A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

2 Letopisu 71
A za Šalomounova skončení s modlením sestoupil z nebes oheň a pohltil vzestupnou oběť a jiné oběti a dům naplnila Hospodinova sláva,
2
a protože dům Hospodinův naplnila Hospodinova sláva, nemohli kněží do domu vstoupit;
3
a všechny děti Isráélovy hleděly na sestoupení ohně a Hospodinovy slávy na dům, i klesli, obličeje k zemi, na dlažbu a jali se klanět a přinášet chválu Hospodinu, že je dobrý, že jeho laskavost trvá navždy.
4
A král a všechen lid před tváří Hospodinovou obětovali oběti,
5
i obětoval král Šalomoun oběť skotu, dvacet a dva tisíce kusů, a drobného dobytka sto a dvacet tisíc kusů; tak zasvětili, král a všechen lid, Boží dům.
6
A kněží stáli na svých vykázaných místech, i Lévíovci s nástroji hudby Hospodinu, jež zhotovil Dávíd, král, k přinášení chvály Hospodinu, - že jeho laskavost trvá navždy, - při Dávídově velebení jimi; a naproti nim troubili kněží, a všechen Isráél, ti stáli.
7
A Šalomoun posvětil vnitřek nádvoří, jež bylo před domem Hospodinovým, neboť tam obětoval i vzestupné oběti a tuk obětí pokojných hodů, protože oltář z mosazi, jejž Šalomoun zhotovil, nemohl pojmout ty vzestupné oběti a oběti dar u a tuk.
8
A v onen čas uspořádal Šalomoun na sedm dní slavnost, a s ním všechen Isráél, velmi veliké sejití, od příchodu k vstupu do Chamáth u po potok Egypta,
9
a v osmý den konali slavnostní shromáždění, totiž konali zasvěcení oltáře po sedm dní a po sedm dní slavnost.
10
A ve dvacátý a třetí den sedmého měsíce lid propustil k jejich stanům; byli veselí a v dobré náladě nad dobrem, jež způsobil Hospodin Dávídovi a Šalomounovi a Isráélovi, svému lidu.
11
Tak Šalomoun dohotovil dům Hospodinův a dům krále; a vše, co vstoupilo na srdce Šalomounovo stran učinění v domě Hospodinově a v jeho domě, přivedl ke zdaru.
12
A v noci se Šalomounovi ukázal Hospodin a řekl mu: Uslyšel jsem tvou modlitbu a vyvolil jsem si toto místo za dům obětí.
13
Budu-li chtít uzavřít nebesa, a by nebylo deště, a neb zavolat-li na kobylky k o žrání země, a neb jestliže budu pouštět mezi svůj lid mor
14
a oni se budou ponižovat, můj lid, oni, nad nimiž je vzýváno mé jméno, a budou se modlit a hledat mou tvář a od vracet se od svých zlých cest, pak já z nebes budu slyšet a odpouštět stran jejich hříchu a uzdravovat jejich zem.
15
Nyní budou mé oči otevřené a mé uši pozorné k modlitbě za toto místo
16
a nyní jsem vyvolil a posvětil tento dům, aby tam navždy bylo mé jméno; i budou tam po všechny dni mé oči a mé srdce.
17
A ty, jestliže budeš před mou tváří chodit, jako chodil Dávíd, tvůj otec, totiž k jednání podle všeho, co jsem rozkázal, budeš dbát mých ustanovení a mých předpisů,
18
pak budu utvrzovat trůn tvého kralování podle toho, jak jsem uzavřel smlouvu vzhledem k Dávídovi, tvému otci, výrokem: Nebude ti vytínán nikdo vládnoucí v Isráélovi;
19
jestliže se však vy budete od vracet a opouštět má ustanovení a mé předpisy, jež jsem předložil vaší tváři, a odcházet a sloužit jiným bohům a klanět se jim,
20
pak je budu odervávat z povrchu půdy, již jsem jim dal, a tento dům, jejž jsem posvětil svému jménu, odvrhovat zpřed své tváře a vy dávat jej mezi všechny národnosti za přísloví a k posměchu,
21
a no, tento dům, jenž je vyvýšen, - stran každého přecházejícího mimo něj: Bude se hrozit a říkat: Čím to, že Hospodin takto učinil této zemi a tomuto domu?
22
A budou říkat: Protože Hospodina, Boha svých otců, jenž je vyvedl ze země Egypta, opustili a chytili se jiných bohů; proto na ně Hospodin přivedl všechno toto neštěstí.2 Letopisu 7:1
2 Letopisu 7:2
2 Letopisu 7:3
2 Letopisu 7:4
2 Letopisu 7:5
2 Letopisu 7:6
2 Letopisu 7:7
2 Letopisu 7:8
2 Letopisu 7:9
2 Letopisu 7:10
2 Letopisu 7:11
2 Letopisu 7:12
2 Letopisu 7:13
2 Letopisu 7:14
2 Letopisu 7:15
2 Letopisu 7:16
2 Letopisu 7:17
2 Letopisu 7:18
2 Letopisu 7:19
2 Letopisu 7:20
2 Letopisu 7:21
2 Letopisu 7:22


2 Letopisu 1 / 2Let 1
2 Letopisu 2 / 2Let 2
2 Letopisu 3 / 2Let 3
2 Letopisu 4 / 2Let 4
2 Letopisu 5 / 2Let 5
2 Letopisu 6 / 2Let 6
2 Letopisu 7 / 2Let 7
2 Letopisu 8 / 2Let 8
2 Letopisu 9 / 2Let 9
2 Letopisu 10 / 2Let 10
2 Letopisu 11 / 2Let 11
2 Letopisu 12 / 2Let 12
2 Letopisu 13 / 2Let 13
2 Letopisu 14 / 2Let 14
2 Letopisu 15 / 2Let 15
2 Letopisu 16 / 2Let 16
2 Letopisu 17 / 2Let 17
2 Letopisu 18 / 2Let 18
2 Letopisu 19 / 2Let 19
2 Letopisu 20 / 2Let 20
2 Letopisu 21 / 2Let 21
2 Letopisu 22 / 2Let 22
2 Letopisu 23 / 2Let 23
2 Letopisu 24 / 2Let 24
2 Letopisu 25 / 2Let 25
2 Letopisu 26 / 2Let 26
2 Letopisu 27 / 2Let 27
2 Letopisu 28 / 2Let 28
2 Letopisu 29 / 2Let 29
2 Letopisu 30 / 2Let 30
2 Letopisu 31 / 2Let 31
2 Letopisu 32 / 2Let 32
2 Letopisu 33 / 2Let 33
2 Letopisu 34 / 2Let 34
2 Letopisu 35 / 2Let 35
2 Letopisu 36 / 2Let 36