A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Žalmy 311
(Řediteli hudby. Zpěv s hudebním doprovodem od Dávida.) Na tebe, Hospodine, spoléhám, kéž nejsem nikdy zklamáván; zachraňuj mě ve své spravedlnosti,
2
nakloň své ucho ke mně, chvatem mě vyprosť, buď mi skálou útočiště, domem hradeb k mému vysvobození,
3
vždyť mé skalisko a má pevnost jsi ty; kéž mě tedy vzhledem k svému jménu vodíš a řídíš mě,
4
vyvádíš mě z té sítě, již mi zatajili, neboť ty jsi mé útočiště,
5
ve tvou ruku svěřuji svého ducha. Osvobodil jsi mě, Hospodine, věrný BOŽE;
6
nenávidím ctitele klamných nicotností, a no, já se se svou důvěrou obracím k Hospodinu;
7
budu jásat a radovat se ve tvé laskavosti, že jsi uviděl mé soužení, projevil jsi starost o úzkosti mé duše
8
a nevydal jsi mě v ruku nepřítele; mé nohy jsi postavil na prostrannost.
9
Buď mi milostiv, Hospodine, neboť je mi úzko, žalem zchřadlo mé oko, má duše i mé tělo,
10
ano, můj život zaniká v zármutku a má léta ve vzdychání, mou nepravostí poklesla má síla a zchřadly mé kosti;
11
pro všechny své utiskovatele jsem se stal náramnou potupou i svým sousedům a postrachem svým známým; ti, kdo mě na ulici vidí, utíkají přede mnou.
12
Zapomenutím jsem vymizel z mysli jako mrtvý, stal jsem se jako by zničenou nádobou,
13
neboť slýchám šuškání mnohých - strach ze všech stran při jejich umlouvání spolu proti mně; zamýšlejí ode jmout mé žití.
14
Já však jsem svou důvěru vložil na tebe, Hospodine; říkám: Můj Bůh jsi ty.
15
Mé časy jsou v tvé ruce; vyprosť mě z ruky mých nepřátel a od mých pronásledovatelů,
16
rozjasni svou tvář nad svým nevolníkem, vysvoboď mě ve své laskavosti!
17
Hospodine, nechť nejsem zklamáván, když jsem se tě dovolával; zlovolní se musejí zklamat, umlknout - do šeólu!
18
Oněmět musejí lživé rty, jež v pýše a pohrdání vyslovují drzost proti spravedlivému.
19
Jak veliká je tvá dobrota, již jsi zachoval pro své ctitele, uskutečnil vůči spoléhajícím na tebe před dětmi lidí!
20
Skrýváš je v skrýši své přítomnosti před úklady člověka, uchraňuješ je v útulku před vádou jazyků.
21
Budiž veleben Hospodin, neboť vůči mně zázračně projevil svou laskavost v opevněném městě.
22
A já jsem ve svém rozechvění řekl: Jsem odříznut zpřed tvých očí; přece však jsi uslyšel hlas mého úpění při mém křiku o pomoc k tobě.
23
Milujte Hospodina, všichni jeho zbožní; Hospodin ochraňuje věrné a vrchovatě splácí projevujícímu pýchu.
24
Buďte silní a kéž odvážným činí vaše srdce, všichni, již doufáte v Hospodina!Žalmy 31:1

