A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Žalmy 681
(Řediteli hudby, od Dávida. Zpěv s hudebním doprovodem. Píseň.) Bůh povstává, jeho nepřátelé se rozutíkávají, a no, nenávidící ho prchají před jeho tváří.
2
Kéž je odvíváš jako by odvíváním dýmu, jako rozplývání vosku od ohně! Nechť zlovolní od Boží přítomnosti hynou!
3
A le spravedliví se budou radovat, jásat před Boží tváří a v radosti se těšit.
4
Zpívejte Bohu, při hudbě opěvujte jeho jméno, nasypávejte jemu, jezdícímu stepmi jako Jáh - jeho jméno - a veselte se před tváří jeho,
5
Otce sirotků a zastánce vdov, Boha v jeho svatém sídle;
6
Bůh usazuje osamocené do domu, vyvádí vězně v blahobyt, jen vzbouřenci obývají vyprahlou zem.
7
Bože, při tvém vycházení před tváří tvého lidu, při tvém vykračování pouští, - seláh, -
8
se roztřásla země, - ano, nebesa od Boží přítomnosti vykropila, - onen Sínaj, od přítomnosti Boha, Boha Isráélova.
9
Přívalem štědrosti jsi skrápěl, Bože, své dědictví, unavilo-li se, tys je posílil,
10
tvůj houf, ti se v něm usídlili; činil jsi ve své dobrotě přípravy pro sužovaného, Bože!
11
Pán pronáší VÝROK, nositelek dobré zvěsti je početný zástup.
12
Králové vojsk utíkají, utíkají, a paní domu rozděluje lup.
13
Což budete uléhat mezi ohradami? Křídla holubice pokryté stříbrem, a no, její perutě v žlutavém zlatě!
14
Když v ní Všemocný rozehnal krále, bylo na Calmónu sněhobílo.
15
Boží hora je hora Bášánu, hora mnoha vrcholů, hora Bášánu;
16
nač závidíte, vy hory mnoha vrcholů, hoře, již si Bůh přeje k svému bydlení? Ano, Hospodin tam bude navždy přebývat.
17
Božích vozů je mnoho myriád mnohotisícnásobně, mezi nimi Pán - Sínaj v svatyni.
18
Vystoupil jsi na výsost, zajal jsi zajatce, přijal jsi dary v člověku, ba i vzbouřence k přebývání Jáha, Boha.
19
Budiž veleben Pán den co den! Za nás si nakládá, BŮH naší záchrany. Seláh.
20
BŮH je nám BOHEM mnohostranné záchrany a u Hospodina, Pána, jsou východiska ze smrti.
21
Ano, Hospodin bude drtit hlavu svých nepřátel, vlasaté témě chodícího si v svých proviněních.
22
Pán řekl: Chci zpět přivést z Bášánu, zpět přivést z hloubek moře,
23
aby se tvá noha koupala v krvi, jazyk tvých psů ať z ní od nepřátel něco má.
24
Uviděli tvé průvody, Bože, průvody mého Boha, mého Krále, v svatyni.
25
Napřed šli pěvci, potom hudebníci vprostřed bubnujících mladic:
26
V sejitích velebte Boha, Pána, vy ze zřídla Isráélova!
27
Tam to Benjámín, nejmladší, vládnoucí jim, vůdcové Júdovi, jejich sbor, vůdcové Zevulúnovi, vůdcové Naftálího.
28
Tvůj Bůh ti opatřil sílu; posilni, Bože, to, co jsi pro nás způsobil!
29
Pro tvůj chrám nad Jerúsalémem ti budou králové přinášet dary.
30
Okřikni zvíře z rákosí, sběř silných mezi bujnými z národností, dávajícího se rozšlapat za pruty stříbra; kéž rozptýlí národnosti, jež oblibují seče.
31
Budou přicházet velmožové z Egypta, Kúš bude své ruce spěšně vztahovat k Bohu;
32
království země, zpívejte Bohu, při hudbě zpívejte Bohu, seláh,
33
jezdícímu v nebesích, nebesích pradávna - hle, vy dává svůj hlas, hlas síly!
34
Přiznávejte Bohu sílu, nad Isráélem jeho vznešenost a jeho sílu v oblacích,
35
hoden jsi úcty, Bože, ze svých svatyní; BŮH Isráélův, on dává sílu a plnost moci svému lidu. Budiž veleben Bůh!Žalmy 68:1

