmy 69:14

Žalmy 69:15

Žalmy 69:16

Žalmy 69:17

Žalmy 69:18

Žalmy 69:19

Žalmy 69:20

Žalmy 69:21

Žalmy 69:22

Žalmy 69:23

Žalmy 69:24

Žalmy 69:25

Žalmy 69:26

Žalmy 69:27

Žalmy 69:28

Žalmy 69:29

Žalmy 69:30

Žalmy 69:31

Žalmy 69:32

Žalmy 69:33

Žalmy 69:34

Žalmy 69:35

Žalmy 69:36Žalmy 1 / Žal 1

Žalmy 2 / Žal 2

Žalmy 3 / Žal 3

Žalmy 4 / Žal 4

Žalmy 5 / Žal 5

Žalmy 6 / Žal 6

Žalmy 7 / Žal 7

Žalmy 8 / Žal 8

Žalmy 9 / Žal 9

Žalmy 10 / Žal 10

Žalmy 11 / Žal 11

Žalmy 12 / Žal 12

Žalmy 13 / Žal 13

Žalmy 14 / Žal 14

Žalmy 15 / Žal 15

Žalmy 16 / Žal 16

Žalmy 17 / Žal 17

Žalmy 18 / Žal 18

Žalmy 19 / Žal 19

Žalmy 20 / Žal 20

Žalmy 21 / Žal 21

Žalmy 22 / Žal 22

Žalmy 23 / Žal 23

Žalmy 24 / Žal 24

Žalmy 25 / Žal 25

Žalmy 26 / Žal 26

Žalmy 27 / Žal 27

Žalmy 28 / Žal 28

Žalmy 29 / Žal 29

Žalmy 30 / Žal 30

Žalmy 31 / Žal 31

Žalmy 32 / Žal 32

Žalmy 33 / Žal 33

Žalmy 34 / Žal 34

Žalmy 35 / Žal 35

Žalmy 36 / Žal 36

Žalmy 37 / Žal 37

Žalmy 38 / Žal 38

Žalmy 39 / Žal 39

Žalmy 40 / Žal 40

Žalmy 41 / Žal 41

Žalmy 42 / Žal 42

Žalmy 43 / Žal 43

Žalmy 44 / Žal 44

Žalmy 45 / Žal 45

Žalmy 46 / Žal 46

Žalmy 47 / Žal 47

Žalmy 48 / Žal 48

Žalmy 49 / Žal 49

Žalmy 50 / Žal 50

Žalmy 51 / Žal 51

Žalmy 52 / Žal 52

Žalmy 53 / Žal 53

Žalmy 54 / Žal 54

Žalmy 55 / Žal 55

Žalmy 56 / Žal 56

Žalmy 57 / Žal 57

Žalmy 58 / Žal 58

Žalmy 59 / Žal 59

Žalmy 60 / Žal 60

Žalmy 61 / Žal 61

Žalmy 62 / Žal 62

Žalmy 63 / Žal 63

Žalmy 64 / Žal 64

Žalmy 65 / Žal 65

Žalmy 66 / Žal 66

Žalmy 67 / Žal 67

Žalmy 68 / Žal 68

Žalmy 69 / Žal 69

Žalmy 70 / Žal 70

Žalmy 71 / Žal 71

Žalmy 72 / Žal 72

Žalmy 73 / Žal 73

Žalmy 74 / Žal 74

Žalmy 75 / Žal 75

Žalmy 76 / Žal 76

Žalmy 77 / Žal 77

Žalmy 78 / Žal 78

Žalmy 79 / Žal 79

Žalmy 80 / Žal 80

Žalmy 81 / Žal 81

Žalmy 82 / Žal 82

Žalmy 83 / Žal 83

Žalmy 84 / Žal 84

Žalmy 85 / Žal 85

Žalmy 86 / Žal 86

Žalmy 87 / Žal 87

Žalmy 88 / Žal 88

Žalmy 89 / Žal 89

Žalmy 90 / Žal 90

Žalmy 91 / Žal 91

Žalmy 92 / Žal 92

Žalmy 93 / Žal 93

Žalmy 94 / Žal 94

Žalmy 95 / Žal 95

Žalmy 96 / Žal 96

Žalmy 97 / Žal 97

Žalmy 98 / Žal 98

Žalmy 99 / Žal 99

Žalmy 100 / Žal 100

Žalmy 101 / Žal 101

Žalmy 102 / Žal 102

Žalmy 103 / Žal 103

Žalmy 104 / Žal 104

Žalmy 105 / Žal 105

Žalmy 106 / Žal 106

Žalmy 107 / Žal 107

Žalmy 108 / Žal 108

Žalmy 109 / Žal 109

Žalmy 110 / Žal 110

Žalmy 111 / Žal 111

Žalmy 112 / Žal 112

Žalmy 113 / Žal 113

Žalmy 114 / Žal 114

Žalmy 115 / Žal 115

Žalmy 116 / Žal 116

Žalmy 117 / Žal 117

Žalmy 118 / Žal 118

Žalmy 119 / Žal 119

Žalmy 120 / Žal 120

Žalmy 121 / Žal 121

Žalmy 122 / Žal 122

Žalmy 123 / Žal 123

Žalmy 124 / Žal 124

Žalmy 125 / Žal 125

Žalmy 126 / Žal 126

Žalmy 127 / Žal 127

Žalmy 128 / Žal 128

Žalmy 129 / Žal 129

Žalmy 130 / Žal 130

Žalmy 131 / Žal 131

Žalmy 132 / Žal 132

Žalmy 133 / Žal 133

Žalmy 134 / Žal 134

Žalmy 135 / Žal 135

Žalmy 136 / Žal 136

Žalmy 137 / Žal 137

Žalmy 138 / Žal 138

Žalmy 139 / Žal 139

Žalmy 140 / Žal 140

Žalmy 141 / Žal 141

Žalmy 142 / Žal 142

Žalmy 143 / Žal 143

Žalmy 144 / Žal 144

Žalmy 145 / Žal 145

Žalmy 146 / Žal 146

Žalmy 147 / Žal 147

Žalmy 148 / Žal 148

Žalmy 149 / Žal 149

Žalmy 150 / Žal 150