A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

1 Letopisu 19

1
A potom se stalo, že umřel Nácháš, král dětí Ammónových, a místo něho se ujal kralování Chánún, jeho syn.
2
A Dávíd si řekl: Měl bych projevit soucit s Chánúnem, synem Náchášovým, neboť jeho otec projevil soucit se mnou. Dávíd tedy poslal posly k jeho útěše nad jeho otcem, když však služebníci Dávídovi přišli do země dětí Ammónových k Chánúnovi k jeho útěše,
3
řekli hodnostáři dětí Ammónových Chánúnovi: Zda je Dávíd v tvých očích ctitelem tvého otce, že ti poslal těšitele? Zda jeho služebníci nepřišli k tobě vzhledem k vyšetření a k podvrácení a k proslídění země?
4
Chánún tedy Dávídovy služebníky vzal a oholil je a v polovici odstříhal jejich roucha až po jejich rozkroky a propustil je.
5
A šli a podali o těch mužích zprávu Dávídovi, i poslal jim vstříc, neboť ti muži byli velmi zostuzeni, a vzkázal král: Zůstaňte v Jeríchu, než vaše brady budou moci zarůst; pak se vrátíte.
6
A synové Ammónovi shledali, že se u Dávída zošklivili; i poslal Chánún a synové Ammónovi tisíc kikkárů stříbra k najmutí si vozů a jezdců na koních od Aráma-naharajim a od Aráma Maachy a z Cóvy;
7
i najali si dva a třicet tisíc vozů a krále Maachy a jeho lid; ti přišli a utábořili se před Médevou a synové Ammónovi se shromáždili ze svých měst a přišli k bitvě.
8
To když Dávíd uslyšel, poslal Jóáva a všechno vojsko hrdinů;
9
a synové Ammónovi vytáhli a seřadili se k boj i u vchod u do města, a králové, kteří přišli, byli o samotě v poli.
10
A když Jóáv shledal, že se bitevní čára k němu do stala předem i zadem, vybral ze všech vybraných v Isráélovi, jež seřadil vstříc Arámovi,
11
a ostatek lidu dal pod velení Avíšaje, svého bratra, a seřadil je vstříc synům Ammónovým
12
a řekl: Bude-li Arám silnější než já, pak mi budeš vysvobozením, a budou-li synové Ammónovi silnější než ty, pak budu pomáhat tobě.
13
Buď silný a dodejme si odvahy v prospěch našeho lidu a v prospěch měst našeho Boha, a Hospodin nechť činí, co bude dobré v jeho očích.
14
I přikročil Jóáv a lid, jenž byl s ním, vůči tváři Arámově k boji, i prchli před jejich tváří;
15
a když uviděli synové Ammónovi, že prchl Arám, prchli i oni před tváří Avíšaje, bratra Jóávova, a vešli do města, a Jóáv vešel do Jerúsalém a.
16
A když Arám ci shledali, že jsou před tváří Isráélovou poraženi, poslali posly a dali vyvést Aráma, jenž byl z druhé strany Řeky, a Šófacha, velitele vojska Hadar-ezerova, před jejich tváří.
17
To bylo oznámeno Dávídovi; ten shromáždil všechen Isráél a překročil Jordán a přišel na ně a utvořil šik proti nim; a no, Dávíd vstříc Arámovi utvořil bitevní šik, i jali se s ním bojovat;
18
a Arám z přítomnosti tváře Isráélovy prchl a Dávíd z Aráma pobil sedm tisíc jezdců na vozech a čtyřicet tisíc mužů pěších, a Šófacha, velitele vojska, usmrtil.
19
A když služebníci Hadar-ezerovi shledali, že jsou před tváří Isráélovou poraženi, uzavřeli s Dávídem mír a jali se mu sloužit; a Arámovi se znechtělo ještě pomáhat synům Ammónovým.
1 Letopisu 19:1
1 Letopisu 19:2
1 Letopisu 19:3
1 Letopisu 19:4
1 Letopisu 19:5
1 Letopisu 19:6
1 Letopisu 19:7
1 Letopisu 19:8
1 Letopisu 19:9
1 Letopisu 19:10
1 Letopisu 19:11
1 Letopisu 19:12
1 Letopisu 19:13
1 Letopisu 19:14
1 Letopisu 19:15
1 Letopisu 19:16
1 Letopisu 19:17
1 Letopisu 19:18
1 Letopisu 19:19
1 Letopisu 1 / 1Let 1
1 Letopisu 2 / 1Let 2
1 Letopisu 3 / 1Let 3
1 Letopisu 4 / 1Let 4
1 Letopisu 5 / 1Let 5
1 Letopisu 6 / 1Let 6
1 Letopisu 7 / 1Let 7
1 Letopisu 8 / 1Let 8
1 Letopisu 9 / 1Let 9
1 Letopisu 10 / 1Let 10
1 Letopisu 11 / 1Let 11
1 Letopisu 12 / 1Let 12
1 Letopisu 13 / 1Let 13
1 Letopisu 14 / 1Let 14
1 Letopisu 15 / 1Let 15
1 Letopisu 16 / 1Let 16
1 Letopisu 17 / 1Let 17
1 Letopisu 18 / 1Let 18
1 Letopisu 19 / 1Let 19
1 Letopisu 20 / 1Let 20
1 Letopisu 21 / 1Let 21
1 Letopisu 22 / 1Let 22
1 Letopisu 23 / 1Let 23
1 Letopisu 24 / 1Let 24
1 Letopisu 25 / 1Let 25
1 Letopisu 26 / 1Let 26
1 Letopisu 27 / 1Let 27
1 Letopisu 28 / 1Let 28
1 Letopisu 29 / 1Let 29