Žalmy 68:2

Žalmy 68:3

Žalmy 68:4

Žalmy 68:5

Žalmy 68:6

Žalmy 68:7

Žalmy 68:8

Žalmy 68:9

Žalmy 68:10

Žalmy 68:11

Žalmy 68:12

Žalmy 68:13

Žalmy 68:14

Žalmy 68:15

Žalmy 68:16

Žalmy 68:17

Žalmy 68:18

Žalmy 68:19

Žalmy 68:20

Žalmy 68:21

Žalmy 68:22

Žalmy 68:23

Žalmy 68:24

Žalmy 68:25

Žalmy 68:26

Žalmy 68:27

Žalmy 68:28

Žalmy 68:29

Žalmy 68:30

Žalmy 68:31

Žalmy 68:32

Žalmy 68:33

Žalmy 68:34

Žalmy 68:35Žalmy 1 / Žal 1

Žalmy 2 / Žal 2

Žalmy 3 / Žal 3

Žalmy 4 / Žal 4

Žalmy 5 / Žal 5

Žalmy 6 / Žal 6

Žalmy 7 / Žal 7

Žalmy 8 / Žal 8

Žalmy 9 / Žal 9

Žalmy 10 / Žal 10

Žalmy 11 / Žal 11

Žalmy 12 / Žal 12

Žalmy 13 / Žal 13

Žalmy 14 / Žal 14

Žalmy 15 / Žal 15

Žalmy 16 / Žal 16

Žalmy 17 / Žal 17

Žalmy 18 / Žal 18

Žalmy 19 / Žal 19

Žalmy 20 / Žal 20

Žalmy 21 / Žal 21

Žalmy 22 / Žal 22

Žalmy 23 / Žal 23

Žalmy 24 / Žal 24

Žalmy 25 / Žal 25

Žalmy 26 / Žal 26

Žalmy 27 / Žal 27

Žalmy 28 / Žal 28

Žalmy 29 / Žal 29

Žalmy 30 / Žal 30

Žalmy 31 / Žal 31

Žalmy 32 / Žal 32

Žalmy 33 / Žal 33

Žalmy 34 / Žal 34

Žalmy 35 / Žal 35

Žalmy 36 / Žal 36

Žalmy 37 / Žal 37

Žalmy 38 / Žal 38

Žalmy 39 / Žal 39

Žalmy 40 / Žal 40

Žalmy 41 / Žal 41

Žalmy 42 / Žal 42

Žalmy 43 / Žal 43

Žalmy 44 / Žal 44

Žalmy 45 / Žal 45

Žalmy 46 / Žal 46

Žalmy 47 / Žal 47

Žalmy 48 / Žal 48

Žalmy 49 / Žal 49

Žalmy 50 / Žal 50

Žalmy 51 / Žal 51

Žalmy 52 / Žal 52

Žalmy 53 / Žal 53

Žalmy 54 / Žal 54

Žalmy 55 / Žal 55

Žalmy 56 / Žal 56

Žalmy 57 / Žal 57

Žalmy 58 / Žal 58

Žalmy 59 / Žal 59

Žalmy 60 / Žal 60

Žalmy 61 / Žal 61

Žalmy 62 / Žal 62

Žalmy 63 / Žal 63

Žalmy 64 / Žal 64

Žalmy 65 / Žal 65

Žalmy 66 / Žal 66

Žalmy 67 / Žal 67

Žalmy 68 / Žal 68

Žalmy 69 / Žal 69

Žalmy 70 / Žal 70

Žalmy 71 / Žal 71

Žalmy 72 / Žal 72

Žalmy 73 / Žal 73

Žalmy 74 / Žal 74

Žalmy 75 / Žal 75

Žalmy 76 / Žal 76

Žalmy 77 / Žal 77

Žalmy 78 / Žal 78

Žalmy 79 / Žal 79

Žalmy 80 / Žal 80

Žalmy 81 / Žal 81

Žalmy 82 / Žal 82

Žalmy 83 / Žal 83

Žalmy 84 / Žal 84

Žalmy 85 / Žal 85

Žalmy 86 / Žal 86

Žalmy 87 / Žal 87

Žalmy 88 / Žal 88

Žalmy 89 / Žal 89

Žalmy 90 / Žal 90

Žalmy 91 / Žal 91

Žalmy 92 / Žal 92

Žalmy 93 / Žal 93

Žalmy 94 / Žal 94

Žalmy 95 / Žal 95

Žalmy 96 / Žal 96

Žalmy 97 / Žal 97

Žalmy 98 / Žal 98

Žalmy 99 / Žal 99

Žalmy 100 / Žal 100

Žalmy 101 / Žal 101

Žalmy 102 / Žal 102

Žalmy 103 / Žal 103

Žalmy 104 / Žal 104

Žalmy 105 / Žal 105

Žalmy 106 / Žal 106

Žalmy 107 / Žal 107

Žalmy 108 / Žal 108

Žalmy 109 / Žal 109

Žalmy 110 / Žal 110

Žalmy 111 / Žal 111

Žalmy 112 / Žal 112

Žalmy 113 / Žal 113

Žalmy 114 / Žal 114

Žalmy 115 / Žal 115

Žalmy 116 / Žal 116

Žalmy 117 / Žal 117

Žalmy 118 / Žal 118

Žalmy 119 / Žal 119

Žalmy 120 / Žal 120

Žalmy 121 / Žal 121

Žalmy 122 / Žal 122

Žalmy 123 / Žal 123

Žalmy 124 / Žal 124

Žalmy 125 / Žal 125

Žalmy 126 / Žal 126

Žalmy 127 / Žal 127

Žalmy 128 / Žal 128

Žalmy 129 / Žal 129

Žalmy 130 / Žal 130

Žalmy 131 / Žal 131

Žalmy 132 / Žal 132

Žalmy 133 / Žal 133

Žalmy 134 / Žal 134

Žalmy 135 / Žal 135

Žalmy 136 / Žal 136

Žalmy 137 / Žal 137

Žalmy 138 / Žal 138

Žalmy 139 / Žal 139

Žalmy 140 / Žal 140

Žalmy 141 / Žal 141

Žalmy 142 / Žal 142

Žalmy 143 / Žal 143

Žalmy 144 / Žal 144

Žalmy 145 / Žal 145

Žalmy 146 / Žal 146

Žalmy 147 / Žal 147

Žalmy 148 / Žal 148

Žalmy 149 / Žal 149

Žalmy 150 / Žal 150