A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Žalmy 1061
Chvalte Jáha! Přinášejte chválu Hospodinu, vždyť je dobrý, vždyť jeho laskavost je navždy!
2
Kdo může vypovědět mocné činy Hospodinovy, rozhlásit všechnu jeho chválu?
3
Blaho zachovávajících právo, vykonávajícího v každé době spravedlnost!
4
Vzpomeň mne, Hospodine, v blahovůli k svému lidu, měj mě na mysli při svém vysvobozování,
5
abych mohl nahlížet v dobro tvých vyvolených, radovat se radostí tvého národa, honosit se s tvým dědictvím!
6
Hřešili jsme se svými otci, páchali jsme nepravosti, jednali jsme zlovolně;
7
naši otcové v Egyptě neuvážili tvých divů, nevzpomněli hojnosti tvých laskavostí a před mořem, při moři Rákosí, se dopustili neposlušnosti.
8
A le vysvobodil je vzhledem k svému jménu, k uvedení své moci v známost,
9
a obořil se na moře Rákosí, takže vyschlo, i dal jim pro cházet hlubinami jako pustinou
10
a vysvobodil je z ruky nenávistníka a vykoupil je z ruky nepřítele,
11
a jejich protivníky přikryly vody, ani jeden z nich nebyl pozůstaven.
12
I nabyli jistoty víry v jeho slova; jali se zpívat chvalozpěv o něm.
13
Rychle zapomněli jeho činy, nepočkali na jeho radu,
14
nýbrž se v pustině stali nezřízeně chtivými a jali se v poušti BOHA zkoušet;
15
i dal jim, co žádali, a le vpustil v jejich duši hubnutí.
16
A v táboře se jali žárlit na Mojžíše, na Áróna, svatého Hospodinova;
17
musela se země otevřít a pohltit Dáthána a zavřít se nad srocením Avírámovým.
18
I oheň plál v jejich srocení, zlovolné zasahoval plamen.
19
Na Chórévu hotovili tele a klaněli se slitině,
20
a no, zaměnili svou slávu za podobu hovězího dobytčete, žeroucího bylinu.
21
Zapomněli BOHA, svého vysvoboditele, vykonavšího v Egyptě veliké věci,
22
divy v zemi Chámově, věci budící úctu na moři Rákosí,
23
i pojal úmysl zničit je, kdyby nebyl Mojžíš, jeho vyvolený, stanul v průlomu před jeho tváří k od vrácení jeho popuzení od vykonání zkázy.
24
A postavili se zamítavě proti žádoucí zemi, neuvěřili jeho slovu,
25
nýbrž se v svých stanech jali žehrat, neuposlechli na hlas Hospodinův.
26
I pozvedl o nich svou ruku, o sklácení jich v pustině
27
a o sklácení jejich semene mezi národy a o rozehnání jich po zemích.
28
A připojili se k Baal-Peórovi a jali se jíst oběti mrtvým
29
a dráždit ho svými skutky, takže mezi nimi propukla pohroma;
30
tu stanul Pinchás a zasáhl jako soudce i bylo té pohromě zabráněno;
31
to mu bylo započteno za spravedlnost do pokolení a pokolení, navždy.
32
I při vodách Merívy vyvolali hněv a Mojžíšovi se jejich příčinou vedlo zle,
33
neboť se vzpurně zachovali vůči jeho duchu, takže svými rty nerozvážně promluvil.
34
Národnosti nevyhubili, jak jim Hospodin řekl,
35
nýbrž se v národy vmísili a naučili se jejich činům
36
a jali se uctívat jejich modly; ty se jim staly léčkou,
37
takže své syny a své dcery obětovali démonům
38
a prolévali nevinnou krev, krev svých synů a svých dcer, jež obětovali modlám Kenáanu, a krví byla znesvěcena země.
39
Tak se znečistili svými činy a smilstva se dopustili svými skutky.
40
I vzplál hněv Hospodinův proti jeho lidu a zošklivil si své dědictví
41
a vy dal je v ruku národů, takže se vlády nad nimi ujali nenávidící je
42
a jejich nepřátelé se jali utlačovat je, i byli pokořeni pod jejich ruku.
43
Mnohokrát je vyprošťoval, a le oni se svým smýšlením vzpírali a ve své nepravosti se zhroutili.
44
Hleděl však na jejich tíseň při svém slyšení jejich křiku
45
a pro ně vzpomínal své smlouvy a slitovával se podle hojnosti své laskavosti
46
a přiváděl je k smilováním před tváří všech zajavších je.
47
Vysvoboď nás, Hospodine, náš Bože, a shromažď nás z prostřed národů k přinášení chvály tvému svatému jménu a k chloubě v tvém chvalozpěvu!
48
Budiž veleben Hospodin, Bůh Isráélův, od věčnosti a ž po věčnost! A všechen lid nechť řekne: Ámén! Chvalte Jáha!Žalmy 106:1

