A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Žalmy 221
(Řediteli hudby; na Ajjéleth-haššachar. Zpěv s hudebním doprovodem od Dávida.) Můj BOŽE, můj BOŽE, nač jsi mě opustil? Daleko od mého vysvobození jsou slova mého křiku!
2
Můj Bože, volám za dne a neodpovídáš, a v noci, a není pro mne utišení;
3
a ty jsi svatý, obývající chvalozpěvy Isráélovy,
4
v tebe důvěřovali naši otcové, důvěřovali a zachraňoval jsi je,
5
když k tobě křičeli, vyvázli, důvěřovali v tebe a nezklamali se.
6
A le já jsem červ a ne muž, potupa člověka a opovržený lidem;
7
všichni vidoucí mě se mi vysmívají, potrhávají rty, potřásají hlavou:
8
Uval to na Hospodina! Nechť ho zachraňuje, nechť ho vyprošťuje, vždyť má v něm zalíbení!
9
Ty však jsi mě vyňal z lůna, uvedl mě v bezpečí na prsou mé matky,
10
na tebe jsem uvržen od dělohy, od lůna mé matky jsi ty mým BOHEM;
11
kéž se ode mne nevzdaluješ, vždyť je úzkost blízká, neboť pomocníka není.
12
Obklopili mě četní býkové, silní z Bášánu mě obklíčili,
13
rozevřeli na mne svá ústa jako lev dravě uchvacující a řvoucí.
14
Jako voda jsem rozlit a všechny mé kosti se rozestoupily, mé srdce se stalo jako by voskem, rozplynulo se vprostřed mých útrob,
15
má síla vyschla jako střepina a můj jazyk je přilepen na mé patro; a no, vsazuješ mě do prachu smrti.
16
Vždyť mě obklopili psi, vůkol mne se položilo srocení pachatelů zla, prokláli mé ruce a mé nohy.
17
Mohl bych sčíst všechny své kosti; oni pozorují, kochají se pohledem na mne,
18
rozdělují si má roucha a o mé oblečení vrhají los.
19
Ty však, Hospodine, kéž nejsi daleko, má sílo, pospěš k pomoci mně,
20
vyprosť mou duši od meče, mou opuštěnou, z tlapy psa,
21
vysvoboď mě z tlamy lva, od rohů rémím! - Odpověděl jsi mi!
22
Budu svým bratrům vyprávět o tvém jménu, vprostřed sejití tě budu velebit:
23
Ctitelé Hospodina, velebte ho, oslavujte ho, všechno símě Jákóbovo, a no, mějte před ním bázeň, všechno símě Isráélovo!
24
Vždyť on neopovrhl, aniž se štítil sužování sužovaného, aniž před ním skryl svou tvář, nýbrž při jeho křiku k němu o pomoc vy slyšel.
25
Můj chvalozpěv v četném sejití bude od tebe, před tvými ctiteli budu plnit své sliby;
26
tiší budou jíst a sytit se, vyhledávající Hospodina ho budou velebit, jejich srdce bude do věčnosti žít.
27
Rozpomínat se a k Hospodinu se obracet budou všechny končiny země a všechny čeledi národů se budou klanět tvé tváři,
28
neboť kralování a vláda mezi národy patří Hospodinu.
29
Jídat a klanět se budou všichni tuční země, před tvou tváří se budou shýbat všichni sestupující v prach a ten, jeho ž duše nezůstala naživu.
30
Símě, ti mu budou sloužit, o Pánu se bude vyprávět pokolení
31
těch, kdo budou přicházet; ti budou jeho spravedlnost hlásat lidu, jenž se má narodit, že ji uskutečnil.Žalmy 22:1

