A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Žalmy 371
( Od Dávida.) ( Álef ) Nechť se nerozpaluješ proti pachatelům zla, nechť nežárlíš na dopouštějící se bezpráví,
2
vždyť se chvatem budou jako tráva kosit a jako zeleň mladého porostu budou vadnout.
3
( Béth ) Důvěřuj v Hospodina a čiň dobro; obývej zem a pas se na věrnosti
4
a nacházej svou slast na Hospodinu, i bude ti dávat přání tvého srdce;
5
( Gímel ) uval svou cestu na Hospodina a se svou důvěrou se obracej na něho, a on bude jednat
6
a tvou spravedlnost vyjeví jako světlo, tvé právo jako poledne.
7
( Dáleth ) Buď tiše vůči Hospodinu a úzkostlivě na něho čekej, nechť se nerozpaluješ proti úspěšně konajícímu svou cestu, proti komukoli strojícímu úklady;
8
( Hé ) upusť od hněvu a zanechej popuzení, nechť se nerozpaluješ jen k zlu,
9
vždyť pachatelé zla se budou vytínat, a le očekávající Hospodina, ti budou vlastnit zem.
10
( Váu ) A no, ještě málo a zlovolného nebude; a no, budeš upírat svou pozornost na jeho místo a nebude ho,
11
a zem budou vlastnit tiší, i budou nacházet svou slast na hojnosti pokoje.
12
( Zajin ) Zlovolný ukládá o spravedlivého a skřípe proti němu svými zuby;
13
Pán se nad ním směje, neboť vidí, že přichází jeho den.
14
( Chéth ) Zlovolní vytasili meč a napjali luk k porážení sužovaného a nemajetného, k zabíjení těch, jichž cesta je přímá;
15
jejich meč e budou vnikat v jejich srdce a jejich luky se budou lámat.
16
( Téth ) Trocha patřící spravedlivému je lepší než nadbytek mnohých zlovolných,
17
neboť paže zlovolných se budou lámat, a le spravedlivé Hospodin podpírá.
18
( Jód ) Hospodin zná dni bezúhonných a jejich dědictví potrvá navždy;
19
nebudou zklamáváni v zlý čas a v dnech hladu budou nasycováni,
20
( Káf ) zatímco zlovolní budou hynout a nepřátelé Hospodinovi budou jako cennost jehňat; zajdou v kouři, zajdou!
21
( Lámed ) Zlovolný vypůjčuje, aniž splácí, a le spravedlivý se smilovává a roz dává,
22
neboť jím požehnaní budou vlastnit zem, a le jím zlořečení se budou vytínat.
23
( Mém ) Od Hospodina jsou upevňovány kroky muže, jehož cestu oblibuje;
24
jestliže padá, nezůstává natažen ležet, neboť Hospodin podpírá jeho ruku.
25
( Nún ) Býval jsem mlád i zestárl jsem a neviděl jsem spravedlivého opuštěného nebo jeho símě vyžebrávající chléb;
26
po celý den se smilovává a půjčuje a jeho símě je k požehnání.
27
( Sámech ) Odstup od zla a čiň dobro a zůstaň navždy,
28
neboť Hospodin miluje právo a neopouští svých zbožných, navždy budou zachováni, a le símě zlovolných se bude vytínat;
29
spravedliví budou vlastnit zem a navěky na ní sídlit.
30
( Pé ) Ústa spravedlivého pronášejí moudrost a jeho jazyk vyslovuje právo,
31
zákon Hospodinův je v jeho srdci, z jeho kročejí se žádná nesmeká.
32
( Cádé ) Zlovolný číhá na spravedlivého a usiluje o jeho usmrcení;
33
Hospodin ho neponechává v jeho ruce, aniž ho dopouští obvinit, kdyby byl souzen.
34
( Kóf ) Čekej na Hospodina a dbej jeho cesty a bude tě moci vyvýšit k ujmutí země za vlastnictví; na vytínání zlovolných budeš hledět.
35
( Réš ) Viděl jsem zlovolného, hrůzovládce, a rozrůstajícího se jako nepřesazený zelený strom,
36
a le pominul a hle, nebylo ho; a nahledal jsem se ho, a le nenašel se.
37
( Šín ) Všímej si bezúhonného a pozoruj upřímného, neboť muž pokoje má budoucnost,
38
a le přestupující budou vespolek zničeni, potomstvo zlovolných bude vyťato.
39
A le záchrana spravedlivých je od Hospodina, jejich útočiště v čas úzkosti;
40
a no, Hospodin jim pomáhá a dává jim uniknout - dává jim uniknout před zlovolnými, neboť na něho spoléhají.Žalmy 37:1