Žalmy 106:2

Žalmy 106:3

Žalmy 106:4

Žalmy 106:5

Žalmy 106:6

Žalmy 106:7

Žalmy 106:8

Žalmy 106:9

Žalmy 106:10

Žalmy 106:11

Žalmy 106:12

Žalmy 106:13

Žalmy 106:14

Žalmy 106:15

Žalmy 106:16

Žalmy 106:17

Žalmy 106:18

Žalmy 106:19

Žalmy 106:20

Žalmy 106:21

Žalmy 106:22

Žalmy 106:23

Žalmy 106:24

Žalmy 106:25

Žalmy 106:26

Žalmy 106:27

Žalmy 106:28

Žalmy 106:29

Žalmy 106:30

Žalmy 106:31

Žalmy 106:32

Žalmy 106:33

Žalmy 106:34

Žalmy 106:35

Žalmy 106:36

Žalmy 106:37

Žalmy 106:38

Žalmy 106:39

Žalmy 106:40

Žalmy 106:41

Žalmy 106:42

Žalmy 106:43

Žalmy 106:44

Žalmy 106:45

Žalmy 106:46

Žalmy 106:47

Žalmy 106:48Žalmy 1 / Psa 1

Žalmy 2 / Psa 2

Žalmy 3 / Psa 3

Žalmy 4 / Psa 4

Žalmy 5 / Psa 5

Žalmy 6 / Psa 6

Žalmy 7 / Psa 7

Žalmy 8 / Psa 8

Žalmy 9 / Psa 9

Žalmy 10 / Psa 10

Žalmy 11 / Psa 11

Žalmy 12 / Psa 12

Žalmy 13 / Psa 13

Žalmy 14 / Psa 14

Žalmy 15 / Psa 15

Žalmy 16 / Psa 16

Žalmy 17 / Psa 17

Žalmy 18 / Psa 18

Žalmy 19 / Psa 19

Žalmy 20 / Psa 20

Žalmy 21 / Psa 21

Žalmy 22 / Psa 22

Žalmy 23 / Psa 23

Žalmy 24 / Psa 24

Žalmy 25 / Psa 25

Žalmy 26 / Psa 26

Žalmy 27 / Psa 27

Žalmy 28 / Psa 28

Žalmy 29 / Psa 29

Žalmy 30 / Psa 30

Žalmy 31 / Psa 31

Žalmy 32 / Psa 32

Žalmy 33 / Psa 33

Žalmy 34 / Psa 34

Žalmy 35 / Psa 35

Žalmy 36 / Psa 36

Žalmy 37 / Psa 37

Žalmy 38 / Psa 38

Žalmy 39 / Psa 39

Žalmy 40 / Psa 40

Žalmy 41 / Psa 41

Žalmy 42 / Psa 42

Žalmy 43 / Psa 43

Žalmy 44 / Psa 44

Žalmy 45 / Psa 45

Žalmy 46 / Psa 46

Žalmy 47 / Psa 47

Žalmy 48 / Psa 48

Žalmy 49 / Psa 49

Žalmy 50 / Psa 50

Žalmy 51 / Psa 51

Žalmy 52 / Psa 52

Žalmy 53 / Psa 53

Žalmy 54 / Psa 54

Žalmy 55 / Psa 55

Žalmy 56 / Psa 56

Žalmy 57 / Psa 57

Žalmy 58 / Psa 58

Žalmy 59 / Psa 59

Žalmy 60 / Psa 60

Žalmy 61 / Psa 61

