A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

2 Letopisu 81
A po uplynutí dvaceti let, kdy Šalomoun zbudoval dům Hospodinův a dům králův, se stalo,
2
že města, jež dal Šalomounovi Chúrám, - Šalomoun je vybudoval a usídlil tam děti Isráélovy.
3
A Šalomoun odešel k Chamáth-Cóvě a převládl nad ní;
4
a vybudoval Tadmór v pustině a všechna města skladišť, jež zbudoval v Chamáthu,
5
a vybudoval horní Béth-Chórón a dolní Béth-Chórón, města s opevnění m, zdmi, vraty a závorami,
6
a Baaláth a všechna města skladišť, jež Šalomoun měl, a všechna města vozů a města jezdců a všechnu Šalomounovu tužbu - co zatoužil budovat - v Jerúsalémě a v Levánónu a ve vší zemi jeho vlády.
7
Všechen lid, jenž pozůstával z Chittího a Emórího a Perizzího a Chivvího a Jevúsího, ty, kteří nebyli z Isráéle,
8
z jejich synů, kteří po nich pozůstali v zemi, s nimiž synové Isráélovi neskoncovali, a no, ty Šalomoun odváděl k robotě, až po tento den,
9
a le ze synů Isráélových Šalomoun nikoho za nevolníky k své práci nedával, nýbrž oni byli bojovníky a veliteli jeho důstojníků a veliteli jeho vozů a jeho jezdců.
10
A toto byli vedoucí správců, jež král Šalomoun měl, padesát a dvě stě těch, již měli moc nad lidem.
11
A dceru faraonovu vyvedl Šalomoun z města Dávídova do domu, jejž jí zbudoval, neboť řekl: Má žena nebude bydlet v domě Dávída, krále Isráélova, neboť místa, do nichž vešla skříňka Hospodinova, jsou svatá.
12
Tehdy Šalomoun vznášel vzestupné oběti Hospodinu na oltáři Hospodinově, jejž zbudoval před předsíní,
13
totiž podle povinnosti dne v den, vznášením podle rozkazu Mojžíšova, o sobotách, o nových měsících a o svátcích třikrát v roce, při slavnosti nekvašených chlebů, při slavnosti týdnů a při slavnosti budek.
14
A přidělil podle předpisu Dávída, svého otce, oddíly kněží k jejich službě a Lévíovců na jejich vykázaná místa k velebení a k obsluze před kněžími podle povinnosti dne v její den, a vrátné v jejich oddílech k jednotlivým branám, neboť tak zněl rozkaz Dávída, Božího muže;
15
a neopouštěli králova rozkazu ke kněžím stran žádné věci, a ni stran pokladnic.
16
A všechno dílo Šalomounovo bylo připraveno ke dni založení domu Hospodinova, a ž do jeho dohotovení; dům Hospodinův byl úplný.
17
Tehdy Šalomoun odešel k Ecjón-Geveru a do Élóthu na pobřeží moře v zemi Edóma;
18
a Chúrám mu skrze své služebníky poslal lodi a služebníky znalé moře, i přibyli se služebníky Šalomounovými do Ófíru a vzali odtamtud čtyři sta a padesát kikkárů zlata, jež přinesli ke králi Šalomounovi.2 Letopisu 8:1
2 Letopisu 8:2
2 Letopisu 8:3
2 Letopisu 8:4
2 Letopisu 8:5
2 Letopisu 8:6
2 Letopisu 8:7
2 Letopisu 8:8
2 Letopisu 8:9
2 Letopisu 8:10
2 Letopisu 8:11
2 Letopisu 8:12
2 Letopisu 8:13
2 Letopisu 8:14
2 Letopisu 8:15
2 Letopisu 8:16
2 Letopisu 8:17
2 Letopisu 8:18


2 Letopisu 1 / 2Let 1
2 Letopisu 2 / 2Let 2
2 Letopisu 3 / 2Let 3
2 Letopisu 4 / 2Let 4
2 Letopisu 5 / 2Let 5
2 Letopisu 6 / 2Let 6
2 Letopisu 7 / 2Let 7
2 Letopisu 8 / 2Let 8
2 Letopisu 9 / 2Let 9
2 Letopisu 10 / 2Let 10
2 Letopisu 11 / 2Let 11
2 Letopisu 12 / 2Let 12
2 Letopisu 13 / 2Let 13
2 Letopisu 14 / 2Let 14
2 Letopisu 15 / 2Let 15
2 Letopisu 16 / 2Let 16
2 Letopisu 17 / 2Let 17
2 Letopisu 18 / 2Let 18
2 Letopisu 19 / 2Let 19
2 Letopisu 20 / 2Let 20
2 Letopisu 21 / 2Let 21
2 Letopisu 22 / 2Let 22
2 Letopisu 23 / 2Let 23
2 Letopisu 24 / 2Let 24
2 Letopisu 25 / 2Let 25
2 Letopisu 26 / 2Let 26
2 Letopisu 27 / 2Let 27
2 Letopisu 28 / 2Let 28
2 Letopisu 29 / 2Let 29
2 Letopisu 30 / 2Let 30
2 Letopisu 31 / 2Let 31
2 Letopisu 32 / 2Let 32
2 Letopisu 33 / 2Let 33
2 Letopisu 34 / 2Let 34
2 Letopisu 35 / 2Let 35
2 Letopisu 36 / 2Let 36