A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Žalmy 1051
Přinášejte chválu Hospodinu, vzývejte jeho jméno, mezi národnostmi dávejte na vědomí jeho skutky,
2
zpívejte mu, při zpěvu mu hrajte, uvažujte o všech jeho divech.
3
Honoste se jeho svatým jménem, nechť se raduje srdce hledajících Hospodina.
4
Vyhledávejte Hospodina a jeho sílu, hledejte ustavičně jeho tvář,
5
mějte v paměti jeho divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst,
6
símě Abráháma, jeho nevolníka, synové Jákóbovi, jeho vyvolenci!
7
On, Hospodin, je náš Bůh, jeho rozsudky jsou v celé zemi.
8
Mějte navždy v paměti jeho smlouvu, - slovo, jež přikázal, - do tisíce pokolení,
9
již uzavřel s Abráhámem, a jeho přísahu Isákovi,
10
a no, potvrdil ji za ustanovení Jákóbovi, za trvalou smlouvu Isráélovi
11
výrokem: Tobě chci dát zem Kenáan, úděl vašeho dědictví,
12
když vás bylo mužů nemnoho, jen trocha, a cizinci v ní,
13
a potulovali se od národa k národu a od království k jinému lidu.
14
Nedovolil lidem utiskovat je a krále pro ně káral:
15
Nesmíte sahat na mé pomazané, ani zle činit mým prorokům!
16
Také povolal na zem hlad a hůl chleba veskrze polámal;
17
poslal jednoho před jejich tváří - Josef byl prodán za nevolníka,
18
jeho nohy ztrápili pouty, jeho duše se dostala v železo
19
až do doby, kdy nastalo jeho slovo; řeč Hospodinova ho osvědčila.
20
Král poslal a dal ho uvolnit, vládce národností, a osvobodil ho,
21
učinil ho pánem svého domu a vládcem nade vším svým majetkem,
22
aby podle své vůle poutal jeho knížata a starce činil moudrými.
23
I přišel v Egypt Isráél, a no, Jákób se jal pobývat v zemi Chámově;
24
i rozplodil velmi svůj lid, takže se rozhojnili nad své protivníky;
25
jejich srdce obrátil k nenávidění jeho lidu, k lstivému chování proti jeho nevolníkům,
26
poslal Mojžíše, svého nevolníka, Áróna, v němž našel zálibu;
27
postavili proti nim skutečnosti jeho znamení a zázraků v zemi Chámově.
28
Poslal tmu a zatemnil a nestali se neposlušnými jeho slov;
29
obrátil jejich vody v krev a usmrtil jejich ryby,
30
jejich země se zahemžila žabami v pokojích jejich králů,
31
řekl a přišli střečkové, komáři, v celé jejich území.
32
Jejich déšť učinil v jejich zemi krupobitím, planoucím ohněm
33
a potloukl jejich révu a jejich fíkovník a polámal stromoví jejich území.
34
Řekl a přišly kobylky a saranče, jimž nebylo počtu,
35
a požraly všechno bylinstvo v jejich zemi a požraly úrodu jejich půdy;
36
a pobil vše prvorozené v jejich zemi, prvotinu jejich mužnosti,
37
a vyvedl je se stříbrem a zlatem a v jeho kmenech nebylo klopýtajícího.
38
Egypt se při jejich vyjití zaradoval, neboť na ně padl strach z nich.
39
Rozprostřel oblak jako přikrývku a oheň k osvětlování noci;
40
požádal i, i přihnal křepelky a sytil je chlebem z nebes,
41
otevřel skálu a vy tekly vody, rozproudily se po suchých krajích - řeka!
42
Ano, vzpomněl svého svatého slova, Abráháma svého nevolníka,
43
a vyvedl s veselím svůj lid, s plesáním své vyvolené,
44
a dal jim země národů, takže se mohli zmocnit výnosu národností
45
pro tu příčinu, aby zachovávali jeho ustanovení a dbali jeho zákonů. Chvalte Jáha!Žalmy 105:1