Žalmy 62 / Psa 62

Žalmy 63 / Psa 63

Žalmy 64 / Psa 64

Žalmy 65 / Psa 65

Žalmy 66 / Psa 66

Žalmy 67 / Psa 67

Žalmy 68 / Psa 68

Žalmy 69 / Psa 69

Žalmy 70 / Psa 70

Žalmy 71 / Psa 71

Žalmy 72 / Psa 72

Žalmy 73 / Psa 73

Žalmy 74 / Psa 74

Žalmy 75 / Psa 75

Žalmy 76 / Psa 76

Žalmy 77 / Psa 77

Žalmy 78 / Psa 78

Žalmy 79 / Psa 79

Žalmy 80 / Psa 80

Žalmy 81 / Psa 81

Žalmy 82 / Psa 82

Žalmy 83 / Psa 83

Žalmy 84 / Psa 84

Žalmy 85 / Psa 85

Žalmy 86 / Psa 86

Žalmy 87 / Psa 87

Žalmy 88 / Psa 88

Žalmy 89 / Psa 89

Žalmy 90 / Psa 90

Žalmy 91 / Psa 91

Žalmy 92 / Psa 92

Žalmy 93 / Psa 93

Žalmy 94 / Psa 94

Žalmy 95 / Psa 95

Žalmy 96 / Psa 96

Žalmy 97 / Psa 97

Žalmy 98 / Psa 98

Žalmy 99 / Psa 99

Žalmy 100 / Psa 100

Žalmy 101 / Psa 101

Žalmy 102 / Psa 102

Žalmy 103 / Psa 103

Žalmy 104 / Psa 104

Žalmy 105 / Psa 105

Žalmy 106 / Psa 106

Žalmy 107 / Psa 107

Žalmy 108 / Psa 108

Žalmy 109 / Psa 109

Žalmy 110 / Psa 110

Žalmy 111 / Psa 111

Žalmy 112 / Psa 112

Žalmy 113 / Psa 113

Žalmy 114 / Psa 114

Žalmy 115 / Psa 115

Žalmy 116 / Psa 116

Žalmy 117 / Psa 117

Žalmy 118 / Psa 118

Žalmy 119 / Psa 119

Žalmy 120 / Psa 120

Žalmy 121 / Psa 121

Žalmy 122 / Psa 122

Žalmy 123 / Psa 123

Žalmy 124 / Psa 124

Žalmy 125 / Psa 125

Žalmy 126 / Psa 126

Žalmy 127 / Psa 127

Žalmy 128 / Psa 128

Žalmy 129 / Psa 129

Žalmy 130 / Psa 130

Žalmy 131 / Psa 131

Žalmy 132 / Psa 132

Žalmy 133 / Psa 133

Žalmy 134 / Psa 134

Žalmy 135 / Psa 135

Žalmy 136 / Psa 136

Žalmy 137 / Psa 137

Žalmy 138 / Psa 138

Žalmy 139 / Psa 139

Žalmy 140 / Psa 140

Žalmy 141 / Psa 141

Žalmy 142 / Psa 142

Žalmy 143 / Psa 143

Žalmy 144 / Psa 144

Žalmy 145 / Psa 145

Žalmy 146 / Psa 146

Žalmy 147 / Psa 147

Žalmy 148 / Psa 148

Žalmy 149 / Psa 149

Žalmy 150 / Psa 150