A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

2 Letopisu 211
I ulehl Jehóšáfát se svými otci a byl se svými otci pohřben ve městě Dávídově; a kralování se místo něho ujal Jehórám, jeho syn;
2
ten měl bratry, syny Jehóšáfátovy: Azarju a Jechíéla a Zecharjáhúa a Azarjáhúa a Mícháéla a Šefatjáhúa; tito všichni byli synové Jehóšáfáta, krále Isráélova,
3
a jejich otec jim dal mnoho darů ve stříbře a ve zlatě a v cennostech s městy s opevnění mi v Júdovi, a le kralování dal Jehórámovi, neboť on byl prvorozený;
4
a když Jehórám povstal nad královstvím svého otce a upevnil svou moc, pozabíjel mečem všechny své bratry a také některé z hlav Isráélových.
5
Jehórám byl při započetí svého kralování ve věku třiceti a dvou let a kraloval v Jerúsalémě osm let
6
a jal se chodit cestou králů Isráélových podle toho, co činili, dům Acheávův, neboť se mu dcera Acheávova stala ženou, i jal se činit, co bylo v očích Hospodinových zlé.
7
Hospodin však nechtěl dům Dávídův vyhubit, vzhledem k smlouvě, již uzavřel vzhledem k Dávídovi, a podle toho, že mu slíbil dát lampu, i jeho synům, na všechny dni.
8
V jeho dnech se zpod ruky Júdovy vzepřel Edóm a v kralování nad sebou uvedli krále;
9
i přešel Jehórám se svými veliteli a s ním všechny vozy, a stalo se, že v noci vstal a pobil Edóma, jenž se k němu vůkol přiblížil, i s veliteli vozů.
10
A le Edóm ve vzpouře zpod ruky Júdovy zůstal až po tento den. Tehdy, v onen čas, se zpod jeho ruky vzpírala Livná, neboť opustil Hospodina, Boha svých otců.
11
On na horách Júdových zřídil i výšiny a způsobil smilnění obyvatel Jerúsaléma, a Júdu svedl.
12
I přišlo k němu psaní od Élijjáhúa, proroka, s výrokem: Takto řekl Hospodin, Bůh Dávída, tvého otce: Za to, že nechodíš cestami Jehóšáfáta, svého otce, a po cestách Ásy, krále Júdova,
13
nýbrž chodíš cestami králů Isráélových, a způsobil jsi smilnění Júdy a obyvatel Jerúsaléma, jako působil smilnění dům Acheávův, a také své bratry, dům svého otce, lepší než ty, jsi pozabíjel,
14
hle, Hospodin se chystá velikou ranou zraňovat v tvém lidu a mezi tvými syny a mezi tvými ženami a ve všem tvém jmění,
15
a tebe velmi zlou nemocí, onemocněním tvých útrob, až od té nemoci budou tvé útroby den co den vycházet.
16
A Hospodin proti Jehórámovi vzbudil ducha Pelištím a Arabů, kteří byli na straně Kúším,
17
t i vystoupili proti Júdovi a rozvrátili jej a zmocnili se všeho jmění, jež bylo nalezeno v králově domě, a i jeho synů a jeho žen, a nezbylo mu syna, leč Jehóácház, nejmladší z jeho synů.
18
A po tomto všem ho Hospodin ranil nemocí v jeho útrobách, takže nebylo vyhojení,
19
a v dalších dnech, totiž za času uplynutí dní, dvou let, se stalo, že vyšly jeho útroby, takže ve velmi zlém utrpení umřel; a neuspořádali mu, jeho lid, oheň, jako oheň jeho otců m.
20
Při započetí svého kralování byl ve věku třiceti a dvou let a kraloval v Jerúsalémě osm let a odešel, aniž kdo po něm toužil; a pohřbili ho ve městě Dávídově, a le ne v hrobech králů.2 Letopisu 21:1

2 Letopisu 21:2

2 Letopisu 21:3

2 Letopisu 21:4

2 Letopisu 21:5

2 Letopisu 21:6

2 Letopisu 21:7

2 Letopisu 21:8

2 Letopisu 21:9

2 Letopisu 21:10

2 Letopisu 21:11

2 Letopisu 21:12

2 Letopisu 21:13

2 Letopisu 21:14

2 Letopisu 21:15

2 Letopisu 21:16

2 Letopisu 21:17

2 Letopisu 21:18

2 Letopisu 21:19

2 Letopisu 21:202 Letopisu 1 / 2Let 1

2 Letopisu 2 / 2Let 2

2 Letopisu 3 / 2Let 3

2 Letopisu 4 / 2Let 4

2 Letopisu 5 / 2Let 5

2 Letopisu 6 / 2Let 6

2 Letopisu 7 / 2Let 7

2 Letopisu 8 / 2Let 8

2 Letopisu 9 / 2Let 9

2 Letopisu 10 / 2Let 10

2 Letopisu 11 / 2Let 11

2 Letopisu 12 / 2Let 12

2 Letopisu 13 / 2Let 13

2 Letopisu 14 / 2Let 14

2 Letopisu 15 / 2Let 15

2 Letopisu 16 / 2Let 16

2 Letopisu 17 / 2Let 17

2 Letopisu 18 / 2Let 18

2 Letopisu 19 / 2Let 19

2 Letopisu 20 / 2Let 20

2 Letopisu 21 / 2Let 21

2 Letopisu 22 / 2Let 22

2 Letopisu 23 / 2Let 23

2 Letopisu 24 / 2Let 24

2 Letopisu 25 / 2Let 25

2 Letopisu 26 / 2Let 26

2 Letopisu 27 / 2Let 27

2 Letopisu 28 / 2Let 28

2 Letopisu 29 / 2Let 29

2 Letopisu 30 / 2Let 30

2 Letopisu 31 / 2Let 31

2 Letopisu 32 / 2Let 32

2 Letopisu 33 / 2Let 33

2 Letopisu 34 / 2Let 34

2 Letopisu 35 / 2Let 35

2 Letopisu 36 / 2Let 36