Žalmy 22:2

Žalmy 22:3

Žalmy 22:4

Žalmy 22:5

Žalmy 22:6

Žalmy 22:7

Žalmy 22:8

Žalmy 22:9

Žalmy 22:10

Žalmy 22:11

Žalmy 22:12

Žalmy 22:13

Žalmy 22:14

Žalmy 22:15

Žalmy 22:16

Žalmy 22:17

Žalmy 22:18

Žalmy 22:19

Žalmy 22:20

Žalmy 22:21

Žalmy 22:22

Žalmy 22:23

Žalmy 22:24

Žalmy 22:25

Žalmy 22:26

Žalmy 22:27

Žalmy 22:28

Žalmy 22:29

Žalmy 22:30

Žalmy 22:31Žalmy 1 / Žal 1

Žalmy 2 / Žal 2

Žalmy 3 / Žal 3

Žalmy 4 / Žal 4

Žalmy 5 / Žal 5

Žalmy 6 / Žal 6

Žalmy 7 / Žal 7

Žalmy 8 / Žal 8

Žalmy 9 / Žal 9

Žalmy 10 / Žal 10

Žalmy 11 / Žal 11

Žalmy 12 / Žal 12

Žalmy 13 / Žal 13

Žalmy 14 / Žal 14

Žalmy 15 / Žal 15

Žalmy 16 / Žal 16

Žalmy 17 / Žal 17

Žalmy 18 / Žal 18

Žalmy 19 / Žal 19

Žalmy 20 / Žal 20

Žalmy 21 / Žal 21

Žalmy 22 / Žal 22

Žalmy 23 / Žal 23

Žalmy 24 / Žal 24

Žalmy 25 / Žal 25

Žalmy 26 / Žal 26

Žalmy 27 / Žal 27

Žalmy 28 / Žal 28

Žalmy 29 / Žal 29

Žalmy 30 / Žal 30

Žalmy 31 / Žal 31

Žalmy 32 / Žal 32

Žalmy 33 / Žal 33

Žalmy 34 / Žal 34

Žalmy 35 / Žal 35

Žalmy 36 / Žal 36

Žalmy 37 / Žal 37

Žalmy 38 / Žal 38

Žalmy 39 / Žal 39

Žalmy 40 / Žal 40

Žalmy 41 / Žal 41

Žalmy 42 / Žal 42

Žalmy 43 / Žal 43

Žalmy 44 / Žal 44

Žalmy 45 / Žal 45

Žalmy 46 / Žal 46

Žalmy 47 / Žal 47

Žalmy 48 / Žal 48

Žalmy 49 / Žal 49

Žalmy 50 / Žal 50

Žalmy 51 / Žal 51

Žalmy 52 / Žal 52

Žalmy 53 / Žal 53

Žalmy 54 / Žal 54

Žalmy 55 / Žal 55

Žalmy 56 / Žal 56

Žalmy 57 / Žal 57

Žalmy 58 / Žal 58

Žalmy 59 / Žal 59

Žalmy 60 / Žal 60

Žalmy 61 / Žal 61

Žalmy 62 / Žal 62

Žalmy 63 / Žal 63

Žalmy 64 / Žal 64

Žalmy 65 / Žal 65

Žalmy 66 / Žal 66

Žalmy 67 / Žal 67

Žalmy 68 / Žal 68

Žalmy 69 / Žal 69

Žalmy 70 / Žal 70

Žalmy 71 / Žal 71

Žalmy 72 / Žal 72

Žalmy 73 / Žal 73

Žalmy 74 / Žal 74

Žalmy 75 / Žal 75

Žalmy 76 / Žal 76

Žalmy 77 / Žal 77

Žalmy 78 / Žal 78

Žalmy 79 / Žal 79

Žalmy 80 / Žal 80

Žalmy 81 / Žal 81

Žalmy 82 / Žal 82

Žalmy 83 / Žal 83

Žalmy 84 / Žal 84

Žalmy 85 / Žal 85

Žalmy 86 / Žal 86

Žalmy 87 / Žal 87

Žalmy 88 / Žal 88

Žalmy 89 / Žal 89

Žalmy 90 / Žal 90

Žalmy 91 / Žal 91

Žalmy 92 / Žal 92

Žalmy 93 / Žal 93

Žalmy 94 / Žal 94

Žalmy 95 / Žal 95

Žalmy 96 / Žal 96

Žalmy 97 / Žal 97

Žalmy 98 / Žal 98

Žalmy 99 / Žal 99

Žalmy 100 / Žal 100

Žalmy 101 / Žal 101

Žalmy 102 / Žal 102

Žalmy 103 / Žal 103

Žalmy 104 / Žal 104

Žalmy 105 / Žal 105

Žalmy 106 / Žal 106

Žalmy 107 / Žal 107

Žalmy 108 / Žal 108

Žalmy 109 / Žal 109

Žalmy 110 / Žal 110

Žalmy 111 / Žal 111

Žalmy 112 / Žal 112

Žalmy 113 / Žal 113

Žalmy 114 / Žal 114

Žalmy 115 / Žal 115

Žalmy 116 / Žal 116

Žalmy 117 / Žal 117

Žalmy 118 / Žal 118

Žalmy 119 / Žal 119

Žalmy 120 / Žal 120

Žalmy 121 / Žal 121

Žalmy 122 / Žal 122

Žalmy 123 / Žal 123

Žalmy 124 / Žal 124

Žalmy 125 / Žal 125

Žalmy 126 / Žal 126

Žalmy 127 / Žal 127

Žalmy 128 / Žal 128

Žalmy 129 / Žal 129

Žalmy 130 / Žal 130

Žalmy 131 / Žal 131

Žalmy 132 / Žal 132

Žalmy 133 / Žal 133

Žalmy 134 / Žal 134

Žalmy 135 / Žal 135

Žalmy 136 / Žal 136

Žalmy 137 / Žal 137

Žalmy 138 / Žal 138

Žalmy 139 / Žal 139

Žalmy 140 / Žal 140

Žalmy 141 / Žal 141

Žalmy 142 / Žal 142

Žalmy 143 / Žal 143

Žalmy 144 / Žal 144

Žalmy 145 / Žal 145

Žalmy 146 / Žal 146

Žalmy 147 / Žal 147

Žalmy 148 / Žal 148

Žalmy 149 / Žal 149

Žalmy 150 / Žal 150