Žalmy 31:2

Žalmy 31:3

Žalmy 31:4

Žalmy 31:5

Žalmy 31:6

Žalmy 31:7

Žalmy 31:8

Žalmy 31:9

Žalmy 31:10

Žalmy 31:11

Žalmy 31:12

Žalmy 31:13

Žalmy 31:14

Žalmy 31:15

Žalmy 31:16

Žalmy 31:17

Žalmy 31:18

Žalmy 31:19

Žalmy 31:20

Žalmy 31:21

Žalmy 31:22

Žalmy 31:23

Žalmy 31:24Žalmy 1 / Žal 1

Žalmy 2 / Žal 2

Žalmy 3 / Žal 3

Žalmy 4 / Žal 4

Žalmy 5 / Žal 5

Žalmy 6 / Žal 6

Žalmy 7 / Žal 7

Žalmy 8 / Žal 8

Žalmy 9 / Žal 9

Žalmy 10 / Žal 10

Žalmy 11 / Žal 11

Žalmy 12 / Žal 12

Žalmy 13 / Žal 13

Žalmy 14 / Žal 14

Žalmy 15 / Žal 15

Žalmy 16 / Žal 16

Žalmy 17 / Žal 17

Žalmy 18 / Žal 18

Žalmy 19 / Žal 19

Žalmy 20 / Žal 20

Žalmy 21 / Žal 21

Žalmy 22 / Žal 22

Žalmy 23 / Žal 23

Žalmy 24 / Žal 24

Žalmy 25 / Žal 25

Žalmy 26 / Žal 26

Žalmy 27 / Žal 27

Žalmy 28 / Žal 28

Žalmy 29 / Žal 29

Žalmy 30 / Žal 30

Žalmy 31 / Žal 31

Žalmy 32 / Žal 32

Žalmy 33 / Žal 33

Žalmy 34 / Žal 34

Žalmy 35 / Žal 35

Žalmy 36 / Žal 36

Žalmy 37 / Žal 37

Žalmy 38 / Žal 38

Žalmy 39 / Žal 39

Žalmy 40 / Žal 40

Žalmy 41 / Žal 41

Žalmy 42 / Žal 42

Žalmy 43 / Žal 43

Žalmy 44 / Žal 44

Žalmy 45 / Žal 45

Žalmy 46 / Žal 46

Žalmy 47 / Žal 47

Žalmy 48 / Žal 48

Žalmy 49 / Žal 49

Žalmy 50 / Žal 50

Žalmy 51 / Žal 51

Žalmy 52 / Žal 52

Žalmy 53 / Žal 53

Žalmy 54 / Žal 54

Žalmy 55 / Žal 55

Žalmy 56 / Žal 56

Žalmy 57 / Žal 57

Žalmy 58 / Žal 58

Žalmy 59 / Žal 59

Žalmy 60 / Žal 60

Žalmy 61 / Žal 61

Žalmy 62 / Žal 62

Žalmy 63 / Žal 63

Žalmy 64 / Žal 64

Žalmy 65 / Žal 65

Žalmy 66 / Žal 66

Žalmy 67 / Žal 67

Žalmy 68 / Žal 68

Žalmy 69 / Žal 69

Žalmy 70 / Žal 70

Žalmy 71 / Žal 71

Žalmy 72 / Žal 72

Žalmy 73 / Žal 73

Žalmy 74 / Žal 74

Žalmy 75 / Žal 75

Žalmy 76 / Žal 76

Žalmy 77 / Žal 77

Žalmy 78 / Žal 78

Žalmy 79 / Žal 79

Žalmy 80 / Žal 80

Žalmy 81 / Žal 81

Žalmy 82 / Žal 82

Žalmy 83 / Žal 83

Žalmy 84 / Žal 84

Žalmy 85 / Žal 85

Žalmy 86 / Žal 86

Žalmy 87 / Žal 87

Žalmy 88 / Žal 88

Žalmy 89 / Žal 89

Žalmy 90 / Žal 90

Žalmy 91 / Žal 91

Žalmy 92 / Žal 92

Žalmy 93 / Žal 93

Žalmy 94 / Žal 94

Žalmy 95 / Žal 95

Žalmy 96 / Žal 96

Žalmy 97 / Žal 97

Žalmy 98 / Žal 98

Žalmy 99 / Žal 99

Žalmy 100 / Žal 100

Žalmy 101 / Žal 101

Žalmy 102 / Žal 102

Žalmy 103 / Žal 103

Žalmy 104 / Žal 104

Žalmy 105 / Žal 105

Žalmy 106 / Žal 106

Žalmy 107 / Žal 107

Žalmy 108 / Žal 108

Žalmy 109 / Žal 109

Žalmy 110 / Žal 110

Žalmy 111 / Žal 111

Žalmy 112 / Žal 112

Žalmy 113 / Žal 113

Žalmy 114 / Žal 114

Žalmy 115 / Žal 115

Žalmy 116 / Žal 116

Žalmy 117 / Žal 117

Žalmy 118 / Žal 118

Žalmy 119 / Žal 119

Žalmy 120 / Žal 120

Žalmy 121 / Žal 121

Žalmy 122 / Žal 122

Žalmy 123 / Žal 123

Žalmy 124 / Žal 124

Žalmy 125 / Žal 125

Žalmy 126 / Žal 126

Žalmy 127 / Žal 127

Žalmy 128 / Žal 128

Žalmy 129 / Žal 129

Žalmy 130 / Žal 130

Žalmy 131 / Žal 131

Žalmy 132 / Žal 132

Žalmy 133 / Žal 133

Žalmy 134 / Žal 134

Žalmy 135 / Žal 135

Žalmy 136 / Žal 136

Žalmy 137 / Žal 137

Žalmy 138 / Žal 138

Žalmy 139 / Žal 139

Žalmy 140 / Žal 140

Žalmy 141 / Žal 141

Žalmy 142 / Žal 142

Žalmy 143 / Žal 143

Žalmy 144 / Žal 144

Žalmy 145 / Žal 145

Žalmy 146 / Žal 146

Žalmy 147 / Žal 147

Žalmy 148 / Žal 148

Žalmy 149 / Žal 149

Žalmy 150 / Žal 150