A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Žalmy 181
( Řediteli hudby; od nevolníka Hospodinova, od Dávida, jenž se k Hospodinu v den, kdy ho Hospodin vyprostil z dlaně všech jeho nepřátel a z ruky Šáúlovy, vyslovil slovy této písně; i řekl:) Vřele tě miluji, Hospodine, má sílo!
2
Hospodin je mé skalisko a má pevnost a můj zachránce, můj BŮH - má skála, na něho budu spoléhat, můj štít a roh mého vysvobození, má výšina.
3
Je hoden velebení - budu Hospodina volat, i budu vysvobozován od svých nepřátel.
4
Obemkly mě provazy smrti a potoky ničemnosti mě děsily,
5
obepjaly mě provazy šeólu, přepadly mě léčky smrti,
6
volal jsem Hospodina ve své tísni, a no, křičel jsem o pomoc ke svému Bohu; slyšel ze svého chrámu můj hlas a můj křik o pomoc před jeho tváří vcházel v jeho uši.
7
I zakolísala a roztřásla se země, základy hor se chvěly a zakolísaly se, neboť on se rozhněval;
8
jeho chřípím vystoupil dým a z jeho úst stravoval oheň, od něho se vznítily uhlíky;
9
i nahnul nebesa a sestoupil, a pod jeho nohama mračno,
10
a nasedl na kerúba a rozlétl se, a no, vznesl se na křídlech větru,
11
za svůj příbytek zaváděl tmu, své zastření vůkol sebe, temnotu vod, mrákavy oblak;
12
od záře před ním přešly jeho mrákavy, krupobití a ohnivé uhlíky
13
a Hospodin zahřímal v nebesích, a no, Nejvyšší vy dával svůj hlas, krupobití a ohnivé uhlíky,
14
i vyslal své šípy a rozptýlil je, a no, mnoho blesků a zmátl je.
15
A ukázala se řečiště vod a byly odhaleny základy světa od tvého pokárání, Hospodine, od vanutí dechu tvého chřípí.
16
Sahá z výše, bere mě, vytahuje mě z mnohých vod,
17
vyprošťuje mě od mého silného nepřítele, od nenávidících mě, neboť se ukázali nade mne silnějšími;
18
přepadali mě v den mé pohromy, a le Hospodin se mi stal oporou.
19
A vyvedl mě na prostrannost; vytrhuje mě, neboť ve mně našel potěšení,
20
odměňuje mě Hospodin podle mé spravedlnosti, odplácí mi podle čistoty mých rukou,
21
neboť jsem dbal cest Hospodinových a neodpadl jsem zlovolně od svého Boha,
22
neboť všechny jeho předpisy jsou naproti mně a jeho ustanovení od sebe neodstrkuji
23
a jsem před ním bezúhonný, a no, chráním sám sebe před svou nepravostí
24
a Hospodin mi odplácí podle mé spravedlnosti, podle čistoty mých rukou naproti jeho očím.
25
Při laskavém se projevuješ laskavým, při muži bezúhonném se projevuješ bezúhonným,
26
při očišťujícím se se projevuješ čistým a při převráceném se projevuješ lstivým,
27
neboť ty pokořený lid vysvobozuješ, a le povýšené oči ponižuješ;
28
vždyť ty rozsvěcuješ mou lampu; Hospodin, můj Bůh, prozařuje mou tmu;
29
ano, skrze tebe mohu prorazit četu a skrze svého Boha mohu přeskočit zeď.
30
BŮH - dokonalá je jeho cesta, řeč Hospodinova je osvědčená, on je štítem všem, již na něho spoléhají.
31
Vždyť kdo je +Bohem mimo Hospodina a kdo skálou, leč náš Bůh,
32
ten to BŮH, jenž mě opasuje zdatností, jenž činí mou cestu dokonalou,
33
čině mé nohy takovými jako nohy laní; i postavuje mě na mé výšiny,
34
vyučuje mé ruce boji, takže luk z mosazi napínají mé paže,
35
a dal jsi mi štít svého vysvobození a tvá pravice mě podpírala, a tvá dobrotivost mě rozmnožuje.
36
Uvolňuješ místo mým kročejím pode mnou, takže se mé kotníky nepodlomily.
37
Pronásleduji své nepřátele a dostihuji je, aniž se až do doražení jich od vracím,
38
drtím je, takže nemohou povstat - padají pod mé nohy.
39
A obvíjíš mě zdatností k boji, povstalce proti mně srážíš pode mne,
40
a mé nepřátele jsi mi obrátil šíjí, a no, nenávidící mě; hubil jsem je;
41
křičeli o pomoc, a le nebylo vysvoboditele, na Hospodina, a le neodpověděl jim,
42
i roztloukal jsem je jako prach na větru, jako bláto ulic jsem je odklízel.
43
Vymaňuješ mě z rozepří lidu, uchováváš mě za hlavu národů, bude mi sloužit lid, jejž neznám;
44
při uslyšení uchem mi budou prokazovat poslušnost, synové ciziny se mi budou lísat,
45
synové ciziny budou vadnout a budou s chvěním vycházet ze svých tvrzí.
46
Živ je Hospodin a budiž velebena má skála, a budiž vyvyšován Bůh mého vysvobození,
47
BŮH, jenž za mne vykonává pomstu, on mi podřizuje národnosti,
48
vymaňující mě z prostřed mých nepřátel. Ba, vyvyšuješ mě z prostřed povstalců proti mně, vyprošťuješ mě od násilníka.
49
Proto tě budu oslavovat mezi národy, Hospodine, a tvému jménu při hudbě zpívat,
50
jménu působícího veliké vysvobozování svého krále a prokazujícího laskavost svému pomazanému, Dávidovi, a jeho semeni navždy.Žalmy 18:1

