A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Žalmy 691
(Řediteli hudby, na Šóšanním. Od Dávida.) Vysvoboď mě, Bože, neboť vody vstoupily až k duši,
2
zapadl jsem v hluboký kal a není místa k postavení, přišel jsem v hlubokost vod a zaplavil mě proud;
3
zemdlel jsem ve svém volání, mé hrdlo vyprahlo, mé oči vyhasly - čekám na svého Boha.
4
Bez příčiny mě nenávidící jsou četnější než vlasy mé hlavy, zmohutněli moji hubitelé, moji bezdůvodní nepřátelé; co jsem neuloupil, mám tedy vracet.
5
Bože, ty víš o mé pošetilosti, aniž jsou má provinění před tebou skryta;
6
kéž se ve mně nemusejí zklamat očekávající tebe, Pane, Hospodine zástupů, kéž se za mne nemusejí stydět hledající tebe, Bože Isráélův!
7
Vždyť pro tebe snáším potupu, mou tvář přikryla hanba;
8
stal jsem se odcizeným vůči svým bratrům, a no, cizozemcem vůči synům své matky,
9
neboť mě sžírá horlivost pro tvůj dům a tupení tupících tebe napadala na mne,
10
a když jsem v postu vy plakal svou duši, stalo se mi to potupou,
11
a když jsem svým oblečením učinil pytlovinu, stal jsem se jim příslovím.
12
Baví se o mně sedící v bráně i strunové nástroje pijících lihoviny.
13
Já však - má modlitba je k tobě, Hospodine, v čas blahovůle, Bože, v hojnosti své laskavosti mi odpověz věrností k své pomoci!
14
Vyprosť mě z bahna, a ť nezapadávám, nechť jsem vyprošťován z prostřed nenávidících mě a z hlubokosti vod,
15
nechť mě proud vod nezaplavuje, a ť mě nepohlcuje hloubka, a ť jáma neuzavírá své ústí nade mnou!
16
Odpověz mi, Hospodine, vždyť tvá laskavost je dobr otiv á; otoč se ke mně podle množství svých smilování
17
a kéž před svým nevolníkem nezakrýváš svou tvář, neboť je mi úzko; pospěš, odpověz mi!
18
Přibliž se k mé duši, vykup ji, vzhledem k mým nepřátelům mě osvoboď;
19
ty znáš mou potupu i mé zklamání a mou hanbu; všichni moji protivníci jsou před tebou.
20
Potupa zlomila mé srdce, takže si zoufám; a čekal jsem na projev soustrasti a nebylo ho, a neb na těšitele, a nenašel jsem,
21
nýbrž mi za pokrm dali žluč a při mé žízni mě napájeli octem.
22
Nechť se jejich stůl před jejich tváří stává pastí, a no, léčkou bezstarostným,
23
nechť se jejich oči zatemňují, aby neviděly, a jejich kyčlemi ustavičně klať,
24
vylij na ně své rozhorlení a nechť je dostihuje žár tvého hněvu,
25
nechť se jejich osada stává zpustlou, v jejich stanech nechť není obyvatele,
26
neboť pronásledují, koho ty jsi udeřil, a vyprávějí o bolesti tvých raněných.
27
Vykonej trest za jejich vinu, a ť nevcházejí v tvou spravedlnost,
28
nechť jsou vymazáváni z knihy života, a ť nejsou zapisováni se spravedlivými!
29
Já však jsem usoužený a trpící; tvé vysvobození, Bože, mě může vyzdvihnout;
30
chci Boží jméno velebit písní a zvelebovat ho děkováním;
31
to bude Hospodinu milejší než hovězí dobytče, býk rohatý, kopytnatý;
32
tiší to uvidí, budou se radovat, vyhledávající Boha, a vaše srdce bude ožívat.
33
Ano, Hospodin obrací sluch k nemajetným, aniž opovrhuje svými vězni,
34
nechť ho velebí nebesa i země, moře a vše pohybující se v nich,
35
neboť Bůh bude vysvobozovat Cijjón a budovat města Júdova, i budou tam bydlet a zmocňovat se toho
36
a símě jeho nevolníků to bude dědit a milující jeho jméno v tom budou přebývat.Žalmy 69:1
Žalmy 69:2
Žalmy 69:3
Žalmy 69:4
Žalmy 69:5
Žalmy 69:6
Žalmy 69:7
Žalmy 69:8
Žalmy 69:9
Žalmy 69:10
Žalmy 69:11
Žalmy 69:12
Žalmy 69:13
Žalmy 69:14
Žalmy 69:15
Žalmy 69:16
Žalmy 69:17
Žalmy 69:18
Žalmy 69:19
Žalmy 69:20
Žalmy 69:21
Žalmy 69:22
Žalmy 69:23
Žalmy 69:24
Žalmy 69:25
Žalmy 69:26
Žalmy 69:27
Žalmy 69:28
Žalmy 69:29
Žalmy 69:30
Žalmy 69:31
Žalmy 69:32
Žalmy 69:33
Žalmy 69:34
Žalmy 69:35
Žalmy 69:36


Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150