Žalmy 37:2

Žalmy 37:3

Žalmy 37:4

Žalmy 37:5

Žalmy 37:6

Žalmy 37:7

Žalmy 37:8

Žalmy 37:9

Žalmy 37:10

Žalmy 37:11

Žalmy 37:12

Žalmy 37:13

Žalmy 37:14

Žalmy 37:15

Žalmy 37:16

Žalmy 37:17

Žalmy 37:18

Žalmy 37:19

Žalmy 37:20

Žalmy 37:21

Žalmy 37:22

Žalmy 37:23

Žalmy 37:24

Žalmy 37:25

Žalmy 37:26

Žalmy 37:27

Žalmy 37:28

Žalmy 37:29

Žalmy 37:30

Žalmy 37:31

Žalmy 37:32

Žalmy 37:33

Žalmy 37:34

Žalmy 37:35

Žalmy 37:36

Žalmy 37:37

Žalmy 37:38

Žalmy 37:39

Žalmy 37:40Žalmy 1 / Žal 1

Žalmy 2 / Žal 2

Žalmy 3 / Žal 3

Žalmy 4 / Žal 4

Žalmy 5 / Žal 5

Žalmy 6 / Žal 6

Žalmy 7 / Žal 7

Žalmy 8 / Žal 8

Žalmy 9 / Žal 9

Žalmy 10 / Žal 10

Žalmy 11 / Žal 11

Žalmy 12 / Žal 12

Žalmy 13 / Žal 13

Žalmy 14 / Žal 14

Žalmy 15 / Žal 15

Žalmy 16 / Žal 16

Žalmy 17 / Žal 17

Žalmy 18 / Žal 18

Žalmy 19 / Žal 19

Žalmy 20 / Žal 20

Žalmy 21 / Žal 21

Žalmy 22 / Žal 22

Žalmy 23 / Žal 23

Žalmy 24 / Žal 24

Žalmy 25 / Žal 25

Žalmy 26 / Žal 26

Žalmy 27 / Žal 27

Žalmy 28 / Žal 28

Žalmy 29 / Žal 29

Žalmy 30 / Žal 30

Žalmy 31 / Žal 31

Žalmy 32 / Žal 32

Žalmy 33 / Žal 33

Žalmy 34 / Žal 34

Žalmy 35 / Žal 35

Žalmy 36 / Žal 36

Žalmy 37 / Žal 37

Žalmy 38 / Žal 38

Žalmy 39 / Žal 39

Žalmy 40 / Žal 40

Žalmy 41 / Žal 41

Žalmy 42 / Žal 42

Žalmy 43 / Žal 43

Žalmy 44 / Žal 44

Žalmy 45 / Žal 45

Žalmy 46 / Žal 46

Žalmy 47 / Žal 47

Žalmy 48 / Žal 48

Žalmy 49 / Žal 49

Žalmy 50 / Žal 50

Žalmy 51 / Žal 51

Žalmy 52 / Žal 52

Žalmy 53 / Žal 53

Žalmy 54 / Žal 54

Žalmy 55 / Žal 55

Žalmy 56 / Žal 56

Žalmy 57 / Žal 57

Žalmy 58 / Žal 58

Žalmy 59 / Žal 59

Žalmy 60 / Žal 60

Žalmy 61 / Žal 61

Žalmy 62 / Žal 62

Žalmy 63 / Žal 63

Žalmy 64 / Žal 64

Žalmy 65 / Žal 65

Žalmy 66 / Žal 66

Žalmy 67 / Žal 67

Žalmy 68 / Žal 68

Žalmy 69 / Žal 69

Žalmy 70 / Žal 70

Žalmy 71 / Žal 71

Žalmy 72 / Žal 72

Žalmy 73 / Žal 73

Žalmy 74 / Žal 74

Žalmy 75 / Žal 75

Žalmy 76 / Žal 76

Žalmy 77 / Žal 77

Žalmy 78 / Žal 78

Žalmy 79 / Žal 79

Žalmy 80 / Žal 80

Žalmy 81 / Žal 81

Žalmy 82 / Žal 82

Žalmy 83 / Žal 83

Žalmy 84 / Žal 84

Žalmy 85 / Žal 85

Žalmy 86 / Žal 86

Žalmy 87 / Žal 87

Žalmy 88 / Žal 88

Žalmy 89 / Žal 89

Žalmy 90 / Žal 90

Žalmy 91 / Žal 91

Žalmy 92 / Žal 92

Žalmy 93 / Žal 93

Žalmy 94 / Žal 94

Žalmy 95 / Žal 95

Žalmy 96 / Žal 96

Žalmy 97 / Žal 97

Žalmy 98 / Žal 98

Žalmy 99 / Žal 99

Žalmy 100 / Žal 100

Žalmy 101 / Žal 101

Žalmy 102 / Žal 102

Žalmy 103 / Žal 103

Žalmy 104 / Žal 104

Žalmy 105 / Žal 105

Žalmy 106 / Žal 106

Žalmy 107 / Žal 107

Žalmy 108 / Žal 108

Žalmy 109 / Žal 109

Žalmy 110 / Žal 110

Žalmy 111 / Žal 111

Žalmy 112 / Žal 112

Žalmy 113 / Žal 113

Žalmy 114 / Žal 114

Žalmy 115 / Žal 115

Žalmy 116 / Žal 116

Žalmy 117 / Žal 117

Žalmy 118 / Žal 118

Žalmy 119 / Žal 119

Žalmy 120 / Žal 120

Žalmy 121 / Žal 121

Žalmy 122 / Žal 122

Žalmy 123 / Žal 123

Žalmy 124 / Žal 124

Žalmy 125 / Žal 125

Žalmy 126 / Žal 126

Žalmy 127 / Žal 127

Žalmy 128 / Žal 128

Žalmy 129 / Žal 129

Žalmy 130 / Žal 130

Žalmy 131 / Žal 131

Žalmy 132 / Žal 132

Žalmy 133 / Žal 133

Žalmy 134 / Žal 134

Žalmy 135 / Žal 135

Žalmy 136 / Žal 136

Žalmy 137 / Žal 137

Žalmy 138 / Žal 138

Žalmy 139 / Žal 139

Žalmy 140 / Žal 140

Žalmy 141 / Žal 141

Žalmy 142 / Žal 142

Žalmy 143 / Žal 143

Žalmy 144 / Žal 144

Žalmy 145 / Žal 145

Žalmy 146 / Žal 146

Žalmy 147 / Žal 147

Žalmy 148 / Žal 148

Žalmy 149 / Žal 149

Žalmy 150 / Žal 150