Žalmy 18:2

Žalmy 18:3

Žalmy 18:4

Žalmy 18:5

Žalmy 18:6

Žalmy 18:7

Žalmy 18:8

Žalmy 18:9

Žalmy 18:10

Žalmy 18:11

Žalmy 18:12

Žalmy 18:13

Žalmy 18:14

Žalmy 18:15

Žalmy 18:16

Žalmy 18:17

Žalmy 18:18

Žalmy 18:19

Žalmy 18:20

Žalmy 18:21

Žalmy 18:22

Žalmy 18:23

Žalmy 18:24

Žalmy 18:25

Žalmy 18:26

Žalmy 18:27

Žalmy 18:28

Žalmy 18:29

Žalmy 18:30

Žalmy 18:31

Žalmy 18:32

Žalmy 18:33

Žalmy 18:34

Žalmy 18:35

Žalmy 18:36

Žalmy 18:37

Žalmy 18:38

Žalmy 18:39

Žalmy 18:40

Žalmy 18:41

Žalmy 18:42

Žalmy 18:43

Žalmy 18:44

Žalmy 18:45

Žalmy 18:46

Žalmy 18:47

Žalmy 18:48

Žalmy 18:49

Žalmy 18:50Žalmy 1 / Žal 1

Žalmy 2 / Žal 2

Žalmy 3 / Žal 3

Žalmy 4 / Žal 4

Žalmy 5 / Žal 5

Žalmy 6 / Žal 6

Žalmy 7 / Žal 7

Žalmy 8 / Žal 8

Žalmy 9 / Žal 9

Žalmy 10 / Žal 10

Žalmy 11 / Žal 11

Žalmy 12 / Žal 12

Žalmy 13 / Žal 13

Žalmy 14 / Žal 14

Žalmy 15 / Žal 15

Žalmy 16 / Žal 16

Žalmy 17 / Žal 17

Žalmy 18 / Žal 18

Žalmy 19 / Žal 19

Žalmy 20 / Žal 20

Žalmy 21 / Žal 21

Žalmy 22 / Žal 22

Žalmy 23 / Žal 23

Žalmy 24 / Žal 24

Žalmy 25 / Žal 25

Žalmy 26 / Žal 26

Žalmy 27 / Žal 27

Žalmy 28 / Žal 28

Žalmy 29 / Žal 29

Žalmy 30 / Žal 30

Žalmy 31 / Žal 31

Žalmy 32 / Žal 32

Žalmy 33 / Žal 33

Žalmy 34 / Žal 34

Žalmy 35 / Žal 35

Žalmy 36 / Žal 36

Žalmy 37 / Žal 37

Žalmy 38 / Žal 38

Žalmy 39 / Žal 39

Žalmy 40 / Žal 40

Žalmy 41 / Žal 41

Žalmy 42 / Žal 42

Žalmy 43 / Žal 43

Žalmy 44 / Žal 44

Žalmy 45 / Žal 45

Žalmy 46 / Žal 46

Žalmy 47 / Žal 47

Žalmy 48 / Žal 48

Žalmy 49 / Žal 49

Žalmy 50 / Žal 50

Žalmy 51 / Žal 51

Žalmy 52 / Žal 52

Žalmy 53 / Žal 53

Žalmy 54 / Žal 54

Žalmy 55 / Žal 55

Žalmy 56 / Žal 56

Žalmy 57 / Žal 57

Žalmy 58 / Žal 58

Žalmy 59 / Žal 59

Žalmy 60 / Žal 60

Žalmy 61 / Žal 61

Žalmy 62 / Žal 62

