A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Žalmy 102

1
(Modlitba usouženého, když zemdlívá a před tváří Hospodinovou vylévá své hoře.) Hospodine, slyš mou modlitbu, a no, kéž můj křik o pomoc vstupuje k tobě,
2
kéž v den mé tísně přede mnou neskrýváš svou tvář, nakloň ke mně své ucho, v den, kdy volám, mi spěšně odpověz!
3
Vždyť mé dni zacházejí v kouři a mé kosti doutnají jako spáleniště,
4
mé srdce je poraženo jako bylina a seschlo, neboť jsem zapomenuv zanechal jedení svého chleba,
5
hlasem mého vzdychání přilnuly mé kosti k mému masu.
6
Stal jsem se podobným stepní slípce v pustině, jako by sovou v zřícenin ách,
7
bdím a jsem jako osamělý vrabec na střeše.
8
Po celý den mě tupí moji nepřátelé, mající mě za blázna přísahají skrze mne,
9
neboť jídám popel jako chléb a svůj nápoj míchám v pláči
10
pro tvé rozhorlení a rozhněvání, neboť jsi mě zvedl a mrštil jsi mnou.
11
Mé dni jsou jako protahující se stín a já usychám jako bylina,
12
ty však, Hospodine, zůstáváš navždy, a připomínka tebe do pokolení a pokolení;
13
ty budeš povstávat, litovat Cijjóna, ano, je čas být mu milostiv, neboť určená doba přišla,
14
vždyť tvoji nevolníci mají v oblibě jeho kameny a jsou příznivi jeho prachu;
15
i budou mít národy v úctě jméno Hospodinovo a všichni králové země tvou slávu.
16
Ano, Hospodin zbuduje Cijjón, ukáže se ve své slávě.
17
Ohlédne se na modlitbu nahého, aniž jejich modlitbou opovrhne;
18
toto se bude zapisovat pro další pokolení, a ť lid, jenž bude stvořen, velebí Jáha.
19
Vždyť pohleděl dolů s výsosti své svatosti, Hospodin popatřil z nebes na zem,
20
aby slyšel sténání vězně, aby uvolnil syny smrti
21
k rozhlašování jména Hospodinova na Cijjónu a jeho chvály v Jerúsalémě
22
při shromáždění národností vespolek, i království, k uctívání Hospodina.
23
Oslabil na cestě mou sílu, ukrátil mé dni.
24
Pravím: Můj BOŽE, kéž mě nechceš vyjímat v polovici mých dní! - Tvá léta jsou v pokolení za pokolení mi,
25
dávno jsi založil zem a nebesa jsou dílo tvých rukou;
26
ona musejí zaniknout, ty však zůstáváš, a no, ony všechny věci musejí jako roucho zchátrat, jako oděv je budeš moci změnit, i budou mizet,
27
ty však jsi ON a tvá léta nebudou končit,
28
děti tvých nevolníků budou mít sídlo a jejich símě bude upevňováno před tvou tváří.
Žalmy 102:1
Žalmy 102:2
Žalmy 102:3
Žalmy 102:4
Žalmy 102:5
Žalmy 102:6
Žalmy 102:7
Žalmy 102:8
Žalmy 102:9
Žalmy 102:10
Žalmy 102:11
Žalmy 102:12
Žalmy 102:13
Žalmy 102:14
Žalmy 102:15
Žalmy 102:16
Žalmy 102:17
Žalmy 102:18
Žalmy 102:19
Žalmy 102:20
Žalmy 102:21
Žalmy 102:22
Žalmy 102:23
Žalmy 102:24
Žalmy 102:25
Žalmy 102:26
Žalmy 102:27
Žalmy 102:28
Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150