Žalmy 105:2

Žalmy 105:3

Žalmy 105:4

Žalmy 105:5

Žalmy 105:6

Žalmy 105:7

Žalmy 105:8

Žalmy 105:9

Žalmy 105:10

Žalmy 105:11

Žalmy 105:12

Žalmy 105:13

Žalmy 105:14

Žalmy 105:15

Žalmy 105:16

Žalmy 105:17

Žalmy 105:18

Žalmy 105:19

Žalmy 105:20

Žalmy 105:21

Žalmy 105:22

Žalmy 105:23

Žalmy 105:24

Žalmy 105:25

Žalmy 105:26

Žalmy 105:27

Žalmy 105:28

Žalmy 105:29

Žalmy 105:30

Žalmy 105:31

Žalmy 105:32

Žalmy 105:33

Žalmy 105:34

Žalmy 105:35

Žalmy 105:36

Žalmy 105:37

Žalmy 105:38

Žalmy 105:39

Žalmy 105:40

Žalmy 105:41

Žalmy 105:42

Žalmy 105:43

Žalmy 105:44

Žalmy 105:45Žalmy 1 / Žal 1

Žalmy 2 / Žal 2

Žalmy 3 / Žal 3

Žalmy 4 / Žal 4

Žalmy 5 / Žal 5

Žalmy 6 / Žal 6

Žalmy 7 / Žal 7

Žalmy 8 / Žal 8

Žalmy 9 / Žal 9

Žalmy 10 / Žal 10

Žalmy 11 / Žal 11

Žalmy 12 / Žal 12

Žalmy 13 / Žal 13

Žalmy 14 / Žal 14

Žalmy 15 / Žal 15

Žalmy 16 / Žal 16

Žalmy 17 / Žal 17

Žalmy 18 / Žal 18

Žalmy 19 / Žal 19

Žalmy 20 / Žal 20

Žalmy 21 / Žal 21

Žalmy 22 / Žal 22

Žalmy 23 / Žal 23

Žalmy 24 / Žal 24

Žalmy 25 / Žal 25

Žalmy 26 / Žal 26

Žalmy 27 / Žal 27

Žalmy 28 / Žal 28

Žalmy 29 / Žal 29

Žalmy 30 / Žal 30

Žalmy 31 / Žal 31

Žalmy 32 / Žal 32

Žalmy 33 / Žal 33

Žalmy 34 / Žal 34

Žalmy 35 / Žal 35

Žalmy 36 / Žal 36

Žalmy 37 / Žal 37

Žalmy 38 / Žal 38

Žalmy 39 / Žal 39

Žalmy 40 / Žal 40

Žalmy 41 / Žal 41

Žalmy 42 / Žal 42

Žalmy 43 / Žal 43

Žalmy 44 / Žal 44

Žalmy 45 / Žal 45

Žalmy 46 / Žal 46

Žalmy 47 / Žal 47

Žalmy 48 / Žal 48

Žalmy 49 / Žal 49

Žalmy 50 / Žal 50

Žalmy 51 / Žal 51

Žalmy 52 / Žal 52

Žalmy 53 / Žal 53

Žalmy 54 / Žal 54

Žalmy 55 / Žal 55

Žalmy 56 / Žal 56

Žalmy 57 / Žal 57

Žalmy 58 / Žal 58

Žalmy 59 / Žal 59

Žalmy 60 / Žal 60

Žalmy 61 / Žal 61

Žalmy 62 / Žal 62

Žalmy 63 / Žal 63

Žalmy 64 / Žal 64

Žalmy 65 / Žal 65

Žalmy 66 / Žal 66

Žalmy 67 / Žal 67

Žalmy 68 / Žal 68

Žalmy 69 / Žal 69

Žalmy 70 / Žal 70

Žalmy 71 / Žal 71

Žalmy 72 / Žal 72

Žalmy 73 / Žal 73

Žalmy 74 / Žal 74

Žalmy 75 / Žal 75

Žalmy 76 / Žal 76

Žalmy 77 / Žal 77

Žalmy 78 / Žal 78

Žalmy 79 / Žal 79

Žalmy 80 / Žal 80

Žalmy 81 / Žal 81

Žalmy 82 / Žal 82

Žalmy 83 / Žal 83

Žalmy 84 / Žal 84

Žalmy 85 / Žal 85

Žalmy 86 / Žal 86

Žalmy 87 / Žal 87

Žalmy 88 / Žal 88

Žalmy 89 / Žal 89

Žalmy 90 / Žal 90

Žalmy 91 / Žal 91

Žalmy 92 / Žal 92

Žalmy 93 / Žal 93

Žalmy 94 / Žal 94

Žalmy 95 / Žal 95

Žalmy 96 / Žal 96

Žalmy 97 / Žal 97

Žalmy 98 / Žal 98

Žalmy 99 / Žal 99

Žalmy 100 / Žal 100

Žalmy 101 / Žal 101

Žalmy 102 / Žal 102

Žalmy 103 / Žal 103

Žalmy 104 / Žal 104

Žalmy 105 / Žal 105

Žalmy 106 / Žal 106

Žalmy 107 / Žal 107

Žalmy 108 / Žal 108

Žalmy 109 / Žal 109

Žalmy 110 / Žal 110

Žalmy 111 / Žal 111

Žalmy 112 / Žal 112

Žalmy 113 / Žal 113

Žalmy 114 / Žal 114

Žalmy 115 / Žal 115

Žalmy 116 / Žal 116

Žalmy 117 / Žal 117

Žalmy 118 / Žal 118

Žalmy 119 / Žal 119

Žalmy 120 / Žal 120

Žalmy 121 / Žal 121

Žalmy 122 / Žal 122

Žalmy 123 / Žal 123

Žalmy 124 / Žal 124

Žalmy 125 / Žal 125

Žalmy 126 / Žal 126

Žalmy 127 / Žal 127

Žalmy 128 / Žal 128

Žalmy 129 / Žal 129

Žalmy 130 / Žal 130

Žalmy 131 / Žal 131

Žalmy 132 / Žal 132

Žalmy 133 / Žal 133

Žalmy 134 / Žal 134

Žalmy 135 / Žal 135

Žalmy 136 / Žal 136

Žalmy 137 / Žal 137

Žalmy 138 / Žal 138

Žalmy 139 / Žal 139

Žalmy 140 / Žal 140

Žalmy 141 / Žal 141

Žalmy 142 / Žal 142

Žalmy 143 / Žal 143

Žalmy 144 / Žal 144

Žalmy 145 / Žal 145

Žalmy 146 / Žal 146

Žalmy 147 / Žal 147

Žalmy 148 / Žal 148

Žalmy 149 / Žal 149

Žalmy 150 / Žal 150