Žalmy 63 / Žal 63

Žalmy 64 / Žal 64

Žalmy 65 / Žal 65

Žalmy 66 / Žal 66

Žalmy 67 / Žal 67

Žalmy 68 / Žal 68

Žalmy 69 / Žal 69

Žalmy 70 / Žal 70

Žalmy 71 / Žal 71

Žalmy 72 / Žal 72

Žalmy 73 / Žal 73

Žalmy 74 / Žal 74

Žalmy 75 / Žal 75

Žalmy 76 / Žal 76

Žalmy 77 / Žal 77

Žalmy 78 / Žal 78

Žalmy 79 / Žal 79

Žalmy 80 / Žal 80

Žalmy 81 / Žal 81

Žalmy 82 / Žal 82

Žalmy 83 / Žal 83

Žalmy 84 / Žal 84

Žalmy 85 / Žal 85

Žalmy 86 / Žal 86

Žalmy 87 / Žal 87

Žalmy 88 / Žal 88

Žalmy 89 / Žal 89

Žalmy 90 / Žal 90

Žalmy 91 / Žal 91

Žalmy 92 / Žal 92

Žalmy 93 / Žal 93

Žalmy 94 / Žal 94

Žalmy 95 / Žal 95

Žalmy 96 / Žal 96

Žalmy 97 / Žal 97

Žalmy 98 / Žal 98

Žalmy 99 / Žal 99

Žalmy 100 / Žal 100

Žalmy 101 / Žal 101

Žalmy 102 / Žal 102

Žalmy 103 / Žal 103

Žalmy 104 / Žal 104

Žalmy 105 / Žal 105

Žalmy 106 / Žal 106

Žalmy 107 / Žal 107

Žalmy 108 / Žal 108

Žalmy 109 / Žal 109

Žalmy 110 / Žal 110

Žalmy 111 / Žal 111

Žalmy 112 / Žal 112

Žalmy 113 / Žal 113

Žalmy 114 / Žal 114

Žalmy 115 / Žal 115

Žalmy 116 / Žal 116

Žalmy 117 / Žal 117

Žalmy 118 / Žal 118

Žalmy 119 / Žal 119

Žalmy 120 / Žal 120

Žalmy 121 / Žal 121

Žalmy 122 / Žal 122

Žalmy 123 / Žal 123

Žalmy 124 / Žal 124

Žalmy 125 / Žal 125

Žalmy 126 / Žal 126

Žalmy 127 / Žal 127

Žalmy 128 / Žal 128

Žalmy 129 / Žal 129

Žalmy 130 / Žal 130

Žalmy 131 / Žal 131

Žalmy 132 / Žal 132

Žalmy 133 / Žal 133

Žalmy 134 / Žal 134

Žalmy 135 / Žal 135

Žalmy 136 / Žal 136

Žalmy 137 / Žal 137

Žalmy 138 / Žal 138

Žalmy 139 / Žal 139

Žalmy 140 / Žal 140

Žalmy 141 / Žal 141

Žalmy 142 / Žal 142

Žalmy 143 / Žal 143

Žalmy 144 / Žal 144

Žalmy 145 / Žal 145

Žalmy 146 / Žal 146

Žalmy 147 / Žal 147

Žalmy 148 / Žal 148

Žalmy 149 / Žal 149

Žalmy 150 / Žal 150